Anatoliy T. Fomenko, Gleb V. Nosovskiy
YENİ KRONOLOJİNİN TARİHİ

Nisan 2001

Yeni kronolojinin araştırılmasının tarihi kolaylık sağlamak amacıyla birkaç dönem olmak üzere bölünebilir.

İLKİ, farklı araştırmacıların Skaliger tarihinin bünyesinde bir burada bir orada büyük çelişkileri keşfettiği XVI.-XX. yüzyıllar arasıdır. Skaliger-Petavius kronolojisini kabul etmeyen ve Antik Çağ ve Orta Çağ’ın gerçek kronolojisinin çok farklı olduğunu düşünen bazı ünlü bilim adamlarının isimlerini sıralayalım.

Salamanka Üniversitesinin profesörü De Arcilla, XVI. yüzyıl. Kronoloji üzerine araştırmaları hakkındaki veriler pek bulanıktır. N.A.Morozov bunlara tesadüf sonucu rasgeldi. Malum olan tek şey şudur ki de Arcilla, ‘Eski Çağ’ın tarihinin Orta Çağ’da uydurulmuş olduğunu ispatlıyordu. Ama maalesef biz onun öz çalışmalarını bu yana kadar bulamamıştık. Salamanka Üniversitesi’nde De Arcilla’nın çalışmaları hakkında hiç bilgi edinilememişti.

Büyük İngiliz bilim adamı, matematikçi, fizikçi İsaac Newton (1643-1727). Hayatının birçok yıllarını kronoloji incelemelerine adadı. Büyük bir yapıt olan ‘Eski Krallıkların düzeltilmiş kronolojisi’ yayımladı ("The Chronology of Ancient Kingdoms amended. To which is Prefix'd, A Short Chronicle from the First Memory of Things in Europe, to the Conquest of Persia by Alexander the Great") bkz. [1298].

Büyük bir Fransız bilim adamı, filoloji, teoloji, tarih, arkeoloji, nümizmatik üzerine çok sayıda yapıt yaratan Jaques Gardouin (1646-1729). Fransız Milli Kütüphanesi’nde (Bibliothèque nationale de France) müdürlük yaptı. Kronoloji üzerine, Skaliger tarihinin bütün bünyesini sert bir şekilde eleştirdiği birkaç kitap yazdı. Kanınca ‘Antik Çag’ın anıtlarının çoğu ya epey daha geç dönemde yaratılmıştı, ya da sahtedir.

I. Petro’nun özel sekreteri Pyötr Nikiforoviç Krekşin (1684-1763). Roma tarihinin bugünlerde kabul edilen versiyonunu eleştirdiği bir kitap yazdı. Krekşin’in zamanında bu versiyon çok ‘taze’ olduğu için bugün gibi kesin bir şey olarak algılanmıyordu.

XIX. yüzyılın ikinci yarısı – XX. yüzyılın başlangıcında yaşayan Alman filoloji uzmanı Robert Baldauf. Bazel Üniversitesi’nin doçenti (privatdozent). Dört ciltli ‘Tarih ve eleştiri’ (Historie und Kritik) [1025:1] yapıtını yazdı. Filoloji fikirlerini temel alarak 'Antik Çağ'ın edebiyat eserlerinin düşünülmesi gerektiğinden çok daha geç bir döneme ait olduğu sonucuna vardı. Baldauf, onların Orta Çağ'da yaratılmış olduğunu öne sürdü.

 XIX. yüzyılda yaşayan Edwin Johnson (1842-1901). Yapıtlarında [1214], [1215] Skaliger kronolojisini sert bir dille eleştirdi. Onun epey derece kısaltılması gerektiğini savundu.

Büyük bir Rus bilim adamı Nikolay Aleksandroviç Morozov (1854-1946). Kronoloji üzerindeki araştırmalar alanında atılım yaptı. Kronoloji ve tarihin Skaliger versiyonunu kapsamlı eleştiriye maruz bıraktı. Kronolojinin analize edilmesi için birkaç yeni bilimsel yöntemi geliştirdi. Fiilen kronolojiyi bir bilim haline getirdi.

Alman bilim adamı, hukukçu Wilhelm Kammeier (XIX. yüzyılın sonu - 1959). Eski resmi belgelerin gerçeklik saptanması yöntemini geliştirdi. Antik Çağ’a ve erken Orta Çağ’a ait neredeyse bütün Batı Avrupa belgelerinin gerçekte daha geç döneme ait olan ya sahte ya da suret olduğunu açıklığa kavuşturdu. Eski Çağ ve Orta Çağ tarihinin tahrif edilmiş olduğu sonucunu oluşturdu. Bu konu üzerine birkaç kitap yazdı.

Önde gelen psikanalist İmmanuil Velikovskiy (1895-1979). Rusya’da doğdu, Rusya, İngiltere, Filistin, Almanya, ABD’ de yaşayarak çalıştı. Bu kitaplarda Eski Çağ tarihindeki bazı tuhaflıkları ve çelişkileri kaydetti. Bunları ‘kıyamet kuramı’ yardımıyla anlatmaya çalıştı. Batı’da kronolojinin eleştirim ekolünün kurucusu olarak kabul ediliyor. Ancak esasen İmmanuil Velikovskiy, Skaliger-Petavius’un kronolojisini fazla büyük dönüştürmelerden korumaya çalıştı. Bu yüzden onun Yeni Kronoloji’nin öncelerinin içine dahil edilmesi tartışmalı bir şey. Kanımızca Batı Avrupa’da İ.Velikovskiy’in tarih üzerine eserlerinin Morozov’un daha erken zamana ait olup da daha manalı olan eserlerine göre çok daha iyi bilindiği, XX. yüzyılda Batı Avrupa’da yeni kronolojinin gelişmesini epeyce engelledi.

Özetle Skaliger kronolojisinin temelsizliği, belirgin bir şekilde XVII.-XIX. yüzyıllarda bilim adamlarının yapıtlarında belirtildi. Tarihin Skaliger versiyonu geniş ve kapsamlı bir eliştiriye maruz kaldı. Antik Çağ’a ait metinlerin ve eserlerin küreselce tahrif edilmiş olduğuna dair bir tez geliştirdi. Bunun yanısıra Morozov’dan başka hiç kimse doğru kronolojinin inşa edilmesine yollar bulamadı. Ancak kendisi bile doğru kronolojinin esaslı makul versiyonunu yaratmayı beceremedi. Hatta onun geliştirdiği versiyon, tutarsız çıkıp Skaliger-Petavius kronolojisinin önemli hatalarını içine aldı.

İKİNCİ AŞAMA, XX. yüzyılın ilk yarısı. Şüphesiz ki bu aşama Nikolay Morozov’un ismiyle bağlantılı olmalıdır. Skaliger kronolojisinin yalnızca ‘uzak Eski Çağ’da değil, M.S. VI. yüzyıla kadar kökten yeniden kurulması gerektiğini ilk anlayıp öne süren oydu. Nikolay A. Morozov kronolojinin analizi için bir takım yeni doğal bilimsel yöntemleri kullanarak kendi manalı fikri lehine birçok reddedilmez kanıt ileri sürdü. 1907-1932 seneleri arasında Nikolay Morozov, Eski Çağ’ın tarihinin gözden geçirilmesi konusunda ana kitaplarını yayınladı [542]-[544]. Fakat yanılarak M.S. VI. yüzyıldan sonraki kronolojinin az çok doğru olduğunu düşündü. Nikolay Morozov, işin mantıklı sonuna ulaşmadan araştırmalarında durdu.

ÜÇÜNCÜ AŞAMA, 1945-1973 yıllarıdır. Bu dönem ‘sükunla geçirilmesi’ olarak adlandırılabilir. Tarih bilimi, Nikolay Morozov ve öncekilerinin araştırmalarını gömmeye çalıştı. Rusya’da kronoloji üzerindeki tartışmalar sona eriyor v Morozov’un çalışmaları etrafında yasak alan oluşuyor. Batı’da ise tartışmalar İmmanuil Velikovskiy’in ‘kıyamet kuramı’ varsayımıyla yetiniyor.

1973-1980 yıllarındaki DÖRDÜNCÜ aşama, 1973 yılında başlandı. O sene MDÜ Mekanik Matematik Fakültesinin görevlisi Anatoliy Fomenko, gök mekaniğini araştırarak Amerikan astrofizikçi Robert Newton’un [1303] 1972 yılında yayımlanan bir yazısına dikkat etti. Bu yazıya göre sözde D’’ parametresi gelgitsel ivmenin tuhaf bir sıçramasını buldu. Bu sıçrama takriben M.S. X. yüzyılda olup bitti. Ay ve Güneş tutulmalarının Skaliger tarihlerinin kayıtlarını temek alan Newton, Ay’ın ivmesini Milât’tan XX. yüzyıla kadar uzanan aralıktaki fonksiyon olarak saydı. D’’ parametresinin beklenmedik onluk düzende(!) sıçraması, kütle çekimi teorisiyle açıklanmadığı için yoğun bilimsel konuşmalara sebep olup 1972 senesinde London Royal Society ve Bretonya Bilimler Akademisi tarafından organize edilen bir tartışmaya dönüştü [1453]. Tartışma, bu sorunu açıklığa kavuşturmayınca Robert Newton, bu esrarlı sıçramanın sebebin, Ay Dünya sistemindeki belli bir gizemli gayri ivmesel kuvvetlerinin olduğunun düşünülmesini önerdi.

Anatoliy Fomenko, D’’ davranışındaki sıçramayı açıklamaya yönelik bütün çalışmaların, Robert Newton’un araştırmalarının dayandığı tutulmaların tarihlerinin doğruluğuna değinmediğine dikkat etti. Öbür yandan Anatoliy Fomenko o zamanlarda tarih araştırmalarından uzak olmasına rağmen XX. yüzyılın başlangıcında Nikolay Morozov’un 1924-1932 senelerinde yayınlanan ‘Mesih’ eserinde ‘Eski Çağ’ tutulmalarının yeni tarihlerini sunduğunu işitti. Kaydedilmesi gereken, 1973 yılında Fomenko’nun Nikolay Morozon’un çalışmalarına karşı MDÜ Mekanik Matematik Fakültesinde bulanık koridor konuşmalarına dayalı ilk ilgisi, pek şüpheciydi. Ancak şüpheciliğini aşan Fomenko, Morozov’un ‘eski’ tutulmaların yeni tarihlerini içeren gökbilimsel cetvelini bulup Newton’un algoritmasını da kullanarak D’’ parametresini yeniden araştırdı. Şaşarak, esrarlı sıçramanın kaybolup D’’ cetvelinin neredeyse düz bir yatay hata dönüştüğünü buldu. Fomenko’nun bu konu üzerine yayını 1980 senesinde çıktı [883].

Ama gök mekaniğindeki hatanın giderilmesi, diğer çok ciddi bir sorunu doğurdu, o halde Eski Çağ kronolojisi ne olacak şimdi? Çünkü tutulmaların tarihleri güvenilir bir şekilde bir yığın farklı tarihi belgelere bağlıdır! Nikolay Morozov’un sonuçları gök mekaniğindeki gayet zor bir meseleyi ansızın çözmeye yardım ettiği için Anatoliy Fomenko Morozov’un çalışmalarını daha detaylı bir şekilde gözden geçirmeye karar verdi. MDÜ Mekanik Matematik Fakültesinin, Morozov’un antika haline gelen ‘Mesih’ kitabının nüshası olan tek profesörü, Mikhail Postnikov idi. O, Morozov’un araştırmalarıyla ilgilenip bazen iş arkadaşlarına bunları anlatıyordu. 1974 senesinde Fomenko, Postnikov’a Morozov’un çalışmaları üzerine bir takım genel dersler vermesi dileğiyle başvurdu. Postnikov, biraz dalgalandıktan sonra aynı 1974 senesinde MDÜ Mekanik Matematik Fakültesinde çalışan bir grup matematikçiler için beş ders verdi.

Sonucunda o grup matematikçiler, kronoloji sorunlarına uygulamalı matematik açısından ilgi duydu. Açıklığa kavuşan şudur ki, yeni bağımsız tarihlendirme yöntemleri geliştirilmeden pek zor bu sorun çözülmüş olmayacak. Bu yüzden 1973-1980 yılları arasında tarihi metinlerin analiz edilmesi için matematiksel istatistiksel yöntemlerin yaratılması ön plana alındı. Neticede 1975-1979 arasında Fomenko böyle birkaç yöntem geliştirmeyi becerdi. Bunun temelinde Skaliger versiyonunda, içindeki hataların kaybolduğu yeniden tarihlendirilme tablosunun ortaya çıkarılması mümkün oldu. Ayrıca Anatoliy Fomenko, kronolojideki üç önemli oynamayı buldu, bunlar takriben 333, 1053 ve 1800 senelik oynamalardır. Tabii ki bu oynamalar, gerçek, doğru olan kronolojide değil, yalnızca Skaliger-Petavius’un hatalı versiyonunda bulunmaktadır. Meğer ‘Skaliger ders kitabı’, aynı kısa kroniğin dört suretinden oluşturuldu.

Bu konudaki ilk bilimsel çalışmalar 1973-1980 seneleri arasında hazırlanıp yayımlandı.

1980-1990 yıllara ait BEŞİNCİ aşama, o zamanın bilimsel basınında, (uygulamalı ya da soyut) matematik dergilerinde yeni tarihlendirme yöntemlerini ve kronoloji üzerine bunların sayesinde elde edinen sonuçları anlatan yazılar çıkmaya başlanmasıyla nitelendiriliyor. Bu konudaki ilk yazılar, Anatoliy Fomenko’nun 1980 senesinde çıkan iki yazısı [883], [884], ve Mikhail Postnikov ve Anatoliy Fomenko'nun 1980 senesinde de yayınlanan preprinti [681]. 1981 senesinde genç bir matematikçi, olasılıklar kuramı ve matematik istatistiği uzmanı Gleb Nosovskiy de yeni kronoloji araştırmalarına aktif bir şekilde katılmaya başladı. Bu dönem içerisinde kronolojideki bağımsız ampirik-istatistiksel ve gökbilimsel yöntemler üzerinde büyük bir takım bilimsel makaleler yayınlandı. Bu makaleler ya tek başına Fomenko tarafından ya da Gleb Nosovskiy, Vladimir Kalaşnikov, S.T. Raçev, V.V. Fedorov, N.S. Kellin ile birlikte yazıldı, Literatür Listesine bkz. Kaydedilmesi gereken, bütün bu araştırmalar akademisyen fizikçi Velihov tarafından desteklendi. O, Fomenko’nun (yöntemlerin tarifini ve yeniden tarihlendirmelerin genel tablosunu içiren) iki makalesini SSGB Bilimler Akademisi Raporlarına sundu. Araştırmaları destekleyen, akademisyen matematikçi Prokhorov idi. O, Kalaşnikov, Nosovskiy ve Fomenko’nun (Batlüs’ün Almagest’inin tarihlendirilmesi üzerine) iki makalesini SSGB Bilimler Akademisi Raporlarına sundu.

Anatoliy Fomenko, akademisyen Vladimirov, alademisyen Samarskiy, akademisyen Oleynik, BA üyesi Yablonskiy’in bilimsel matematiksel seminerleri ve akademisyen Kovalçenko’nun bilimsel tarih seminerinde tarihlendirmenin yeni yöntemleri üzerine sunumlar yaptı. Kaydedilmesi gereken, akademisyen tarihçi, tarihte matematiksel yöntemlerin uygulanması üzerine uzman olan Kovalçenko bu yöntemlere büyük bir ilgiyle davrandı ve tarihçilerin kronoloji sorunlarını daha derin incelemeleri gerektiğini düşündü.

1980-1990 seneleri arasında Anatoliy Fomenko, Gleb Nosovskiy ve Vladimir Kalaşnikov, bağımsız tarihlendirmenin yeni yöntemleri konusunda bilimsel matematiksel konferanslarda defalarca sunumlar yaptılar.

Akademisyen Kolmogorov’un tutumu ilgi çekicidir. Anatoliy Fomenko 3. Uluslararası Vilnüs Olasılıklar Kuramı ve Matematik İstatistiği Konferansında yeni tarihlendirme yöntemleri konusunda sunum yaptı. Kolmogorov bu sunumu duymak için konferansa geldi ve sunum bitene kadar - yani yaklaşık kırk dakika - geçitte ayak üstü durdu. Kolmogorov yerini öyle seçti ki kendisi görülmüyordu, ama kara tahtanın yanında bütün olup bitenleri iyice işitip görüyordu. Sunum bittikten sonra Kolmogorov hiç ses seda çıkarmadan ve sunucuya yaklaşmadan çekildi. Kaydedilmesi gereken şudur ki, o zamanda Kolmogorov’un sağlığı artık pek iyi değildi ve kırk dakika boyunca ayak üstü durmak kendisi için büyük bir güç olmalıydı.

Sonra Moskova’da Kolmogorov Fomenko’yu evine davet etti ve kronoloji üzerine araştırmalarımızdan birini okumaya vermesini rica etti. Fomenko, 1979 senesinde yazdığı ve 1981 senesinde preprint olarak çıkmadan önce el yazması olarak dolaşan kısa yüz sayfalık sunum kendisine verdi [888]. Bundan başka Fomenko ona bu konudaki daha geniş 500 sayfalık daktilo metni de aktardı. İki hafta sonra Kolmogorov Fomenko’yu görüşme için tekrar davet etti. Bu görüşme yaklaşık iki saat sürdü. Kolmogorov’un yazıların tümünü okuduğu konuşmalarından belli oldu. Çok sorusu vardı. İlk önce merak ettiği Kutsal Kitap’takileri dahil ‘Eski Çağ’ ve Orta Çağ hanedan parallelikleri. Eski Çağ tarihine dayalı birçok çağdaş görüşlerin kökten yeniden yapılandırılabileceğinden korktuğunu söyledi. Yöntemlerin özetine karşı itirazları yoktu. Sonunda Kolmogorov 500 sayfalık metni Fomenko’ya iade etti, fakat 100 sayfalık sunumu kendisine hediye etmesini rica etti, öyle de yapıldı.

Buna da aşağıda sunulan konuşmanın katılımcılarının birinden konuşmalı olarak Fomenko’ya aktarılan şu detaylar eklenmelidir. Belli bir zaman önce professör Postnikov ‘Uspehi matematiçeskih nauk’ (Matematiksel bilimlerin başarıları) dergisinde yayınlanması için Morozov’un kronoloji üzerine araştırmalarını inceleyen bir makaleyi sundu. Bundan sonra içinde akademisyenler Aleksandrov ve Kolmogorov’un da bulunduğu editörlük kurulu üyeleri arasında şu konuşma yer aldı. Kolmogorov bu makaleyi eline almayı dahi reddetti, aşağı yukarı aşağıdakilerini söyleyerek. Makaleyi reddetmek gerek. Belli zamanda Morozov’a karşı mücadele için baya çok güç sarfettim, diye konuştu. Sonuçta Morozov haklı olacaksa biz ne aptal görüneceğiz, diye ekledi. Makale reddedildi. Bu konuşma, Morozov’un araştırmalarının fiilen yasaklandığı uzak senelerdeki olayları ince ince açıklığa kavuşturuyor. Bugün bizi ‘her şey kendiliğinden olup bitti’ diye kandırıyorlar. Nikolay Morozov’un araştırmaları o kadar kayda değer değilmiş ki, kısa zaman sonra unutulmuş diye. Gerçekte anlamaya başladığımız gibi, Kolmogorov‘un bu işlere katıldığına göre Morozov ile mücadele için çok çaba gösterildi. Lafı gelmişken enteresan olan şudur ki, Kolmogorov Morozov’un hakkaniyetinin olasılığını aklında tutuyordu.

Olasılıkla Morozov’un çalışmaları yapayca unutulmuşluğa batırıldığı sürece bu tarz incelemelerin yeniden başlanabileceği olasılığı tarihçileri durmadan rahatsız etti. MDÜ matematikçilerinin kronoloji üzerine araştırmalarının ta başlangıcında bulunduğu ve bu konuda hiç bir yazının daha çıkmadığı 1977senesinde ‘Komunist’ dergisinde tarih bilimleri doktoru Manfred’in sert bir dille tarihte ‘yeni matematiksel yöntemleri’ kınadığı yazının çıkmasını başka bir sebeple açıklamak güç. Yöntemlerin yaratıcılarının isimleri belirtilmediği halde her şey pek açıktı.

Manfred şunları yazdı: ‘Bu ‘genç’ bilim adamları kontrolsüz bırakılsa kitap piyasasını rakam verileriyle doldururlar... ‘Yeni’ eğilimler, titiz eleştirel analiz ve aşamayı gerektiriyor. BUNLAR DÜNYA TARİH BİLİMİNİN İLERLEMESİNİ ENGELLİYOR...’ (Komunist, 1977 Haziran, No 10, s.106-114).

Kronoloji üzerine ilk yazılarımız çıktıktan hemen sonra 1981 senesinde araştırmalarımızın eleştirisine mahsus adanan SSCB BA Tarih Bölümü oturumu düzenlendi. SSCB BA Tarih Bölümü bilimsel sekreteri doktor Volkov ve SSCB BA Tarih Bölümü ‘İnsan toplumunun gelişmesinin ana düzenlilikleri’ Bilimsel Kurulu bilimsel sekreteri Lutskov, Anatoliy Fomenko’ya yönlendirilen resmi mektupta ayrıca şunu belirlediler: ‘29 Haziran 1981 tarihinde akademisyen Bromel’in başkanlığında Bölümün oturumu yapıldı... Sizin sonuçlarınız altı sosyal enstitünün ve Şternberg Gökbülümsel Enstitüsünün uzmanları tarafından sert bir eleştiriye maruz bırakıldı.’ (8 Mayıs 1984). 1981 senesindeki oturumda SSCB BA tarihçileri Z.V.Udaltsova ve Komite başkanı E.S.Golubtsova’nın sunumları en sertti. E.S.Golubtsova, çalışmalarımızın analiz edilmesi için oluşturulan özel tarihçiler komisyonunda başkanlığını yaptı. Bu malzemelerin temeliyle tarih basınında araştırmalarımızı eleştiren bir takım tarihçilerin makaleleri yayınlanmaya başladı. Bu tarz ‘konuşma’ bir daha 1998-1999 senelerinde meydana geldi, onu aşağıda anlatırız.

ALTINCI AŞAMA, 1990 senesinin sonrası. Kolaylık sağlamak amacıyla onu ‘Yeni Kronoloji üzerinde kitaplar dönemi’ olarak nitelendirebiliriz. Bu dönemde basında hem kronoloji üzerinde araştırmalarımızı açıklayan kitaplar hem de onlara dayalı ve XVII. yüzyılın öncesinin tarihinin gerçekte ne olduğunu anlatan varsayımlar çıkmaya başladı. Bu konu üzerine ilk yayınlanan kitap, A.T. Fomenko’nun ‘Öykü metinlerinin istatistiksel yöntemleri ve kronoloji ekleri’, MDÜ Yayınevi, 1990. Bu kitap, Bernulli Uluslararası Matematiksel İstatistik ve Olasılıklar Kuramı Derneği başkanı (1989-1991), SSCB BA V.A.Steklov Matematik Enstitüsü Olasılıklar Kuramı ve Matematiksel İstatistik Bölümü başkanı, sonrasında da SSCB BA üyesi olan, MDÜ Mekanik Matematik Fakültesi Olasılıklar Kuramı Kürsüsü başkanı A.N.Şirayev’in önsözüyle çıktı.

Kaydedilmesi gereken, bu kitap çok daha önce yayımlanacaktı. Zaten 1983-1984 senelerinde tarih doktoru S.A.Pustovoyt (Moskova) editörlüğüyle Saratov Üniversitesi Yayınevinde çıkmaya tümüyle hazırdı. Ama 1984 Haziran’da Leningrad tarihçilerinden yayınevine ansızın bir mektup geldi (SSGB Tarih Enstitüsü Leningrad Bölümü Dünya Tarihi Sektörü başkanı, SSCB BA üyesi V.İ.Rutenburg, bilimsel sekreteri, tarih doktoru T.N.Tatsenko, SSCB Zemini içinde Derin Eski Çağ’a ait Devletler ve Antik Dünyası Tarihi Grubu başkanı tarih doktoru İ.A.Şişova, bilimsel sekreteri, tarih doktoru İ.V.Kuklina). Ayrıca, bizim çalışmalarımızın ‘objektif olarak Marks tarih biliminin ana ilkelerine aykırı’ olduğunu... Dünya Tarihi Sektörü ve SSCB Zemini içinde Derin Eski Çağ’a ait Devletler ve Antik Dünyası Tarihi Grubu’nun prof. A.T.Fomenko’nun ‘Eski Çağ kronolojisinin eleştirisine giriş. İstatistiksel araştırma deneyimi’ monografinin yayını ‘kabul edilemez’ bulduğunu yazdılar. Tarihçiler, kitabın yayınlanmasının kesinlikle durdurulmasını talep ettiler.

Kitabın dizgisi durduruldu.

‘Nauka’ Yayınevi’nin 1991 senesi programında bizim kitabımız vardı. O şudur:

A.T.Fomenko, G.V.Nosovskiy, V.V.Kalaşnikov. ‘Yıldız yapılandırmalarının geometrik ve istatistiksel analizi. Almagest yıldız kataloğunun tarihlendirilmesi’. Yorumlanarak basımevine verildi.

Ancak işin çoğu yapıldığında ‘Nauka’ yayınevi, ülkedeki durumun değişimi yüzünden kitapların çıkarılmasını neredeyse tamamen kesildi. Bu kitap daha sonra, 1995 senesinde ‘Faktorial’ yayınevinde çıktı, kitabımıza ilişkin bütün hazırlanmış malzemeler ‘Nauka’ yayınevinden oraya aktarıldı. Biraz sonra da ‘Nauka’, çalışmalarına tekrar başladı. 1996 ve 1997 senelerinde ‘Nauka’da kronoloji üzerinde diğer iki kitabımız çıktı.

Böylelikle A.T.Fomenko’nun ‘...Yöntemler’ kitabı 1990 senesinde çıktıktan sonra bir aralık oluştu, onun ardından 1993 senesinden itibaren arada bir kronoloji üzerinde araştırmalarımızın son durumunu açıklayan kitaplar çıkmaya başladı. Zaten bu dönemde ‘Yeni Kronoloji’ terimi oluştu. Bu ismi geliştirdiğimiz yeni tarihlendirme yöntemleri sayesinde ortaya çıkan kronolojiye koyduk. Bugün kabul edilen Bu kronoloji, Skaliger-Petavius kronolojisinden farklı olduğu için yenidir. Gerçekte ise onu ‘Gerçek Kronoloji’ adlandırmak gerekiyor. Çünkü bunda Skaliger-Petavius kronolojisinin hataları düzeltilmiştir.

Yeni kronoloji üzerinde kitapların yayınlanmasını birkaç Moskova yayınevi üstlendi, bunlar MDÜ yayınevi, MDÜ Uçebno-Nauçnogo tsentra dovuzovskogo obrazovanıya yayınevi, Nauka yayınevi, Faktorial yayınevi, Kraft yayınevi, Olimp yayınevi, Anvik yayınevi, Delovoy Ekspress yayınevi. Yurt dışında kronoloji üzerinde kitaplarımız hem İngilizce, hem Rusça şu yayınevlerinde çıktı: Kluwer Academic Press (Holanda), CRC-Press (ABD), Edwin Mellen Press (ABD).

2000-2003 seneleri arasında bütün malzemeler toparlanıp, gözden geçirildi ve yedi çiltli ‘Kronoloji’ şekliyle yeniden yapılandırıldı. Bunun ilk cildi okuyucunun önünde yatıyor.

1995-1996 senelerinden itibaren farklı gazetelerde ve dergilerde yeni kronoloji üzerinde kitaplarımızı tartışan makaleler çok sayıda çıkmaya başladı. Bu makalelerde sıkça son derece zıt görüşler öne sürdürülüyordu. Okuyucuların bazıları kitaplarımızı çok beğeniyordu, diğerleri ise çok gerginleşiyordu. Her sene bu tarz en az yüz makale çıkıyordu. 1999-2000 senelerinde bu sayı çok daha da arttı.

1998 senesinde ‘Svobodnaya Rossiya’ Radyosu altı aydan fazla bir takım programlar için şebeke zamanını ayırdı. Bu programlarda Yu.S.Çernışov kitaplarımızın içeriğini mükemmel bir şekilde anlatıyordu. Ayrıca radyoda ‘İmparatorluk’ ve ‘Rus, İngiltere ve Roma’nın Yeni Kronolojisi’ iki kitabımızın metnini neredeyse tümüyle okudu. Bunun dışında ‘Kutsal Kitap Rusu’ kitabının ilk bölümlerini okudu. 2001 senesinde bu programlara tekrar başlandı, ancak kısa zaman sonra Yu.S.Çernışov’un bunlara devam etmeye hazır olmasına rağmen kesildi.

1998 senesinde ‘TVTs’ televizyon kanalında ‘Avtorskoye televideniye/ATV’ stüdyosu tarafından sunucusu A.M.Maksimov olan meşhur ‘Noçnoy Polyot/Gece uçuşu’ programı çerçevesinde Moskova ekonomisti, gayri resmî ‘Yeni kronoloji’ grubunun üyesi A.V.Podoynitsın ile yedi görüşme yapıldı. Podoynitsın araştırmalarımızın özetini anlattı ve canlı yayında seyircilerin çok sayıda sorularına cevap verdi. Programlar büyük bir ilgi çekti.

1999 senesinde uzun zaman süren göçten Rusya’ya yeni dönen meşhur yazar, sosyolog, mantıkçı ve filozof A.A.Zinovyev bizi aradı. Çalışmalarımızı okuyan Zinovyev, geliştirdiğimiz varsayımın genel hatlarıyla doğru olduğu sonucuna vardı. Bunun dışında bu varsayımın tarih ve tarih sahtekarlığı alanında yaptığı araştırmalarıyla pek iyi uyuştuğu sonucunu yaptı. A.A.Zinovyev bu konudaki görüşlerini ‘Yeni Kronoloji’ye Giriş’ kitabımızın 2001 senesinde çıkan yeni baskısındaki (Moskova, Kraft) kendi yazdığı önsözde kısaca anlattı.

1996 senesinden itibaren yeni kronoloji üzerindeki çalışmalarımız İnternet’teki bazı web sitelerde çıkmaya başladı. Onların sayısı sürekli artıyor. Halen onların takriben onu Rusya’da ve en azından biri Almanya’da faaliyet gösteriyor. Alman websitenin oluşturulmasında profesör Gaboviç’in üstlendiği büyük bir rolü kaydetmek isteriz (Karlsruhe, Almanya). Gaboviç’in rolü websiteyi yapmakla yetinmiyor. Almanya’daki yeni Tarih Salonunun kurucusudur. Son zamanlarda bu salonda yeni kronoloji görüşleri aktif bir şekilde tartışılmaktadır. Bundan başka Gaboviç Alman arşivlerinde geçirdiği çalışmalarıyla araştırmalarımıza büyük bir katkıda bulundu. Gerçek tarihin yeniden yapılandırılmasına ilişkin bir takım kıymetli fikirler ona aittir.

Son zamanlarda Rusya’da chronologia.org websitesi özellilkle meşhur oldu. Bu web site çerçevesinde yeni kronoloji üzerinde sürekli bir tartışma devam edilmektedir. Bu web sitede hem onun taraftarlarının hem de aleyhtarlarının görüşleri bulunmaktadır.

1990-1998 seneleri arasında tarihçiler araştırmalarımıza pek zayıf tepki gösterdiler. Gazete ve dergilerde arada bir yazarları bilimsel yaklaşımı göstermeden görüş ayrılığını ifade eden makaleler çıkıyordu. 1998 senesinde ise durum değişti. BA Prezidyumunun oturumlarının biri ayrı olarak araştırmalarımızın incelenmesine adandı. Ardından Rusya Bilimler Akademisi Tarih Bölümü Bürosunun özel oturumu düzenlendi. Ondan sonra Rusya Bilimler Akademisi Matematik Bölümü Bürosunun özel oturumunda bir tartışma düzenlendi. Rusya Bilimler Akademisi Tarih Bölümü Bürosunun oturumunda yeni kronolojiye karşı bir ‘mücadele programı’ öne sürdürüldü. Bu program 1999 Aralık ayında çok belirgin bir şekilde gerçekleşmeye başladı. O zaman MDÜ Tarih Fakültesinde manalı ‘Yeni kronolojinin mitleri’ ismini taşıyan büyük bir konferans yapıldı. Bu konferans araştırmalarımızın kesin bir eleştirisiyle geçti ve kınama talebiyle sonuçlandı. Ondan sonra gayet ilginç bir süreç başladı. Bu konferansın malzemeleri önemli olmayan değişimlerle farklı isimler ve farklı kapaklar altında defalarca yayımlandı. Bu yana kadar böyle, bir birini taklit eden kitapların sayısı yediye kadar ulaştı (!). Galiba bunların sayısı en yakın zamanda daha da artabilir. Biz bu eleştiriyi titizce araştırdık. Meğer, tarihçilerin hiç yeni görüşü ortaya çıkmadı. Ama bu eleştirinin şekli daha ‘gelişmiş’ ve bilime daha yakın oldu.

Yafta bırakma sanatı da ilerledi. Biz ayrıntılı bir cevapta bulunduk. Bkz. Ek 4. 1996 senesinden itibaren Almanya’da Alman bilim adamlarının Batı Avrupa Orta Çağ kronolojisinin hatalı olduğunu ispatladığı kitaplar çıkmaya başladı. Bkz. Ek 3. Ancak bu araştırmalarda sorunun gerçek boyutunun bilincine varılmadı. Onların yazarları Skaliger kronolojisinin bazı kısımlarında lokal küçük değişimiyle yetinebilir zannediyorlar. Bu yanlış. Bunu anlayana kadar onların faaliyeti başarıyla sonuçlanmayacaktır. Aynı zamanda bu çalışmaların eleştirel yanı iyi düzeyde. İlk olarak Uwe Topper’in tarihteki sahtecilik konulu ‘Büyük eylem’ ve Christian Bloss ve Hans-Ulrich Niemitz'in radyokarbon analizine adanan 'C-14 çöküşü' kitaplarını kaydetmek isteriz. Literatür Listesine bkz.

Son yıllarda yeni kronoloji üzerindeki çalışmalarımız, yalnız ilgiyi değil, kronoloji alanında sonuçlarımıza ve ‘Yeni Kronoloji’ dizisinin son kitaplarında açıklanan dünya tarihini yeniden yapılandırmamıza dayalı enteresan araştırmaları uyandırır oldu. 2000-2001 senelerinde Omsklu matematikçi Aleksandr Guts’un ‘Rusya’nın gerçek tarihi’ ve ‘Çok varyantlı tarih’ kitapları, N.İ.Hodakovskiy’in ‘Vaktin spirali’ kitabı çıktı. Araştırmalarımız A.Buşov’un ‘Var Olmamış Rusya’ kitabına açıkça tesir etti. Bu listeye devam edilebilirdi. Sözü geçen kitaplarda kronolojinin esasları fiilen ele alınmamasına rağmen ana fikrimizi ispatlayan yeni enteresan gerçekleri açıklığa kavuşturuyor. 

Ama bu ve buna benzer kitaplarda belirtilen bir takım fikirleri kesinlikle paylaşmıyoruz. Bu tarz faaliyete olumlu bakmakla birlikte onlardan kronoloji üzerinde kendi öz bilimsel araştırmalarımızı net bir şekilde ayırmak isteriz. Kitaplarımızda bulunmayan ifadelerin bize atfedildiğini veya müsaademiz olmadan Yeni Kronoloji adına konuşulduğunu kabul edilmez buluyoruz. Kronoloji konusunda söylenmesi gereken her şey, kitaplarımızda geçiyor ya da daha sonra yayınlanacak olanlarda ifade edilecek. Yeni Kronoloji’nin ve ana fikrin tümünün birincil kaynağı kitaplarımız oldu, ve öyle de kalacak. Bu fikirlerin ve sonuçların bazılarının ve bazen de varsayımımızın ana fikrinin diğer şahıslara atfedildiği kabul edilmez. Geliştirdiğimiz ‘Yeni Kronoloji’ teriminin ve kendi varsayımının bizim paylaşmadığımız yabancı görüşlerin propagandası için kullanılmasını kesinlikle kabul etmiyoruz.

Bir enteresan etkisi daha kaydedelim. Bazı yazarların taze yayınları açıkça ikincil niteliktedir. Onlar Yeni Kronoloji etrafında yayılan ‘dalgalar’ üzerinde doğdu. Şüphesiz ki, bu tip ‘ikincil dalgalar’ faydalıdır, ancak bütün bunların Yeni Kronolojinin özetini, temelini, yani tarihlendirmenin doğal bilimsel yöntemlerini ve onların temelinde geliştirilen (bizim varsayımımız olarak) yeni tarih varsayımını yansımadığını hatırlamak gerek. YENİ KRONOLOJİNİN TEMELİNİN YERİNE DİLBİLİMSEL VEYA TARİHİ NİTELİKTEKİ GÖZLEMLERİ GEÇİRME ÇABALARI YANILTABİLİR VE ONLARIN YENİ KRONOLOJİNİN İÇERİĞİ VEYA KANITLARI OLDUĞUNA DAİR YANILSAMA YARATABİLİR. BU YANLIŞTIR. BİZİM VARSAYIMIMIZIN TEMELİ, ÖNCELİKLE İSTATİSTİKSEL VE GÖKBİLİMSEL TARİHLENDİRME YÖNTEMLERİDİR.

 

A.T.Fomenko, G.V.Nosovskiy.

2001 Nisan


UYARI

17 Mart 2006

İgor Agrantsev’in son zamanda yayımlanan ve Fomenko-Nosovskiy yeni kronolojisi üzerinde yaratıldığını yazan kitaplarının YK ile alakası yok ve bu kitapların kapaklarında isimlerimizi kullanmaya izin vermedik.

A.T.Fomenko, G.V.Nosovskiy.