Българи в античния свят. Сборник статии. Съставител Й. Табов.

Поредица Брегалница № 2.
© издава: "Зиези екс куо Вулгарес", Sofia, 2006.
1. Йордан Табов.
Няколко думи за предговор2. Йордан Табов.
Българи в Троянската война3. Йордан Табов, Милош Сидоров.
Етнонимът "българи" от европейска гледна точка4. Александър Мошев.
Култът към Тангра във връзка с един балкански палеотопоним5. Николай Тодоров.
За имената на българските владетели от Средновековието6. Стефан Захариев.
Към ученолюбивите читатели7. Ханс Филип.
Едно историко-филологическо изследване на историята на древните трако-илирийци, скити, готи, хуни, келти и т.н.8. Георги Сотиров.
Чие е писмото Линеар Б?