МАВРО ОРБИНИ
О "РАСШИРЕНИИ НАРОДА СЛАВЯНСКОГО".
СЛАВЯНСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ ЕВРОПЫ И АЗИИ.

Текст взят c сайта semargl.me

О Славянехъ Россіискіхъ, или Москвітянехъ.

Славяне Россіистіи суть нынѣ отъ іноземцовъ обще зовомы Москвітяне.

Сіи осталіся во своіхъ жіліщахъ, егда протчіе ихъ товарыщи и едіносвоясные вышли и пошли, иніи къ морю Германскому, а иніи къ Дунаю, якоже сказано въ началѣ сея кніги;

Древніи называли ихъ Роксоланами, и Тоссоланы, Трусоланы, Рушналы, Россіяне и Рутени; нынѣ же названы Россіане, сірѣчь разсѣяны, понеже Россія языкомъ Рускімъ или Славянскімъ знаменуетъ разсѣяніе, наречены тако прічіною не малою; понеже люди Славяне, овладѣли всю Сармацію Европскую, и часть Азіи; егда съ начала вышли изъ Скандіи. Преселенцы Славянскіе разсѣяліся и расточіліся отъ Океана мерзлаго, даже до моря Медітерранского, [средіземнаго] и залівы Адріатскія, и отъ моря Болшаго, даже до Океана Балтіискаго. Наіпаче послѣ того разсѣянія первоначалного, Россіяне Славяне имянно послали своіхъ преселенцовъ во Фландрію, гдѣ за тое, люди отъ ніхъ основаные, названы суть Рутенами, что и Греки дали имя Славяномъ споросъ [сѣмя] сірѣчь народъ разсѣянныи.

Славяне Руси, жіли всегда внутри Сармаціи Европскои, гдѣ обрѣтаются и нынѣ, разшірівше же много свое державство, прогнаніемъ всѣхъ протчіхъ народовъ бліжніхъ, или прінужденіемъ жіти по ихъ обычаю, подобнѣ яко Царство Россіиское протязается уже отъ Дона рѣки, отъ моря Меотіискаго съ востока; отъ Літвы же до рѣкъ Певце и Полмы; отъ Сѣвера, отъ Лівоніи Пруски и Полщи. Съ запада, отъ рѣки Тіра или Днестра, и горъ Сарматскіхъ съ полудни, въ которомъ разшіреніи, обьемлется Югарія или Югра правінцыя отечество Гунновъ. Изъ которыя изшедше, заняли Полщу и подъ вожденіемъ Аттіловымъ, повоевали многіе правінцыи Европскіе, того ради не тщая слава о Россіанехъ, что ихъ подданные въ прешедшіхъ временѣхъ, покоріли себѣ прекраснѣишые страны Европскіе.

Егда бо сіи Россіане жіли въ Сармаціи, всегда показываліся люди естественновоенные, и всегда неукротімы;

Во время егда Помпеи велікіи воевалъ протіву Міѳрідата Царя Понтскаго, Россіане пріведени отъ Тасоваза или Тазія, Государя ихъ, развращеніе велікое учініли протіву реченнаго Царя Понтскаго, въ споспѣшеніе своего союза съ Рімскімъ державствомъ. Оружіе же у ніхъ было, сабля, лукъ, копіе, пансырь, и щітъ изъ кожи воловои; которое неирестанно употребляли, не токмо протіву сосѣдовъ, но и протіву протчіхъ людеи далнѣішіхъ и славнѣішіхъ.

Во время Віспесіана Цесаря преѣхавше Дунаи и порубівъ два полка салдатъ Рімскіхъ, вошли внутрь въ Мізію, и тамо убіли Агріппа бурмістра и презідента; и отъ того времени обжіліся въ Мізіи Ілліріческои, отъ ніхже названа Ращія.

Были въ товаріщехъ во всѣхъ походахъ воінскіхъ съ Готѳами, которые разоріли Европу, и иные страны; стужали многажды державству Греческому; при Львѣ Лакапенѣ Царѣ Константінополскомъ: Подняли флотъ корабелныи о пяти надесяти тысящахъ судовъ Моноксіловъ въ морѣ болшемъ, и вооружівше тои множествомъ полковъ съ превелікімъ чісломъ, обыдоша градъ Константінополь, тожде паки учініли при державѣ Константіна Мономаха. Въ сіхъ двужъ походѣхъ, побіли многіхъ Грековъ, и возвратіліся въ домы, со многіми добычами богатѣішыми.

Въ лѣто же отъ созданія міра ???(6886 взято из Итальянского оригинала) [по исчісленію ихже Россіанъ] Велікіи Князь Россіискіи Дімітріи, побѣділъ на баталіи полевои Велікаго Хана Татарскаго Мамая, и по трехъ лѣтѣхъ по томъ, паки сошелся ратоватіся съ предреченнымъ Ханомъ, дондеже его разбілъ и истребілъ, что земля на трінадесять міль разстояніемъ, покрылася мертвыми въ томъ сраженіи;

Кто желаетъ знати всѣ дѣла преславныя народа Россіиского, наідетъ тыя собраны въ кнігахъ Іеремія Рускаго, Сігізмунда Герберштеіна, и Францішка Бізія Бергамскаго и Краковыты, которыи опісалъ испытно двѣ Сармаціи,

Россіяне же суще погаными имѣли за Ідоловъ, Перуна [то есть громовое стрѣляніе], Стріба, Корша, и Мокосла.

О обращеніи же ихъ во благочестіе Хрістіанское, разная суть мнѣнія; Лѣтопіси Россіискія хвалятся, что Россію благословілъ, и вѣру воспріяла отъ Святаго Апостола Андрея, которыи якоже глаголютъ прішелъ изъ Греціи на устіе Днепрское и восплывъ вверхъ тоя рѣки, даже до мѣста, идѣже нынѣ обрѣтается построенъ Кіевъ, тамо благословілъ имя Россіиское, Крестівъ люди, водрузілъ Крестъ свои, проповѣдуя и предглаголя, что во ономъ мѣстѣ умножатся многочісленно Церкви Хрістіанскія благодатію Божіею. Оттуду отшедъ, доіде до источніка Днепрскаго въ велікое езеро Волохъ, и по рѣкѣ Лорватѣ сніде во езеро Ільмень. Оттуду шествуя водою рѣки Волхова, пріиде въ Новъ градъ, и оттуду тоюже рѣкою въ езеро Ладожское и рѣкою Невою плавающъ до моря нареченнаго Рассіанами Варяжское, то есть Германское, между Віландіи и Лівоніи. Доіде наконецъ въ Рімъ. Такожде вѣрятъ Россіане что еще обращены они же въ вѣру отъ Святаго Апостола Ѳаддеа, того ради почітаютъ его паче иныхъ Святыхъ небесныхъ. Нѣкоторые Грѣки отріцаютъ сіе хвалівшееся обращеніе древнее Россіанъ, буди тако якоже кто хощетъ.

Истінна не безсвідѣтелствованная пріводітъ самою вещію, что Россіане были потоплены въ ѕлочестіи во время Васіліа Македоняніна Царя, егда онъ послалъ Россіаномъ Ѳеофіла Епіскопа чрезъ негоже воспріяли Хрістіанство, когда предреченныи Епіскопъ положілъ по упрошенію ихъ во огнь Кнігу Евангеліе, которое пребысть невредімо.

Лѣтопіси Россіискія пріводятъ что Олга Царіца или Княгіня Россіиская ввела благочестіе Хрістіанское въ тое Государство віною дѣла послѣдующаго.

Ігорь Князь Россіискіи, взявъ въ жену предреченную Олгу, изъ Опскова, вніде съ воінствомъ сілнѣішімъ во Грецію даже до Іеракліи и Нікомідіи, идѣже бысть побѣжденъ сраженіемъ славнымъ, возвратівшіся въ домъ со остатніми отъ того побітія, убіенъ бысть на пути отъ Малдітта Князя Славянъ Древлянъ въ мѣстѣ наріцаемомъ Корестъ, идѣже и погребенъ трупъ Ігоревъ, котораго сынъ Вратіславъ еще сыи младенецъ, недоволенъ бысть правіти Царство Россіиское,

Олга воспріявши правленіе всецѣлое, къ неіже Древляне послали двадесять пословъ, еже просіти ю въ жену Малдітту ихъ Князю, Олга же пріказала ихъ засыпати землею жівыхъ, и прежде нежели вѣдомость разгласілася, отправіла своіхъ пословъ къ Древляномъ, да бы послали болѣе пословъ и благородія высочаішаго, и благороднѣішаго, вознакъ яко истінно желаютъ ю въ жену Малдітту, Древляне же послали еи другіхъ пословъ чісломъ пятьдесятъ знатнѣішіхъ изъ ихъ народа. Дошедшымъ же имъ къ Олгѣ, заперли ихъ всѣхъ въ баню и сожгли жівыхъ, и абіе послала иныхъ пословъ своіхъ ко Древляномъ обьявіти имъ свои пріходъ и пріготовіти по ихъ обыкности меду и вся вещи потребныя къ торжествованію памяти умершаго ея мужа. Потомъ прішедши она со всѣми своіми людми добрѣ вооруженными въ Древлянію, наряділася въ печалное платіе, и праздновала всякою славою возможною предреченные помінки. И потомъ въ банкетѣ томъ [якоже творітіся обыкло такое дѣло,] упоіла до пьяна Древлянъ. Изъ которыхъ повелѣла порубіти три тысячи. Потомъ же возвратівшіся въ Кіевъ, устроіла воіско свое чіномъ, и пріведе его протіву Древлянъ. Которыхъ разбівши и развоевавши, и запершіхся во своемъ началномъ градѣ, Олга осадівши ихъ, весь годъ подъ градомъ стояла не отступно. Немогущи же прінудіти ихъ здатіся, обѣщала имъ оставіти осаду, за договоромъ, что бы граждане со всякаго дому, мѣсто дани дали еи по три голубя, и по три воробья. Что егда послали еи, и дали реченные граждане, пріказала тотчасъ подъ крылѣ реченныхъ голубеи и воробьевъ нѣкакіе огни Артіфіціалныя прівязать пустіть на волю, прілетѣвшымъ же имъ каждому къ своему жітелству, абіе на многіхъ мѣстахъ зажгли домы во градѣ. Граждене же немогуще протіву стояти пламеню, вышли вси вонъ изъ града, и впали во власть Олги, ихже часть порубіла, а часть взяла въ полонъ. И тако побравъ вся земли Древлянскія, и учінівши тое жертвозакланіе во отмщеніе смерти Ігоревои, возвратілася въ Кіевъ.

Вскорѣ потомъ прішла въ Констянтінополь во время Іоанна Цімісхія Царя, и тамо съ крещеніемъ воспріяла себѣ имя Елена, возвратівшіся же въ Россію обогащена дарами учіненными отъ Царя, правіла Государство свое велікімъ смысломъ, и обратіла ихъ къ вѣрѣ хрістіанскои съ радостію всего свѣта.

По смерти же ея, правілъ Государство сынъ ея Святославъ, которыи послѣдовалъ стопамъ матере своея въ богобоязнствѣ и благочестіи.

Сему наслѣднікъ бысть сынъ его пріродныи Владіміръ, которыи нешествовалъ по отцевымъ стезямъ, ввелъ паки въ Кіевъ Ідолослуженіе и болванопочтеніе, ихже имяна Перунъ съ главою сребряною, Усладъ, Корса, Дазва, Стріба, Зімцерла, Махошъ, и Куміры учінены деревяные.

Онъ же убілъ двухъ своіхъ братіи Ярополка и Олегу, и учінілся Самодержцемъ Всея Россіи.

Сеи Владіміръ воспріялъ пословъ разныхъ народовъ, да предложатъ ему каждыі воспріятіе ихъ вѣры особлівыя. Между толікіми разностми недоумѣваяся во избраніи, послалъ извѣстныхъ пословъ своіхъ въ мѣста разсмотріти вѣры, и обычаи коегождо народа очевідно. На конецъ предпочетши паче всѣхъ протчіхъ Хрістіянскую законоположенія Греческаго.

И намѣрівся воспріятию, послалъ послы въ Константінополь къ Царемъ Васілію и Константіну просіті въ жену Анну сестру Цареву, и предложіти въ такомъ случаи свое обращеніе къ вѣрѣ со отданіемъ Корсуня, и все что онъ имѣлъ отъ Государства Греческаго. По внегда же соізволено ему въ семъ, исполніліся договоры предреченныя въ Корсунѣ. Идѣже и крестілся, и нареченъ бысть Васіліи.

Потомъ поставілъ въ Кіевѣ Мітрополіта, Архіепіскопа въ Новъградъ, и Епіскопы въ иныя грады, по священы вси отъ Патріарха Констянтінопольскаго. Того ради отъ оного времени сохраніли Россіане безъ отверженія законоположеніе греческое.

Едінъ списатель, нареченныи Ламбертъ, которыи напісалъ Історію Германскую, прежде шестисотъ лѣтъ, глаголетъ: что въ лѣто 960 прішлі послы народа Россіискаго ко Оттону Цесарю просіти да пошлетъ имъ каковалібо Епіскопа, которыи бы своімъ ученіемъ и проповѣдію насаділъ благочестіе Хрістіанское между ими, и что отъ реченнаго Цесаря былъ посланъ Адалберта, которыи отъ ихъ гонітелствъ едва убѣжалъ изъ рукъ ихъ.

Мнѣнія же и возвѣщенія онаго спісателя суть ли истінна [якоже вещію не безъ свідѣтелственно, еще же и истінно что во оное время Россіа воспріяла начертаніе буквъ отъ изобрѣтенія Кірілла Архіепіскопа, законоположенія Рімскаго, Апостола Славянъ Моравлянъ, и учітеля Адалбертова] потребно заключіти, что проповѣди и посланіе реченнаго Епіскопа Адалберта, имѣли малъ; или ніедінъ плодъ, или яко Россіа обратілася паки скоро во ідолослуженіе; или еще, аще реченныи списатель погрѣшілъ, потребно вѣріти что онъ ослѣпъ въ равногласіи Руссіи Ругянъ, понеже Адалбертъ былъ истінно Апостоломъ реченныя Ругіи, и Архіепіскопъ Магдебургу. Еще же можетъ быти что реченныі Албертъ возвратівшіся изъ Руссіи безъ событія, утверділся потомъ въ Ругіи: отъ чего разность мнѣніи спісателскіхъ въ семъ членѣ пребываетъ разрѣшена и успокоена.

 

Частичный перевод (Ю. Е. Куприкова), с итальянского оригинала, этого отрывка:

Когда все остальные славяне оставили Сарматию и направились кто к Немецкому морю, кто, избрав иной путь, к Дунаю, московиты остались на своих исконных землях. Древние писатели называли их по-разному. Элий Спартиан и Капитолин в «Жизнеописании Пия» и Флавий Вописк в «Жизнеописании Аврелиана» называли их роксоланы, Плиний называл их токсоланы, Птолемей — троксоланы, Страбон — расналы и роксаны, Рафаэль Волатеранский и многие другие называли их рутенами.

Сейчас же их принято называть русскими, т.е. рассеянными, так как по-русски или по-славянски Россея означает не что иное, как рассеяние. И не без основания прозвали их руссами или рассеянными, ведь после того, как славяне заняли всю Европейскую и часть Азиатской Сарматии, их колонии рассеяны от Ледовитого океана до Средиземного моря и Адриатического залива, от Большого моря до Балтийского Океана. более того славяне руссы, по свидетельству Иоахима Мейера(I), высылали колонистов и во Фландрию, где их теперь называют рутенами. По этой же причине и греческие писатели, как сообщает Прокопий Кессарийский, называли их споры, т.е. рассеянный народ.

Сейчас, как и в прежние времена, живут они в Европейской Сарматии, значительно раздвинув силой оружия границы своей империи. Как пишет Сигизмунд Герберштейн, руссы потому достигли такого могущества, что все иные народы, жившие среди них, они либо изгнали, либо заставили принять их образ жизни. Таким образом, держава руссов простирается на востоке до реки Танаис и Меотийского болота, на севере до Литвы и реки Певки, а также до другой реки по имени Польма, отделяющей Русь от Финляндии, которую, говорит Герберштейн, руссы на своем языке называют Хайнска Земля, на западе до Ливонии, Пруссии и Польши, на юге до Сарматских гор и реки Тирас, называемой теперь Нисто.

Среди указанных земель находится также Югария или, как ее называют руссы, Югра, из которой в прошлом вышли гунны и, заняв Паннонию, под предводительством Атиллы разгромили многие страны Европы. Поэтому руссы гордятся тем, что их подданные в прежние времена подчинили себе великие страны в Европе. Итак, живя в Сарматии, руссы, как сообщают Джамбулари и Гюнтер, прослыли за людей воинственных и неукротимых. В прежние времена именно они оказали помощь Римской Империи в войне, которую Помпей Великий вел с понтийским царем Митридатом. Руссы под началом князя Тазоваза (Страбон и Блонд называют его Тазий) сражались на стороне Помпея. По свидетельству Страбона, вооружение руссов состояло из меча, лука, копья, панциря и щита из бычьей шкуры. Вели они нескончаемые войны не только с соседями, но и с другими, весьма далекими от них народами, царствами и империями. Ведь еще во времена императора Вителлия, как сообщает Иоанн Авентинский, они переправились через Дунай и, разбив два легиона римских солдат, вторглись в Мезию и убили консуляриса и наместника Агриппу.

С тех пор, пишет Михаил Салонитанский, они осели в Иллирийской Мезии и стали называться рассианами. Принимали они участие и в опустошительных походах готов в Европу и другие страны. При этом, по свидетельству Герберштейна, по имени предводителей тех походов всех их называли готами. Нанесли руссы большой урон и Греческой Империи. При императоре Льве Лакапене в Большом море флотилия из 15 000 парусных судов с неисчислимым, как пишет Зонара, количеством воинов внутри осадила Константинополь.

То же повторилось и при императоре Константине Мономахе. На основании этого можно судить о величии и могуществе славянского народа, сумевшего в короткое время создать столь великий флот, что прежде никакому другому народу не удавалось. Однако греческие писатели, стремясь возвеличить деяния своего народа, пишут, что руссы вернулись домой почти с пустыми руками. Еремей Русский в своих анналах, напротив, свидетельствует о том, что руссы перебили многих греков и вернулись домой с большой добычей. В 6886 году от сотворения мира (по русскому летоисчислению) великий князь Руси Дмитрий одержал победу над царем татар Мамаем. Через три года после этого он вновь сошелся в битве с этим царем и, как пишет Герберштейн, нанес ему столь сильное поражение, что земля более чем на тринадцать миль вокруг была завалена трупами павших в битве.

Я обхожу теперь молчанием другие достойные деяния этого могущественного народа, поскольку в намерения мои не входит написание анналов, я хочу лишь вкратце упомянуть наиболее достойные деяния славянского народа. Тем, кто пожелает узнать все подробности, советую обратиться к анналам Еремея Русского, Сигизмунда Герберштейна, а также Франческо Бизио из Бергамо, который долго жил в Руссии и описал дела этого государства. Упоминает руссов и Сабелликус (III). Не так давно один автор из Кракова дал подробное описание обеих Сарматий.

Таким образом, из трудов названных писателей любопытный читатель сможет почерпнуть много полезных сведений о делах русских или московитов (в настоящее время принято и то, и другое название). В пору своего язычества, руссы или московиты почитали особых идолов. Имена этих идолов, как сообщает Меховский, были Перун, т.е. молния, Стрибог, Хорс и Макошь.