Статии и книги на български

Йордан Табов "Апокрифната Света Троица" (*pdf)

Текст на доклада „Апокрифната Света Троица” (“The apocryphal Holy Trinity”) представен на Майските четения 2018 на Дискусионен клуб „Ганчо Ценов”. С малки съкращения той е публикуван в Сборника с доклади на Четенията: Табов, Й. Апокрифната Света Троица. В: П. Атанасов, А. Мошев, съставители.
Форум Българознание. Майски четения 2018. Булга Медиа, София, 2019, с. 255-266. ISBN 978-954-9670-45-5
Йордан Табов. Юстиниана Прима и император Мануил Комнин.
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ – СТРУМИЦА ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИСТОРИЈА И ИСТОРИСКО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, 2017
Йордан Табов. За българските роднини на Киевския княз Владимир Покръстител.
Родознание/Genealogia 1-2, ХХІІІ (2018), 149-169. ISSN 0861-9573
Йордан Табов, Весела Трайкова. За една интерполация във "Византийска История" на Никифор Грега.
Минало 1/2015, ISSN-1310-3415
Г. Ценов. "Хиляда години ли от смъртта на Св. Климента?" (*pdf 400kb)
Печатница на Народното Осигурително Д-во "Балкан", София, 1915.
Основания историиА.Т.Фоменко
НОВА ХРОНОЛОГИЯ НА ИСТОРИЯТА
2009
Том първи
Том втори
Йордан Табов ХРОНОЛОГИЯ В ИСТОРИЯТА (*pdf 3 500 kb)
Българи в античния свят. Сборник статии
Съставител Й. Табов.
Поредица Брегалница № 2. Зиези екс куо Вулгарес, Sofia, 2006.
Николай Тодоров
Българи във войската на Александър Македонски?
Историко-филологически анализ на етнонимите балакри, фалакри, перегрини
Статията е публикувана в четири последователни броя на електронен вестник "Корени",
бр. 9-12, 2010 г. (*pdf 1 182 kb)