Anatoliy T. Fomenko
ANTİKÇAĞ ORTA ÇAĞ'DIR

Suretlerin tespit edilme yöntemleri. “Eski” ve Orta Çağ hanedanlarının özdeşleşmesi.
M.S. XIII. yüzyıldaki Truva Savaşı. Yunan-Roma tarihinde kronolojik oynamalar. XII. yüzyıldaki İncil olaylarının XI. yüzyılın tarihine yansıması.

BÖLÜM 3.
“ANTİKÇAĞ” OLARAK ADLANDIRILAN ORTA ÇAĞ.
İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ ROMA İMPARATORLUKLARININ ÇAKIŞMASI VE BUNLARIN İSRAİL VE YEHUDA KRALLIKLARINI KAPLAMASI

3. ROMA PAPALIK TARİHİNİN İKİ DEVRİNİN ÇAKIŞMASI ÖRNEĞİ ÜZERİNDE FARKLI TARİHLEME YÖNTEMLERİNİN UYUMLAŞTIRILMASI. ÖZET.

Frekansların sönüm ve suret yaratma ilkelerine dayalı tarihleme yöntemleri, bkz. “Sayılar Yalana Karşı”, bölüm 5-6, benim tarafımdan güya M.S. I. yüzyılda Havari Petrus ile başlayan ve bu yana kadar devam eden Roma Papaları akımı için uygulanmıştır. J. Blair’in kronoloji tabloları ile [76] ve [544]’te sunulan papaların listesini kullandık.

Kaydedilen yaklaşık 1900 senelik zaman aralığını 10 senelik kısa kesintilere böldük. Sonra M.S. I. yüzyıldan itibaren M.S. 1700 senesine kadar tahta çıkan bütün papaların isimlerinin tüm listesi oluşturuldu. Papaların 89 farklı isminin tamamı, papalık akımında ilk kez ortaya çıkışı açısından sıralandı. Bundan sonra, 89X170 boyutlarında dikdörtgen şeklinde bir matris kuruldu. Roma papalarının isim matrisi kurulurken bana yardım eden A. Makarov idi. Matrisin her satırının boyu 170 birimdir ve 89 isimlik listedeki bir ismin frekanslarının evrimini göstermektedir. Matriste toplamda 89 satır ve 170 sütun bulunmaktadır. Her isim için papalık tahtında bu ismi taşıyan papanın olduğu on seneler kaydedilmiştir. Örnek olarak, 53  numaralı  satırda  İoannes  ismini  taşıyan  papanın  hüküm  sürdüğü  bütün  on  seneler kaydedilmiştir. Bunlar şu senelerdir: 523-526, 532-535, 560-573, 640-642, 685-686, 704-707, 872-882, 898-900, 914-928, 931-936, 956-963, 965-972, 983-984, 985-996, 997-998, 1003, 1003-1009, 1024-1033, 1285-1287, 1316-1334, 1410-1415.

Sonra, oluşan dikdörtgen frekans matrisine K(Q,T) frekanslarının hesaplanması ve analizine dayalı suret yaratma yöntemi uygulanmıştır. Sonuçta 170X170 boyutlarındaki kare frekans matrisi oluşturulmuştur. Bu matrisin Q numaralı her satırında Q numaralı “kuşak- bölümde” ilk kez ortaya çıkan isimlere daha sonra T numaralı “kuşak-bölüm”de kaç kere rastlandığını gösteren K(Q,T) sayıları bulunmaktadır. İsimlerin anılmasının katlılık ile hesaplandığını hatırlatalım. Üstelik K(Q,Q) sayısı, papalar listesinde daha önce ortaya çıkmayan, Q numaralı on senede tahta çıkan papaların isimlerinin sayısını gösteriyor.

Roma papalarının isimlerinin frekans matrisinin incelenmesi çok ilginç keyfiyetleri hemen açıklığa kavuşturmuştur. Örneğin, M.S. I. yüzyılda hüküm süren Roma papalarının isimlerinin (özellikle Linus, Anacletus, Climentus, Euaristus) sonra birdenbire M.S. XI. yüzyılda   “yeniden   doğduğunu”   görüyoruz.   Bu   durum   1000-1050   senelik   kronoloji oynamasına net olarak uymaktadır.

Benzer şekilde, papaların isimlerinin frekans matrisinde aşağı yukarı 333 senelik kronoloji oynaması ile ortaya çıkan diğer suretler de belirtilmektedir. Örneğin, “İoannes” isimlerinin yoğunlaşması, yukarıya bakınız, VI. yüzyılın ortasına, VII. yüzyılın sonuna, X. yüzyıla, XIII. yüzyılın sonuna denk düşmektedir. Aşağıda göstereceğimiz gibi, bu durum “Skaliger tarih ders kitabında” benim keşfettiğim “T” serisindeki hayalet suretlerin zaman ekseninde bulunması ile çok iyi uyuşuyor, res.3.40. Mesele şudur ki, “İoannes” ismi XIII. yüzyıldaki savaşın ve bu savaşın suretlerinin tarihinde merkezî olanlardan biridir.

İsim frekans matrislerinin daha ileri incelemesi –Roma Papalarının, Bizans Pontifekslerinin, Roma ve Bizans imparatorlarının isim listeleri için de yapıldığı gibi– daha sonra G.V. Nosovskiy ile birlikte benim tarafımdan yapılmıştır. Bu sonuçlar bizim bilimsel yayınlarımızda açıklanmıştır [593], [594], [595], [596], [597]. Bu çalışmalarda geniş sayısal malzemeler  ve  frekans  matrisleri  sunulmuştur.  Ayrıca,  benim  geliştirdiğim  frekansların sönüm ilkesinin, “iskambil destesinin karılması” meselesi terimleriyle formülleştirilen modifikasyonu tanıtılmıştır.

Elde edilen bütün sonuçlar hanedan paralellikleri yöntemleri vasıtasıyla keşfedilen olgular ile uyuşuyor. “Sayılar Yalana Karşı” kitabında, bölüm 6, benim keşfettiğim birbirine uygun iki Roma Papa “hanedanı” kaydedilmiştir. İmparatorlar listesinin yanı sıra,   Roma Papaları listesinin Roma ve Avrupa kronolojisinin “belkemiği” olarak kabul edildiğini hatırlatalım. Bugün var olan Roma Papaları listesinin temelinde, kökeni aşağıya doğru en fazla M.S. XIII. yüzyıla kadar izlenebilen “Pontifeksler Kitabı” yatmaktadır [196].

İlk papanın –Havari Petrus’un– ve onun Az. Giginus’a kadarki (137-141 seneleri) ilk 7 halefinin tarihi “Skaliger ders kitabında” son derece bulanık sayılmaktadır. Mesela, S.G. Lozinskiy şunları yazmıştır: “Fiilen Roma piskoposları hakkındaki güvenilir bilgiler ancak III. yüzyıldan itibaren, hem de aralıklı olarak vardır... M.S. 120 senesinden önceki Roma Piskoposlarının (Papalar güya M.S. ilk çağlarda öyle adlandırılmaktaydı – A.F.) mitolojik karakteri, Protestan tanrıbilimcileri tarafından da kabul edilmektedir” [492], s.312.

Hanedan paralellikleri yöntemlerimiz, 140-314 seneleri arası devre ait ve 314-532 seneleri arası devre ait Roma Piskoposluğu dönemlerinin birbirini tekrarladığını açıklığa kavuşturmuştur, bkz. “Sayılar Yalana Karşı”, bölüm 6. Burada HRKO = 8,66X10. Ayrıca, ikisi de daha sonraki Orta Çağ Roma Papaları listesinin hayalet yansımalarıdır. Kaydedilen iki sureti kapsayan 141-532 seneleri arası devirdeki papaların genel sayısından, yani 47’den 43’ü paralelliğe girmiştir. Paralelliğin kapsamadığı sadece dört “kısa süreli papa” kalmıştır [76].

Önemli olan şudur ki, Roma kilise vakayinamelerinin bu yapışması, yukarıda anlattığımız dünyevi imparatorluk vakayinamelerin bağımsız yapışması ile tümüyle uyuşuyor.

Res.3.41’de Reims Katedrali’ndeki Havari heykelleri gösterilmektedir, güya aşağı yukarı 1230 senesine aittir. Tarihçilerin kendisi, “Havarilerin giysilerinin Roma togalarını andırdığını” vurguluyorlar [643:2], s.37. Res.3.42’de Niccolo Pisano’nun “Müneccimlerin Tapınması” tablosu gösterilmektedir, güya yaklaşık 1260 senesine aittir (Pisa). Çağdaş yorum şudur: “Meryem Ana, saçı ve kılığıyla Roma kadınına benziyor” [643:2], s.37. Bu konu ile ilgili detaylar için “Slavların Kralı” ve “Orda Rusu’nun Başlangıcı” kitaplarımıza bakınız.