Anatoliy T. Fomenko
ANTİKÇAĞ ORTA ÇAĞ'DIR

Suretlerin tespit edilme yöntemleri. “Eski” ve Orta Çağ hanedanlarının özdeşleşmesi.
M.S. XIII. yüzyıldaki Truva Savaşı. Yunan-Roma tarihinde kronolojik oynamalar. XII. yüzyıldaki İncil olaylarının XI. yüzyılın tarihine yansıması.

BÖLÜM 3.
“ANTİKÇAĞ” OLARAK ADLANDIRILAN ORTA ÇAĞ.
İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ ROMA İMPARATORLUKLARININ ÇAKIŞMASI VE BUNLARIN İSRAİL VE YEHUDA KRALLIKLARINI KAPLAMASI

5. YEHUDA KRALLIĞI, YANİ TANRI’YA TAPAN KRALLIĞIN DOĞU’DAKİ ÜÇÜNCÜ ROMA İMPARATORLUĞU İLE ÇAKIŞMASI. YAKLAŞIK 1230 SENELİK OYNAMA. ÖZET.

Güya M.Ö. 922-724 senelerine ait İsrail Krallığı güya M.S. 306-476 senelerine ait Batı’daki Üçüncü Roma İmparatorluğu’nu kapladığı için İsrail Krallığı’ndan ayrılan güya M.Ö. 928-587 senelerine ait Yehuda Krallığı’nın Batı İmparatorluğu’ndan ayrılan güya M.S.

306-700 senelerine ait olan Doğu İmparatorluğu’nu kaplayacağını tahmin etmek doğaldır. Bu tahmin hanedan paralellikleri yöntemi vasıtasıyla çok iyi doğrulanmaktadır, bkz. “Sayılar Yalana Karşı”, bölümler 5-6. Bu paralelliklerin gerçekte İKİNCİL olduğunun, yani TEMEL OLMADIĞININ altını tekrar çizelim. Bunlar, X-XIII. yüzyıllardaki Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu’nun Alman ve Roma taç giymeleri ve XIV-XVI. yüzyıllardaki Habsburg (Nov- Gorod mu?) İmparatorluğu ile ilgili TEMEL PARALELLİKLERİN türevleridir.

İsrail Krallığı, yanı Tanrı ile Savaşan Krallık, güya M.S. X-XIII. yüzyıllardaki Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu’nun Roma taç giyme törenlerinin suretidir.

Yehuda Krallığı, yani Tanrı’ya Tapan Krallık güya M.S. X-XIII. yüzyıllardaki Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu’nun Alman taç giyme törenlerinin suretidir. Dolayısıyla, hem İsrail hem de Yahuda Krallıkları önemli oranda XIV-XVI. yüzyıllardaki HABSBURG İMPARATORLUĞU’NUN=“Moğol” İmparatorluğu’nun hayalet YANSIMALARIDIR, bkz. “Sayılar Yalana Karşı”, bölüm 6. Böylelikle, bu üçlü paralelliğin şeması şudur:

1. suret: XIV-XVI. yüzyıllardaki Habsburg (Nov-Gorod mu?) İmparatorluğu’nun kısmen yansıması olan güya X-XIII. yüzyıllardaki Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu’nun ROMA taç giyme törenlerinin sırası.

2. suret: Kutsal Kitap’ta betimlenen, güya M.Ö. 922-724 senelerine ait olan Tanrı ile Savaşan=İsrail Krallığı [72], s.192.

3. suret: Güya M.S. 306-476 senelerine ait Batı’daki Üçüncü Roma İmparatorluğu.

Bunlar şunları kaplamaktadır:

1. suret: XIV-XVI. yüzyıllardaki Habsburg (Nov-Gorod mu?) İmparatorluğu’nun kısmen yansıması olan güya X-XIII. yüzyıllardaki Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu’nun ALMAN taç giyme törenlerinin sırası.

2. suret: Kutsal Kitap’ta betimlenen, güya M.Ö. 928-587 senelerine ait olan Tanrı’ya Tapan=Yehuda Krallığı [72], s.192.

3. suret: güya M.S. 306-700 senelerine ait, Doğu’daki Üçüncü Roma İmparatorluğu. Güya M.Ö. 928-587 senelerindeki Tanrı’ya Tapan=Yehuda Krallığı ile güya M.S.

306-700 senelerine ait Doğu’daki hayalet Üçüncü Roma İmparatorluğu arasındaki biyografi paralelliğini Kutsal Kitap’ı araştırırken daha ayrıntılı bir şekilde tarif edeceğiz.

6. GÜYA IV. YÜZYILDA YAŞAYAN AZİZ BÜYÜK BASİLEİOUS, XII. YÜZYILDA YAŞAYAN İSA MESİH’İN YANSIMASIDIR. 820 SENELİK OYNAMA

Burada güya M.S. IV. yüzyılda yaşayan Aziz Büyük Basileious, yani Büyük Kral’ın hayat öyküsü ile güya M.S. I. yüzyılda yaşayan İsa Mesih’in hayat öyküsü arasındaki ilginç bir paralelliği göstereceğiz. Araştırmalarımıza göre, İmparator Andronikos-Mesih M.S. XII. yüzyılda yaşamıştır. Yansıması ise XI. yüzyılda yaşayan “Roma Papası VII. Gregorios Hildebrand”’dır.

Yunanca XRİSTOS kelimesi, meshedilmiş, sırlara vâkıf anlamına geliyor [544], cilt 1, s.109. Kutsal yağ sürme töreninden sonra bilimlerin sırlarına vâkıf olan insanların Mesihler olarak adlandırıldığı kabul edilmektedir. Yunanca XRİSTOS kelimesinin İbranice’ye çevirisi NASIRA kelimesini sağlıyor [544], cilt 1, s.109. Gerçekten Kurtarıcı, İncillerde bazen NAZOREY (NASIRALI) olarak geçmektedir (Matta 2:23). Bu arada güya İstanbul’un kenarındaki Beykoz tepesinde gömülen İsa (Yeşu [240]) da, Türkçe’de HAZRETİ, yani AZİZ olarak adlandırılmaktadır [1181]. Olasılıkla, NAZOREY (NASIRALI) ve HAZRETİ sözcükleri aynı şeyi kastetmektedir.

Meşhur Ortodoks dininin sembolünün ilkin güya M.S. 325 senesinde Nikea Konsili’nde (konsilin kayıtları korunmamıştır) kabul edildiği ve güya M.S. 381 senesinde Konstantinopolis Konsili’nde (bu konsilin kayıtları da korunmamıştır) düzeltilip denetlenmiş olduğunu hatırlatalım. Bu devir, XII. yüzyılda yaşayan İsa Mesih’in ve onun 820 senelik aşağıya oynamayla yansıması olan “Gregorius Hildebrand”ın çakıştığı dönemdir, bkz. bölüm 4 ve “Sayılar Yalana Karşı”, bölüm 6.

Kültün tarihi için “Chet’yi-Minei”de derlenen konular enteresandır. Burada onları [544], cilt 1 uyarınca alıntılıyoruz.

Avrupa’nın Yeni Yılı’nın hangi aziz ile başladığını soralım. İlk sayfada “1 Ocak. Aziz BÜYÜK BASİLEİOUS” yazılmaktadır. Ama BASİLEİOUS, Yunanca’da basitçe KRAL=BASİLEUS anlamına gelmektedir. Yani, Hristiyan yılı Aziz Büyük Kral ile başlamaktadır. Kendisi kimdir? Neden kendisine o kadar büyük önem atfedilmiştir? Kendisi neden “kilisenin büyük babası”dır? [849], s.176. Güya M.S. 333 senesinde doğmuştur. N.A. Morozov, Büyük Basileious ile İsa Mesih arasındaki paralelliği gösteren ilginç bilgiler toplamıştır [544], cilt 1. Biz bu paralelliğin kısa listesini, kod-anketini oluşturduk.

1a. İSA MESİH. İsa, İncillerde söylendiği gibi (Matta 27:11, Yuhanna 19:21), Yehuda Kralı’dır. Ayrıca, yeni bir dinin kurucusudur. Hristiyan haçlarında çoğunlukla “IESUS NAZARENUS REX IUDAEORUM” (Yehuda Kralı Nasıralı İsa) anlamına gelen INRI harfleri yazılmaktadır.

# 1b. BASİLEİOUS. Büyük Basileious=Büyük Kral’dır. Basileus Kral olarak çevrilmektedir. Hristiyanlığın en büyük azizlerinden biridir. Res.3.49’da Moskova Kremlini’ndeki Blagoveşenskiy Katedrali’nin ikonostasisindeki Büyük Basileious’un görüntüsünü sunuyoruz. Res.3.50’de Büyük Basileious’u tasvir eden XVII. yüzyıla ait bir ikon gösterilmektedir.

2a. İSA MESİH. Luka İncili’nden meşhur bir hikâye: “Üç gün sonra O'nu tapınakta buldular. Din öğretmenleri arasında oturmuş, onları dinliyor, sorular soruyordu. O’nu dinleyen herkes, zekâsına ve verdiği yanıtlara hayran kalıyordu” (Luka 2:46-47).

# 2b. BASİLEİOUS. Basileious çocukken, 5 yaşındayken, bütün felsefeyi kavramıştır, 12 yaşından itibaren kitapçılardan eğitim almış ve onları anlığı ile şaşırtmıştır. Alıntı, [544], cilt 1, uyarınca verilmektedir.

3a. İSA MESİH. İsa’nın, “görevinden” önceki seyahatleri. Ayrıca bkz. İsa’nın çölde kalması (Matta 4:1-11),(Markos 1:12).

# 3b. BASİLEİOUS. Basileious da Mısır’a gidip orada “su ve sebze ile beslenerek” yaşamıştır. Alıntı, [544], cilt 1 uyarınca verilmektedir.

4a. İSA MESİH. İsa, seyahatlerinden 12 öğrenciden–Havariden oluşan grubuyla dönüyor (Matta 10:).

# 4b. BASİLEİOUS. Büyük Kral da seyahatlerinden öğrenciler ile çevrili şekilde dönüyor. Alıntı, [544], cilt 1 uyarınca verilmektedir.

5a. İSA MESİH. Riyazet ve yoksulluk vazeden İsa öğrenciler-Havariler ile Yeruşalem’e geliyor (Matta 21:10).

# 5b. BASİLEİOUS. Basileious da, öğrencileriyle hemen hemen aynısını yapıyor. “Yoksullara eşyalarını dağıttıktan sonra, beyaz giysileri giyip Yeruşalem’e gittikleri söyleniyor. Alıntı, [544], cilt 1 uyarınca verilmektedir.

6a. İSA MESİH. İsa’nın Vaftizci Yahya tarafından vaftiz edilmesine dair meşhur sahne (Matta 3:13-16). Ortodoks geleneğinde Vaftizci Yahya bazen Büyük olarak adlandırılmaktadır: “Aziz Büyük Yahya”.

# 6b. BASİLEİOUS. Burada En Büyük, yani Maximus, Şeria Irmağı’nda Büyük Basileious’u=Büyük Kral’ı vaftiz ediyor. Olasılıkla, bu versiyonda Vaftizci Yahya, Maximus, yani En Büyük olarak adlandırılmıştır. Alıntı, [544], cilt 1 uyarınca verilmektedir.

7a. İSA MESİH. İsa’nın vaftiz edilişi şöyle tarif edilmiştir: “... gelen İsa, Yahya tarafından Şeria Irmağı’nda vaftiz edildi. Tam sudan çıkarken, göklerin yarıldığını ve Ruh’un güvercin gibi üzerine indiğini gördü. Göklerden… bir ses duyuldu” (Markos 1:9-11).

# 7b. BASİLEİOUS. Tam benzerlik! Büyük Kral vaftiz edilirken “üzerine sanki ateşten bir yıldırım indi, bu yıldırımın içinden bir GÜVERCİN çıkıp Şeria Irmağı’na inince suyu karıştırdı ve yine göğe döndü. Irmağın kenarında duranlar bunu görünce büyük bir korkuya kapıldı ve Tanrı’ya yakardı”. Alıntı, [544], cilt 1 uyarınca verilmektedir. Olasılıkla, yıldırıma “gürültülü bir ses” refakat etmiştir.

8a. İSA MESİH. Konunun özeti şudur: Vaftiz, Şeria Irmağı, güvercin, gökten gelen ses.

# 8b. BASİLEİOUS. Burada da konunun özeti aynıdır: Vaftiz, Şeria Irmağı, güvercin, yıldırım (olasılıkla, gökten gelen ses).

9a. İSA MESİH. İsa’nın dönüşümü sahnesi: “Altı gün sonra İsa, yanına yalnız Petrus, Yakup ve Yakup'un kardeşi Yuhanna'yı alarak yüksek bir dağa çıktı. Onların gözü önünde İsa’nın görünümü değişti. Yüzü güneş gibi parladı... O anda Musa’yla İlyas öğrencilere göründü. İsa’yla konuşuyorlardı. Öğrenciler bunu işitince, dehşet içinde yüzüstü yere kapandılar” (Matta 17:1-3, 17:6).

# 9b. BASİLEİOUS. Büyük Kral’ın dönüşüm sahnesi tümüyle benzerdir. Tanrı’dan kendisine lütuf ihsan etmesini dilemiştir, kurban sunmuştur: ALTI gün boyunca Tanrı’ya seslendi ve “bütün en üst papazlar sunağı aydınlatan gök ışığını ve Büyük Kral’ın çevresini saran beyaz giysili adamları gördüler. Bunu görenler yüzüstü yere düştüler”. Alıntı, [544], cilt 1 uyarınca verilmektedir.

10a. İSA MESİH. Konunun özeti şudur: Altı gün, dualar, dönüşüm, gök ışığı, görünen peygamberler, “yüzüstü düşen” öğrencilerin korkusu.

# 10b. BASİLEİOUS. Burada da konunun özeti aynıdır: Altı gün, dualar, gök ışığı, gelen adamlar, “yüzüstü düşen” seyircilerin korkusu.

11a. İSA MESİH. İsa’nın sürekli yoldaşı, İsa’dan YAŞLI olduğu söylenen Simon-Petrus.

# 11b. BASİLEİOUS. Büyük Kral’ın yanında sürekli yoldaşı “İyi Tavsiye”=Eubulus. Üstelik Eubulus, Büyük Kral’dan daha YAŞLIDIR. Alıntı, [544], cilt 1 uyarınca verilmektedir.

12a. İSA MESİH. İsa’nın yanında Havari Petrus bulunuyor. Kendisi evlidir (Markos 1:29), (Luka 4:38).

# 12b. BASİLEİOUS. Büyük Kral’ın yanında da başkâhin PETRUS’u görüyoruz. Kendisi evlidir ve çocukları vardır. Olasılıkla, Eubulus’un suretidir. Alıntı [544], cilt 1 uyarınca verilmektedir. Suretlerin isimleri, PETRUS ve PETRUS, uyuşmaktadır.

13a. İSA MESİH. İsa birçok mucize yaratıyor: Perilerin kovulması, cüzzamlıların iyileştirilmesi, ölülerin dirilmesi.

# 13b. BASİLEİOUS. Büyük Kral’a hemen hemen aynı mucizeler listesi hamledilmiştir. Bunları sıralamayacağız bile [544], cilt 1.

14a. İSA MESİH. Şeytan İsa’yı günaha sokmaya çalışıyor (Luka 4:1-13).

# 14b. BASİLEİOUS. Şeytan’ın, benzer şekilde, Büyük Kral’ı günaha sokmaya çalışması. Alıntı [544], cilt 1 uyarınca verilmektedir.

15a. İSA MESİH. İncillerde tasvir edilen Mecdelli Meryem güya ahlaksız bir hayat sürmüştür ama İsa Mesih ile karşılaştıktan sonra günahlardan arınmıştır ve ona coşkulu bir inanan olarak eşlik etmiştir (Luka 7:36-50, 8:1-2).

# 15b. BASİLEİOUS. Burada da bir zengin dul uzun zamandır ahlaksız bir hayat sürüyor ama Büyük Kral’ı karşılayıp kendisini günahlardan arındırmasını diliyor. Günahlardan arınıyor ve Kral’ın inananı oluyor. Alıntı, [544], cilt 1 uyarınca verilmektedir. Çok benzer bir konu.

16a. İSA MESİH. İsa insanların saklı düşüncelerini biliyor: Tanımadığı bir Samiriyeli kadına rasgeldiğinde, kendisine beş kocasının olmuş olduğunu ve şimdi birlikte olduğu adamın kocası olmadığını bildiriyor (Yuhanna 4:15-19).

# 16b. BASİLEİOUS. Hemen hemen aynı konu: Tanımadığı Theognia adlı biriyle karşılaşan Büyük Kral ona, birlikte olduğu adamın kocası olmadığını bildiriyor. Alıntı, [544], cilt 1 uyarınca verilmektedir.

17a. İSA MESİH. Devlet makamları eski kültü savunmak isteyerek İsa’ya karşı mücadeleye başlıyor. İsa birkaç Havari öğrenci ile birlikte muhalif dinî hareketin başına geçiyor.

# 17b. BASİLEİOUS. Roma İmparatoru Valens, Büyük Kral’ı Aryuşçuluğa katmak isteyerek kendisine karşı mücadele ediyor. Büyük Kral karşı koyuyor ve öğrencileri ile birlikte muhalefetin başına geçiyor. Alıntı, [544], cilt 1 uyarınca verilmektedir. Açık paralellik ortadadır; hem İsa’nın hem de Büyük Kral’ın Roma iktidarı ile çatışması başlıyor.

18a. İSA MESİH. Ferisiler İsa’nın azgın düşmanlarıdır. Devletin desteklediği bir grup oluşturuyorlar (Yuhanna 7:32).

# 18b. BASİLEİOUS. Aryusçular Büyük Kral’ın azgın düşmanlarıdır. Bunlar da imparatorluktan destek görüyorlar. Alıntı, [544], cilt 1 uyarınca verilmektedir.

19a. İSA MESİH. İsa’nın yargılanması ve çarmıha gerilmesi (Yuhanna 18-19).

# 19b. BASİLEİOUS. Güya M.S. 368 senesi civarında Valens, Büyük Kral’ı sürgüne mahkûm ettirmek isteyerek yargılamasını yaptırıyor. Alıntı, [544], cilt 1 uyarınca verilmektedir.

20a. İSA MESİH. İsa 33 yaşındayken çarmıha gerilmiştir. Görevine 30 yaşındayken başlamıştır (Luka 3:23).

# 20b. BASİLEİOUS. Büyük Kral güya M.S. 333 senesinde doğmuştur, dolayısıyla, güya 368 senesinde Valens’in emri üzerine yargılanırken 35 yaşında idi [544], cilt 1.

21a. İSA MESİH. Romalı mahkeme başkanı Pontius Pilatus İsa’yı yargılamayı reddediyor. “Pilatus, elinden bir şey gelmediğini, tersine, bir kargaşanın başladığını görünce su aldı, kalabalığın önünde ellerini yıkayıp şöyle dedi...” (Matta 27:24).

# 21b. BASİLEİOUS. Roma İmparatoru Valens hükmü imzalamak istiyor ama asa “elinde kırılıyor” ve korkarak kararnamesini yırtıyor. Alıntı, [544], cilt 1 uyarınca verilmektedir.

22a. İSA MESİH. İsa’nın yargılanması Pontius Pilatus’un, yani Pontlu Pilatus’un konağında gerçekleşiyor. “Pilat” kelimesi eski Rusça’da “cellat, işkenceci” anlamına geliyor (V. Dal [223], bkz. “пилатить”). Böylelikle, Pontius Pilatus, Pontlu Cellat, Pontlu İşkenceci’dir. Bu yüzden, olasılıkla, İncillerdeki Pilatus bir özel isim değil, bir görevdir. Pontius Pilatus yalnızca Pontlu Yargıç, yani yargılamalara başkanlık eden ve cellatların başında olan devlet görevlisidir. İncillere göre, buradaki tarih sahnesinde iki kişi var, bunlar Kral Hirodes ve Roma Valisi, Yargıç Pontius Pilatus.

# 22b. BASİLEİOUS. Büyük Kral’ın yargılanması Pontlu eparhın konağında gerçekleşiyor. Burada da iki kuvvetli hükümdarı görüyoruz: İmparator Valens’i ve yargıç Pontlu eparhı. Alıntı, [544], cilt 1 uyarınca verilmektedir.

23a. İSA MESİH. Kral Hirodes İsa’yı Pontius Pilatus’a teslim ediyor (Luka 23:8-11).

# 23b. BASİLEİOUS. İmparator Valens Büyük Kral’ı Pontlu eparh’ın hükmüne sunuyor. Alıntı, [544], cilt 1 uyarınca verilmektedir.

24a. İSA MESİH. Mahkeme İsa’yı idama çarptırıyor (Luka 23:13-25).

# 24b. BASİLEİOUS. Burada DA Büyük Kral idama çarptırılıyor. Alıntı, [544], cilt 1 uyarınca verilmektedir.

25a. İSA MESİH. Çarmıha germe yoluyla olan idamdan sonra bir mucize gerçekleşiyor. İsa yeniden diriliyor (Matta 28:5-20).

# 25b. BASİLEİOUS. Büyük Kral’ı ölümden bir mucize kurtarıyor. Alıntı, [544], cilt 1 uyarınca verilmektedir. Enteresan olan şudur ki, İsa Mesih’in bir başka yansıması olan Hildebrand’ın “biyografisi”nde olduğu gibi, ”Büyük Kral’ın “biyografisi”nde de idamın kendisi, yani çarmıha ya da direğe geriliş tasvir edilmemiştir.

26a. İSA MESİH. İsa dirildikten sonra birçok insana, özellikle öğrencilerine görünmüştür (Matta 28:16-17). İnciller Mesih’in akıbeti hakkında hiçbir şey bildirmiyor.

# 26b. BASİLEİOUS. “Yeniden dirildikten sonra” (can vermek üzereyken, idam edilmemiştir) Büyük Kral 10 sene yaşamış ve güya M.S. 378 senesinde dinî önder otoritesini kuşanmış olarak vefat etmiştir. [544], cilt 1.

27a. İSA MESİH. İsa, “ölüm”den veya çarmıha gerilişten önceki Son Akşam Yemeği’nde en genç ve en sevdiği öğrencisi Havari Yuhanna’ya özel önem vermiştir (Yuhanna 13:23 ve sonrası), res.3.51.

# 27b. BASİLEİOUS. Ölümünden önce, Büyük Kral yetkilerini öğrencisi YUHANNA’YA aktarmıştır. Öğrencisini vaftiz etmiştir, “ilahi sırları açmıştır...Ve ancak o zaman canını Tanrı’nın ellerine sunmuştur”. Alıntı, [544], cilt 1 uyarınca verilmektedir.

28a. İSA MESİH. İsa Hristiyanlığın kurucusu olarak kabul edilmektedir.

# 28b. BASİLEİOUS. Büyük Kral Hristiyanlık ibadetinin kurucusudur [544], cilt 1. Kültün en önemli unsuru Büyük Basileious Liturjisi denilen ayindir [544], cilt 1.

29a. İSA MESİH. İsa bir Hristiyan azizleri grubu olan Kutsal Aile’nin başıdır.

# 29b. BASİLEİOUS. Büyük Kral, kardeşleri ve kızkardeşleri ile birlikte Hristiyan azizlerine katılmıştır.

30a. İSA MESİH. İsa’nın, öldüğü zamanki yaşı ile ilgili olarak iki geleneksel görüş vardır: En yaygın versiyon 33 yaştır (Luka 3:23). Diğeri ise 50 yaşına yakındır: “Sen daha elli yaşında bile değilsin” (Yuhanna 8:57).

# 30b. BASİLEİOUS. Güya M.S. 333 senesinde doğan Büyük Kral’ın “dinî yaşı” iki şekilde saptanmaktadır: 1) Valens’in emri üzerine güya M.S. 368 senesinde yapılan yargılanma ânına kadar hesaplandığında 35 yaş olarak, 2) Güya M.S. 378 senesindeki ölüm ânına kadar hesaplandığında 45 yaş olarak [544], cilt 1. Pek iyi bir paralellik gözlemliyoruz.

31a. İSA MESİH. Noel Bayramı en önemli Hristiyan bayramıdır.

# 31b. BASİLEİOUS. Noel Bayramı’nın meşhur Hristiyan Basilidus mezhebi içinde oluşturulmuş olduğu düşünülmektedir [744], s.47. Bugün, bu mezhebin takipçilerinin meşhur sapkın Basilidus’un takipçileri olduğu kabul edilmektedir [744], s.47. Ancak “Sapkın Basilidus”un Büyük Basileious ile ilgili efsanenin bir başka versiyonu olması olanak dışı değildir.

Böylelikle, herhalde, Büyük Basileious’un M.S. XII. yüzyılda yaşayan İmparator Andronikos-Mesih’in hayalet yansıması olduğu ortaya çıkıyor.