Anatoliy T. Fomenko
ANTİKÇAĞ ORTA ÇAĞ'DIR

Suretlerin tespit edilme yöntemleri. “Eski” ve Orta Çağ hanedanlarının özdeşleşmesi.
M.S. XIII. yüzyıldaki Truva Savaşı. Yunan-Roma tarihinde kronolojik oynamalar. XII. yüzyıldaki İncil olaylarının XI. yüzyılın tarihine yansıması.

BÖLÜM 4.
BATI KİLİSESİ’NDE “PAPA GREGORİUS HİLDEBRAND’IN” XI. YÜZYILDA UYGULADIĞI ÜNLÜ REFORM, XII. YÜZYILDA YAŞAYAN İMPARATOR ANDRONİKOS-MESİH’İN REFORMLARININ YANSIMASIDIR

4. XI. YÜZYILDA YAŞADIĞI DÜŞÜNÜLEN “PAPA VII. GREGORİUS”, XII. YÜZYILDA YAŞAYAN ANDRONİKOS-İSA MESİH’İN YANSIMASIDIR.

XI. yüzyılda yaşadığı düşünülen “Papa VII. Gregorius” XII. yüzyılda yaşayan Andronikos-İsa Mesih’in hayalet yansımasıdır, res.4.10.

Skaliger versiyonuna göre, “Papa VII. Gregorius”un Orta Çağ dönemindeki Batı Hristiyan kilisesinin en meşhur reformcusu olduğu düşünülmektedir. Kutsal tahtın en büyük papaları arasına girmiştir. Orta Çağ dönemindeki Batı Avrupa kilisesinin, ciddi politika sonuçlarına yol açan en büyük reformu onun adı ile anılmaktadır. “Çağdaşları bu mükemmel rahibi Marius, Scipio ve Sezar ile karşılaştırmaktadır” [196], 4. cilt, s.119.

“Papa VII. Gregorius”un, Batı Avrupa ülkelerinde gerçek bir protesto kasırgasının ortaya çıkmasına yol açan, papazların evli olmamaları hakkındaki ünlü kararnamenin yazarı olduğu düşünülmektedir. Güya Papa VII. Gregorius sonraki üç yüzyılın “yüzü” ve karakterini belirleyen Haçlı Seferleri fikrini ileri sürüp gerçekleştiren ilk kişi idi [196], 4. cilt. Güya XI. yüzyıldaki bu büyük reformun dayandığı resmi ideolojik belgeler, yeniden “yapılandırılan İnciller” idi. Skaliger tarihine göre bunlar bundan bin yıl önce, yani I. yüzyılda yazılmıştı. Batı Avrupa hayatındaki bu zorlayıcı devrimin sonucu, Batı’da eski kilisenin taraftarları ile (reformculuk, renovationism, Evangelist kilisesi denilen) yeni kilisenin taraftarları arasında tam elli yıl devam eden şiddetli bir savaş idi. “Papa VII. Gregorius” Avrupa topluluğunun kuvvetli tabakalarının şiddetli direnciyle karşılaştığı halde kiliseyi ve dünyevi iktidarını yeni doktrine itaat etmeye zorlamıştı. Evangelist formdaki kilisenin ilk organizatörü olduğu düşünülmektedir [196], 4. cilt.

Büyük ihtimalle “Papa VII. Gregorius”un özgeçmişi XII. yüzyılda değil, çok daha geç, yaklaşık XIV-XVI. yüzyıllarda oluşturulmuştu. Üstelik İtalyan Roması’nın başkent olarak kuruluşu, herhalde ancak M.S. XIV. yüzyıl ile tarihlenmektedir. Bu yargı, bizim bulduğumuz, Birinci Roma İmparatorluğu’nun (Titus Livius’un Krallık Roması’nın) M.S. X-XIII. yüzyıllardaki Kutsal Roma İmparatorluğu’nu ve M.S. XIV-XVI. yüzyıllardaki Habsburg İmparatorluğu’nu (Nov-Gorod mu?) kaplamasından kaynaklanmaktadır.

İsa ile “Papa VII. Gregorius” arasındaki biyografi paralelliğini kısaca açıklayalım. Bu paralellik “Sayılar Yalana Karşı” (6. bölüm) kitabında istatistiksel yöntemler yardımıyla bulunmuştu.

Papa VII. Gregorius’un HİLDEBRAND isminin, “Altınla Yanan” ifadesinden, yani GİLD (GOLD=altın=sarı) + BRAND kelimelerinden geldiğini tekrarlayalım. İsa Mesih’e de Güneş denildiğini hatırlatalım, res.4.11. Ya da HİLDE-brand isminde, İsa’nın isimlerinden biri olan KOLYADA sözü görünüyor olabilir, “Slavların Çarı” kitabımıza bakınız.

“HİLDEBRAND” İLE İSA MESİH ARASINDAKİ PARALELLİK

a. “HİLDEBRAND” (Altınla Yanan). GÜYA XI. YÜZYILDAKİ ROMA, gerçekte ise XII. yüzyıldaki Çar-Grad.

# b. ANDRONİKOS-İSA MESİH. Güya I. yüzyıl (gerçekte XII. yüzyılda yaşamıştır). Yeruşalem’de faaliyet göstermektedir (yani Çar-Grad’ta, Yoros’ta).

1a. “HİLDEBRAND”. Hildebrand’ın (Altınla Yanan) yaklaşık doğum tarihi güya 1020 yılıdır [64], s.216. Bu, X-XIII. yüzyıllardaki Roma İmparatorluğu ile İkinci Roma İmparatorluğu arasındaki paralellikte tam olarak Octavianus Augustus’u (ayrıntılar için yukarıya bakınız) kaplayan Aziz II. Heinrich’in (yani Augustus’un) hükümdarlığının 12. yılıdır.

# 1b. İSA MESİH. Skaliger kronolojisine göre İsa Mesih, İmparator Octavianus Augustus’un 23. yılında İkinci Roma İmparatorluğu’nda ya da Octavianus Augustus’un 27. yılında doğmuştur [76]. Bu tarih, Aziz II. Heinrich’in 12. hükümdarlık yılından (1053 yıllık oynamadan sonra) ancak 5 ya da 10 yıl ayrılmaktadır. Çok iyi bir tarih paralelliği görüyoruz.

2a. “HİLDEBRAND”. Hildebrand, (Altınla Yanan) güya 1085 yılında ölmüştür [196], 4. cilt.

# 2b. İSA MESİH. İsa Mesih güya 33 yılında ölmüştür [76]. Burada, 1053 yıllık oynama uyguladıktan sonra, yani P=T+1053 formülünü kullanarak tarihleri karşılaştırıyoruz. Böylelikle İsa Mesih’in güya 33 yılındaki ölümü, yerinden güya 1086 yılına kadar oynuyor, çünkü 33+1053=1086. Demek ki, her ikisinin de ölümünün HEMEN HEMEN AYNI YILDA, yani hayalet 1085 ya da 1086 yılında olduğu sonucuna varmaktayız. Gerçekte Andronikos-İsa Mesih’in yüzyıl sonra, 1185 yılında çarmıha gerildiğini hatırlatalım.

3a. “HİLDEBRAND”. Hildebrand güya 1049 yılında Roma’ya gelmiştir. Kilise reformcusu olarak faaliyeti tam da o andan itibaren başlamıştı. Dolayısıyla, güya 1049 yılının, Hildebrand’ın büyük kilise reformcusu olarak “doğduğu” yıl olduğunun düşünülmesi mümkündür [196], 4. cilt, s.57. Hildebrand’ın biyografisindaki başka bir önemli tarih güya 1053 yılıdır, ayrıntılar için aşağıya bakınız.

# 3b. İSA MESİH. 1053 yıllık oynamadan sonra İsa Mesih’in doğumu tam M.S. 1053 yılına denk düşmektedir. Bu tarih ile hayalet M.S. 1049 yılı, yani Hildebrand’ın Roma’da ilk defa ortaya çıktığı yıl arasında ancak 4 yıllık fark vardır. İsa’nın 33 yıl sonraki ölümü İncillere göre, aynı oynamadan sonra güya 1086 yılına düşmektedir. Hildebrand’ın ölümü ise güya

1085 yılı ile tarihlenmektedir. Sadece bir yıllık fark görüyoruz. Böylelikle, 1053 YILLIK OYNAMA, GÖSTERDİĞİMİZ TARİHLERİN (her iki tarih de hayalet tarihlerdir) BİRBİRLERİ İLE HEMEN HEMEN UYUŞMASINA NEDEN OLMUŞTUR. İsa Mesih’in ölüm tarihinin, yani çarmıha gerilişinin tarihinin, genellikle İsa Mesih ile ilgili ana tarih olduğunun düşünüldüğünü vurgulayalım. Doğum tarihi ancak daha sonra, çarmıha gerilmesinin tarihine göre hesaplanmıştı. “Rahip olan Küçük Dionysius’un” (Dennis the Small, İng.) önce İsa Mesih’in ölüm yılını hesapladığını, sonra ise aşağıya doğru, İsa Mesih’in yaşadığı süreye denk olan 33 yıl kaydırıp, İncillere göre, doğum yılını saptadığı düşünülmektedir. Dolayısıyla, 1053 yıllık oynamadan sonra İsa Mesih’in ölüm hayalet tarihi ile Hildebrand’ın ölüm hayalet tarihi arasındaki güzel paralellik önemli bir olgudur. Böylece, hatalı Orta Çağ geleneğine göre, “Milatın hesaplanmasının” gerçekten bir zaman boyunca hayalet (çağdaş kronoloji sistemine göre) 1053 yılından itibaren yapıldığı fikri ortaya çıkmaktadır. Hayalet 1053 yılı ancak daha sonra, XVI-XVII. yüzyıllarda, kasıtlı ya da kasıtlı olmayan 1053 yıllık kronoloji oynaması sonucunda “Eski Çağ’a inmişti”. Böylelikle, vakanüvisler M.S. sıfır yılını “hesaplamışlardı”. Sonuç olarak 1100 yıllık hata yapmışlardı.

4a. “HİLDEBRAND”. 1053 yılının, dünya kilise tarihinde ünlü bir tarih olduğunu hatırlatalım. Yani güya 1054 (ya da 1053) yılında, bugün “kiliselerin ayrılması” (bölünmesi) denilen Batı ile Doğu kiliseleri arasında bölünme ortaya çıkmıştı. Bu bölünme halen sürmektedir. O andan itibaren Batı kilisesi için yeni bir dönemin başladığı düşünülmektedir [196], 4. cilt.

# 4b. İSA MESİH. Bugün “Miladın başlangıcının” yeni Hristiyan-Evangelist kilisesinin başlangıcı olduğu düşünülmektedir. Demek ki, güya I. yüzyıldaki Evangelik renk,

1053 yıllık oynamadan sonra Evangelik kilisesinin güya XI. yüzyıldaki “yeniden doğuşu, kalkınması” ile birleştirilmiş olmaktadır. Ayrıca, İnciller bayrağı altında geçen Haçlı Seferleri’nin hayalet başlangıcını kaplamaktadır.

5a. “HİLDEBRAND”. Hildebrand’ın “MARANGOZUN oğlu” olduğu düşünülmektedir [196], 4. cilt, s.139. Orta Çağ vakanüvisleri (Altınla Yanan) bebek Hildebrand’ı: “başından alev çıkıyordu” vs. diye tanrı olarak net bir şekilde tarif etmektedirler [196], 4. cilt, s.179, not 1. Vakanüvisler, Hildebrand’dan başka hiçbir Roma papasının “MARANGOZUN oğlu” olduğunu söylememektedirler. Onun bu niteliği, İsa’nın Evangelik edebiyatındaki niteliği gibi eşsizdir.

# 5b. İSA MESİH. İncillerde İsa’ya “Marangozun oğlu” denilmiştir. “MARANGOZUN OĞLU DEĞİL Mİ BU?” (Matta 13:55). Markos “Meryem'in oğlu... olan marangoz değil mi?” diye İsa’nın kendisine marangoz demiştir (Markos 6:3). İsa’nın doğumu, İncillerde Tanrı’nın vücut bulması olarak tarif edilmiştir.

6a. “HİLDEBRAND”. Hildebrand’ın annesi ile ilgili bilgileri bulamadık. Ama dayısı güya AZİZ MERYEM Manastırı’nın papazı imiş [196], 4. cilt, s.139. Ayrıca Hildebrand’ın ÇOCUKKEN AZİZ MERYEM Manastırı’nda yaşadığı düşünülmektedir [196], 1. cilt, s.139. Belki de bu, İsa’nın MERYEM’İN oğlu olduğu keyfiyetinin bulanık bir yansımasıdır. Meryem Ana, “Hildebrand’ın biyografisinde” “kaybolurken”, Hildebrand’ın Aziz Meryem Manastırı’nda yaşadığı olgusu ortaya çıkmıştı.

# 6b. İSA MESİH. İsa Mesih’in annesi Meryem idi (Matta 1:18). Demek ki, ikisi de doğarken MERYEM ismi yer almaktadır. Res.4.12 ve 4.13’te Meryem Ana’nın, iki uzun saç örgüsü ile betimlendiği ilginç bir Orta Çağ tasvirini gösteriyoruz. Bu, (Almanya’da) Halberstadt’ta bulunan Liebfrauenkirche Kilisesi’ndeki, güya XII-XIII. yüzyıllara ait bir rölyeftir. “Hildesheim Meryem’i gibi Halberstadt Meryem’i de, ünlü saç örgülü Meryemler Roman ikonografi tarzına aittir” [992], s.23.

7a. “HİLDEBRAND”. Hildebrand’ın İtalya’da doğduğu düşünülmektedir [196], 4. cilt. İtalya’da Palestrina isimli bir kent bulunmaktadır. Bu isim herhalde İtalya’da, İsa Mesih ile ilgili efsanelerin “Papa Hildebrand” adı altında buraya getirildiği, XIV. yüzyıldan sonraki dönemde ortaya çıkmıştı. İncillerde tarif edilmiş olan İsa Mesih’in FİLİSTİN’DE (Rus. PALESTİNA – BELIY STAN, ya da Vaviloskiy Stan, Tür. FİLİSTİN – Beyaz Gövde, Babil Gövdesi mi?) faaliyet gösterdiği düşünülmektedir. Sonra ise XIII. yüzyıldan itibaren Katolik kilisesi, Cebrail’in İsa’nın annesi olan Meryem’e tam olarak İtalya’da, Loretto (ya da Loreto) şehrinde geldiğini iddia etmekteydi [444], s.198. Büyük ihtimalle bu maksatlı efsane, olayların, “Eski Çağ tarihinin” acele ile yazıldığı Yeni Roma’dan XIV. yüzyılda yeni kurulan İtalyan Roması’na (kâğıt üzerinde!) getirilmesini göstermektedir. Bu fikri, AZİZ MERYEM ANA’NIN EVİNİN Loretto’ya getirilmiş olduğunu iddia etmek şeklindeki ilginç Orta Çağ geleneğinin günümüze ulaşması da dolaylı olarak doğrulamaktadır. Yani ilk önce Meryem’in evi başka bir yerde bulunmaktaydı. Daha sonra İtalya’ya, Loretto’ya getirilmiştir. Bu fikri, mesela Cesare Nebbia’nın (yaklaşık 1536-yaklaşık 1614) ve yardımcılarının, saf ve açık ismi “Meryem Ana’nın aziz evinin Loreto’ya getirilmesi” olan eski resmi net bir şekilde doğrulamaktadır (Coğrafi Haritalar Galerisi, tonozun bir detayı, Vatikan). Res.4.14’e bakınız. Resimde, Meryem Ana’nın evini İtalya’ya GETİREN melekler tasvir edilmiştir. Res. 4.15’e bakınız.

# 7b. İSA MESİH. “Tanrı, Melek Cebrail'i Celile'de bulunan Nasıra adlı kente,.. kıza gönderdi. Kızın adı Meryem'di.” (Luka 1:26-27). NASIRA’NIN anlamının (Rus. Nazaret) Türkçe HAZRETİ kelimesi ile aynı –kutsal– olduğunu hatırlatalım [1181].

8a. “HİLDEBRAND”. Hildebrand’ın reformlarından önce Johannes Crescentius’un faaliyeti gelmişti, ayrıntılar için yukarıya bakınız. Her ikisi de aynı yönde çalışmaktaydılar, yani Roma’yı yüceltmekte, yeni kiliseyi kurmakta ve etkisini her tarafa yaygınlaştırmaktaydılar [196], 3. cilt, 4. cilt.

# 8b. İSA MESİH. İsa Mesih’ten önce Vaftizci Yahya faaliyet göstermişti. Her ikisi de yeni dinin kuruluşuna farklı oranda katkıda bulunmuştu. Johannes Crescentius’un ve Vaftizci Yahya’nın biyografilerinin karşılaştırması için yukarıya bakınız.

9a. “HİLDEBRAND”. Hildebrand, Orta Çağ kilisesinin büyük reformununu hazırlayan, yöneten ve gerçekleştiren kişi idi. Eski kültün temsilcileri ile savaşmaktaydı [196], 4. cilt.

# 9b. İSA MESİH. İsa Mesih yeni dini yaratan ve eski kilisenin reformunu hazırlayan kişidir. İsa da eski kültün temsilcileri ile savaşmaktaydı. İsa’nın ve “Hildebrand”ın bazı reformları birbirlerine çok benziyor, ayrıntılar için aşağıya bakınız.

10a. “HİLDEBRAND”. “Hildebrand”ın “simonia”ya, yani dinî görevlerin satılmasına karşı ünlü kararnamesi. [196], 4. cilt.

# 10b. İSA MESİH. İsa Mesih satıcıları tapınaktan kovmuştu. “Sonra İsa tapınağın avlusuna girerek satıcıları dışarı kovmaya başladı.” (Luka 19:45).

11a. “HİLDEBRAND”. Hildebrand’ın faaliyeti ondan önce yaşayan Johannes Crescentius’un faaliyeti gibi ağırlıklı olarak güya Roma’da geçmişti [196], 4. cilt. Yukarıda Roma’nın Yeruşalem’i kaplamasından bahsetmiştik.

# 11b. İSA MESİH. İsa Mesih kendisinden önce yaşayan Vaftizci Yahya ile aynı coğrafi bölgelerde inancı duyurmuştu. Yani Yeruşalem, Yahudiye ve Samiriye’de. Yapılandırmamıza göre İncillerde tarif edilmiş olan Yeruşalem, Çar-Grad’dır (Yoros şehri- kalesi, ayrıntılar için Bosporus üzerine “Unutulmuş Yeruşalem” kitabımıza bakınız).

12a. “HİLDEBRAND”. Hildebrand, güya (Roma’da ortaya ilk çıktığı) 1049 yılından itibaren (öldüğü) 1085 yılına kadar kilise adına görev yapmıştı [196], 4. cilt. Görevinin başlangıcının denk düştüğü yılın hayalet 1054 yılı (kiliselerin ayrıldığı yıl) olduğu düşünülürse, İsa Mesih için (yerinden 100 yıl oynatılan) tarihlerin uyuşması, 1053 yıllık oynamadan sonra ideal hale gelmektedir. Ayrıntılar için sonraki maddeye bakınız.

# 12b. İSA MESİH. İsa Mesih 33 yıl boyunca, yani Skaliger kronolojisine göre 0 yılından 33 yılına kadar yaşamıştır [76]. Yukarıya doğru 1053 yıllık oynamadan sonra 1053 ile 1086 arasındaki aralığı elde etmekteyiz. Teolojide, İsa Mesih’in iki görev süresi saptanmıştır: Birincisi doğumundan ölümüne kadar, ikincisi ise 30 yaşından ölümüne kadardır.

13a. “HİLDEBRAND”. Hildebrand, kilise reformuna güya 1049 yılında, yani hayatının 29. ya da 30. yılında başlamıştır [196], 4. cilt. Güya 1020 yılında doğduğunu hatırlatalım [64], s.216.

# 13b. İSA MESİH. İncilci Luka, “İsa görevine başladığı zaman otuz yaşlarındaydı”, diye bildirmiştir. (Luka 3:23). Hildebrand’ın tarihleri ile tam paralelliği görüyoruz.

14a. “HİLDEBRAND”. Hildebrand’ın iki “doğumu” vardı. Biri güya 1020 yılındaki gerçek doğumu, diğeri ise güya 1049 yılındaki ya da 1053 yılındaki “dinî” doğumudur (yani kilise görevlerine başladığı yıl). Bu, “yaşı” ile ilgili şu versiyonların ortaya çıkmasına yol açmaktadır: Bazı vakanüvisler yaşı olarak kilise görevini yapma süresini, yani 32 yılı (ya da 36 yılı) kabul ederken başka vakanüvisler gerçek yaşı olan 65 yaşını kabul etmişlerdi.

# 14b. İSA MESİH. İnciller de İsa Mesih’ın “yaşı” ile ilgili iki versiyon ileri sürmektedir: Ya 33 yaşında idi ya da yaşı 50’ye yakın idi. 33 yaşında olduğunu iddia eden versiyonun daha güvenilir olduğu düşünülmektedir, ayrıntılar için yukarıya bakınız. İkinci versiyon genellikle İncilci Yuhanna’nın, “Sen daha elli yaşında bile değilsin.” sözlerinden kaynaklanmaktadır (Yuhanna 8:57). “Hildebrand” ile karşılaştırıldığında İsa Mesih’in 33 yaşının, “Hildebrand”ın 32 yaşına gayet yakın olduğunu görüyoruz. İsa’nın “yaklaşık 50 yaşının” ise Hildebrand’ın 65 yaşının göstergesi olması mümkündür.

15a. “HİLDEBRAND”. Hildebrand’ın reformunun resmi başlangıcı ve kiliselerin ayrılması genellikle hayalet 1054 yılı ile tarihlenmektedir [196], 4. cilt. Bütün bunlar Roma İmparatoru II. Konrad’ın 1039 yılındaki ölümünden 15 yıl sonra ortaya çıkmaktadır. Yani “Kara” İmparator denilen III. Heinrich the Black’in (İng.), Roma’daki TEK BAŞINA HÜKÜMDARLIĞININ 15. yılında. 1039 yılından önce II. Konrad ile birlikte hüküm sürdüğünü hatırlatalım, ayrıntılar için “Sayılar Yalana Karşı” (6. bölüm) kitabındaki 8. paralelliğe bakınız.

# 15b. İSA MESİH. İsa Mesih’in reformları hayatının 30. yılında başlamıştı (Luka 3:23), yani “Kara” İmparatorun (Tiberius’un) hükümdarlığının tam 15. yılında, ayrıntılar için “Sayılar Yalana Karşı” (6. bölüm) kitabındaki 8. paralelliğe bakınız. Skaliger kronolojisine göre, Tiberius’un 14 yılında hüküm sürdüğünü hatırlatalım. Yani İsa’nın 30. yaşı, Tiberius’un hükümdarlığının 15. yılıdır. İkinci Roma İmparatorluğu’nun güya X-XIII. yüzyıllardaki Roma İmparatorluğu’nu bağımsız hanedan kaplaması ve İmparator Tiberius’un tam da III. Heinrich the Black ile birleşmesi de önemlidir! Tarihlerin İsa Mesih ve “Hildebrand” için mükemmel paralelliğini görüyoruz.

16a. “HİLDEBRAND”. Bugün XI. yüzyıla ait olduğu düşünülen Roma vakayinameleri meşhur kadına, Hildebrand’ın mücadele arkadaşı olan Kontes MATİLDA’YA özellikle dikkat çekiyorlar. Hildebrand’ın mücadelesi sırasında, ona bol miktarda para ve nüfuzu ile büyük destek vermişti. İtalya’nın yarısının sahibi idi (!). Topraklarını Hildebrand’a sunmuştu [196], 4. cilt, s.148, 192.

# 16b. İSA MESİH. İnciller, İsa Mesih’ın yanında devamlı olarak bulunan, pişmanlık duymuş günahkâr arkadaşı Mecdelli Meryem’e (Lat. Maria Magdalena) büyük önem vermektedir. Bu kadın, İsa Mesih’e refakat edip destek vermişti. “Bazı kadınlar, … MECDELLİ denilen Meryem... Bunlar kendi olanaklarıyla İsa'ya... yardım ediyorlardı.” (Luka 8:2-3)

17a. “HİLDEBRAND”. Kontes MATİLDA’NIN mühürlerinde isminin MATHILDA şeklinde var olduğu ortaya çıkmıştır [196], 4. cilt, s.180, not 12. Biraz çarpıtılmış bir şekilde okunduğunda bu ismin “Matgilda” (sesli harfler olmadan MDGLD), ya da “Magdalina” olarak seslendirilmesi mümkündür.

# 17b. İSA MESİH. İsa Mesih’in yoldaşının ismi MAGDALENA’dır. Sesli harfler olmadan MGDLN’yi elde ediyoruz. Bu, önceki maddedeki Kontes “Matgilda”nın MDGLD ismi ile çok iyi uyuşmaktadır.

18a. “HİLDEBRAND”. F. Gregorovius 984 yılından IX. Leo’ya kadar Papa Roması’na ait olan paranın yok olmasından bahsederken VII. Gregorius’un (üzerinde “VII. Gregorius’un tasvir edildiği ve VII. Gregorius’un dönemine ait olan bir madeni para – A.F.) madeni parasının bile kalmaması daha da şaşırtıcıdır” diye vurgulamaktadır [196], 4. cilt, s.74, not 41. Bu olgu bizi şaşırtmamalıdır. Anlamaya başladığımız gibi, gerçekte “herhangi bir Papa Hildebrand” yoktu. Çünkü o, İsa Mesih’in XII. yüzyıla ait olan hayalet yansımasıdır. Bu yüzden “Papa Hildebrand”ın madeni paraları da yoktur. Onları kimse basmamıştı.

# 18b. İSA MESİH. Buna karşılık, üzerinde İsa Mesih’in tasvir edildiği ve üzerinde ilgili yazıların bulunduğu madeni paralar vardır. Res.4.16’da bu madeni paralardan bir tanesi gösterilmiştir. İsa Mesih halenin içinde tasvir edilmiştir ve madeni paranın ters tarafında “İsa Mesih Basileus’tur”, yani “İsa Mesih Kral’dır” yazısı bulunmaktadır. Madeni paranın Yannis Çimiskes döneminde basıldığı düşünülmektedir. Res.4.17’de bu madeni paralardan bir tanesini daha göstermekteyiz. M.V. Potin’in bildirdiği gibi, İsa Mesih’in tasvirleri, “Orta Çağ dönemine ait olan madeni paralara özgüdür”. Bu halde altın madeni paranın bir tarafında (aşağıda) İsa’yı görüyoruz, ters tarafında ise (yukarıda) iki Orta Çağ hükümdarı tasvir edilmiştir. Bunların IV. Leon ve VII. Konstantin olduğu düşünülmektedir. Herhalde bunlar madeni paranın üzerinde “İsa Mesih’in iktidarı sunduğu vekilleri” olarak tasvir edilmiştir.

19a. “HİLDEBRAND”. Güya 1049 yılında “Hildebrand’ın” IX. Leon’un erkânı ve bir grup yandaşı ile birlikte Roma’ya girmesi, “Hildebrand’ın kilise görevinin” başlangıcı olarak kabul edilebilir [196], 4. cilt. O zamanlarda yaklaşık 30 yaşındaydı. Yorumcular gelecekteki reformcunun bu ortaya çıkışını “havarinin gelişi” ile ve “Yeruşalem”e İncillerde tarif edilmiş olan “giriş” ile karşılaştırmaktadırlar. F. Gregorovius, “1049 yılının Şubat ayında yeni Papa (IX. Leon – A.F.), az sayıdaki yoldaşının eşliğinde Roma’ya girmiş ve alçak gönüllü bir şekilde dualar okuyarak şehirden çıplak ayakla geçmişti. Romalıların bu olağanüstü manzarayı görünce şaşırmamaları mümkün değildi. Şehre... havari gelmiş gibiydi ... Basit bir hacı gibi kapıya vuran ve Romalılara, İsa Mesih adına onu kabul etmek isteyip istemediklerini soran bu piskoposa kudretli soylular eşlik etmemişlerdi... Ama yeni papanın maiyetindeki az sayıda kişi arasında, MANEVİ GÜCÜ... KRAL İKTİDARINDAN DAHA DEĞERLİ OLAN BİR İNSAN VARDI. BURADA SÖZ KONUSU OLAN HİLDEBRAND’DIR.” diye yazmıştı [196], 4. cilt, s.57.

# 19b. İSA MESİH. İsa Mesih’in, bir grup havarisi ile birlikte Yeruşalem’e girmesi İsa Mesih’in görevinin” başlangıcıdır. O zaman yaklaşık 30 yaşında idi (Luka 3:23). İsa Mesih Yeruşalem’e girdiğinde, “Birçokları giysilerini, bazıları da çevredeki ağaçlardan kestikleri dalları yola serdiler. İsa Yeruşalem'e vardı...” (Markos 11:8, 11:11). Res.4.18’e bakınız.

20a. “HİLDEBRAND”. “Hildebrand’ın” reformlara yönelik faaliyetinin en civcivli zamanında, güya 1075 yılında Roma’da ona karşı bir KOMPLO düzenlenmişti. Komployu düzenleyen Çençiy idi. “HİLDEBRAND’A” YÖNELİK BİR SUİKAST GİRİŞİMİNDE BULUNULMUŞTU [196], 4. cilt, s.155.

# 20b. İSA MESİH. İsa Mesih’e karşı Yeruşalem’de bir komplo düzenlenmişti. Komployu düzenleyen, İsa’nın havarilerinden biri olan Yahuda İşkariot idi. Komplo önce İsa’nın tutuklamasına, sonra çarmıha gerilmesine sebep olmuştu.

21a. “HİLDEBRAND”. (Güya XI. yüzyıldaki olaylardan bahseden) Roma vakayinameleri Çençiy’e kesin olarak negatif tepkide bulunmaktadır [196], 4. cilt, s.126-127. F. Gregorovius, “O dönemin (daha doğrusu, bugün güya XI. yüzyıla hamledilen – A.F.) vakayinameleri, Çençiy’i... dinsiz soyguncu ve zani olarak tarif etmektedir... Kadal partisinin başkanının pek güzel olmayan bu niteliğinin abartılı olmaması mümkündür” diye yazmaktadır [196], 4. cilt, s.126-127.

# 21b. İSA MESİH. İncillerin Yahuda İşkariot’a karşı tutumu gayet olumsuzdur. Hain Yahuda’nın sureti bütün Hristiyan edebiyatında negatif bir idioma dönüşmüştü.

22a. “HİLDEBRAND”. Çençiy ilkin “Hildebrand’ın” partisine sıkı bir biçimde bağlıydı ve hatta Hildebrand’ın reformlara yönelik faaliyetine bile katılmıştı [196], 4. cilt, s.126-127. Çençiy’nin babası olan Stephan, Roma’nın prefekti olup reformcu “Hildebrand’ın” mücadele arkadaşları ile iyi ilişkiler sürdürmüştü. Ayrıca Çençiy, Crescentiuslar’ın soyundan gelmişti, [196], 4. cilt. Yani şimdi anladığımız gibi, “İsa Mesih’ten önce gelen” Vaftizci soyundan çıkmıştı. “Roma” Johannes Crescentius’unun İncillerde tarif edilmiş olan Vaftizci Yahya’yı kaplaması hakkındaki belgeler için yukarıya bakınız.

# 22b. İSA MESİH. Yahuda İşkariot, İsa Mesih’e direkt olarak bağlı idi. Kendisi İsa’nın yakın öğrencileri olan 12 havarilerden biri idi.

23a. “HİLDEBRAND”. Fakat kısa süre sonra, Çençiy Roma’daki “hoşnutsuzların” partisinin başına geçip “Hildebrand’a” karşı hareketin başkanı olmuştu [196], 4. cilt, s.155.

# 23b. İSA MESİH. Kısa süre sonra, Yahuda İşkariot hocasına ihanet edip İsa Mesih’in Yeruşalem’de gerçekleştirdiği reformlardan memnun olmayanlara katılmıştı. Yahuda başkâhinlerle, “Ferisilerle” anlaşmıştı.

24a. “HİLDEBRAND”. “Roma” vakanüvisleri, Çençiy’in sonraki hareketlerini “Hildebrand’a” ihaneti olarak algılamaktadırlar. Çençiy, “Hildebrand’ın” bir zaman onun için yaptığı iyiliğe karşılık olarak kadirbilmezlik göstermişti. Durum şudur ki, Çençiy güya artık

1075 yılının başlangıcında “Hildebrand’a” karşı darbe yapmaya kalkışmıştı. Darbe başarısızlıkla sona ermişti. Şehir prefekti, Çençiy aleyhine dava açmıştı, ancak ona birdenbire “Hildebrand’ın” kendisi ve Kontes MATİLDA-MDGLD arka çıkmıştı. Çençiy ancak büyük reformcunun ona arka çıkması sayesinde serbest bırakılmıştı [196], 4. cilt, s.155.

# 24b. İSA MESİH. İnciller eski havari olan Yahuda’nın davranışlarını İsa Mesih’e ve işine ihanet olarak tarif etmektedir. Yahuda, İsa Mesih’e kadirbilmezlik göstermişti. Yaygın şekilde kullanılan hain Yahuda ifadesi buradan çıkmıştır.

25a. “HİLDEBRAND”. “Bu arada (Çençiy – A.F.) intikam hakkında düşünmekteydi. Çençiy, Papa’nın (Hildebrand’ın – A.F.) Heinrich ile ilişkilerini koparmasının kaçınılmaz olduğunu görüp Papa VII. Gregorius’u Papalık tahtından indirmeye karar vermişti. Çençiy, Romalılar adına (İmparator – A.F.) Heinrich’e, Roma’yı ele geçirmesini teklif etmiş ve Papa VII. Gregorius’u tutsak alıp ona TESLİM ETMEYE söz vermişti” [196], 4. cilt, s.155. Res.4.19’da IV. Heinrich’in eski resmi gösterilmiştir.

# 25b. İSA MESİH. “...Yahuda İşkariot başkâhinlere giderek, "O'nu ele verirsem bana ne verirsiniz?" dedi. Yahuda o andan itibaren İsa'yı ele vermek için fırsat kollamaya başladı.” (Matta 26:14-16). Sonra şunlar söylenmiştir: “Yahuda gitti ve... komutanlarıyla İsa'yı onlara nasıl ele verebileceğini görüştü (Luka 22:4). Ayrıca (Markos 14:10-11)’e bakınız.

26a. “HİLDEBRAND”. 1075 yılında, Noel zamanında ortaya çıkan olay Orta Çağ Roması’nın tarihindeki en dehşetli vakalardan biridir. Noel’in arifesinde Papa VII. Gregorius (Hildebrand – A.F.) yer altındaki S. Maria Maggiore Kilisesi’nde MUTAT SABAH AYİNİNİ okuyordu. Tam o anda ÇIĞLIKLAR VE SİLAH SESLERİ GELMEYE BAŞLAMIŞTI. SONRA İSE MAGNATLARIN, KOMPLOYA KATILANLARIN EŞLİĞİNDE, KİLİSEYE ELİNDE KILICIYLA ÇENÇİY GİRİVERMİŞTİ [196], 4. cilt, s.155.

# 26b. İSA MESİH. “Tam o anda, İsa daha konuşurken (hatırlatalım ki, İsa sanki “sabah ayinini” okuyor gibiydi, öğrencilerine vaaz veriyordu – A.F.), ONİKİLER'DEN BİRİ OLAN YAHUDA ÇIKAGELDİ. YANINDA BAŞKÂHİNLER, DİN BİLGİNLERİ VE İLERİ GELENLER TARAFINDAN GÖNDERİLMİŞ KILIÇLI SOPALI BİR KALABALIK VARDI” (Markos 14:43). İsa’nın da “Hildebrand” gibi, düşmanlar geldiğinde öğrencilere “öğütlerini” verdiğini bir kez daha bildirelim.

27a. “HİLDEBRAND”. Çençiy, dövülmüş ve yaralanmış olan Papa VII. Gregorius’u (Hildebrand’ı – A.F.) saçından tutup kiliseden dışarıya çıkarmış ve ata yükleyip onunla birlikte gecenin tenhalığında Roma sokaklarından sarayına-kalesine hızlıca gitmiştir” [196], 4. cilt, s.155. Bütün bunlar GECE vakti olmuştur.

# 27b. İSA MESİH. “Onlar da İsa'yı yakalayıp tutukladılar” (Markos 14:43). “Bazıları O'nun üzerine tükürmeye, gözlerini bağlayarak O'nu yumruklamaya başladılar. "Haydi, peygamberliğini göster!" diyorlardı. Nöbetçiler de O'nu aralarına alıp tokatladılar (Markos 14:65). Bütün bu olaylar da yine GECE vakti meydana gelmiştir.

28a. “HİLDEBRAND”. “Şehirde hemen alarm işareti verilmişti; tehlike çanları çalınmıştı; insanlar silahlarını almıştı; papazlar dehşete kapılıp altarları kapamışlardı” [196], 4. cilt, s.155-156. Ancak bütün bunlar doğrudan silahlı çatışmaya dönüşmemişti. “Hildebrand” Çençiy’i bağışlamıştı. Hain Yahuda’yı “bağışlamış olduğu” söylenen İsa Mesih ile karşılaştırınız.

# 28b. İSA MESİH. “İsa'nın çevresindekiler olacakları anlayınca, "Ya Rab, kılıçla vuralım mı?" dediler. İçlerinden biri başkâhinin kölesine vurarak sağ kulağını uçurdu. Ama İsa, "Bırakın, yeter!" dedi ”(Luka 22:49-51). Doğrudan silahlı bir çatışma olmamıştı.

29a. “HİLDEBRAND”. “Roma” vakayinameleri nedense ne “Hildebrand”ın yargılanması ne de “çarmıha gerilişi” konusunda bir şey bildirmiştir [196], 4. cilt. Bu gariptir. Demek ki, bu parlak paralellik konusu bir sebeple atlanmıştır. Güya XI. yüzyıla ait olan vakayinamelerde Andronikos-İsa Mesih’in kişiliğinin ikiye ayrıldığı ortaya çıkmıştır. Yönetiminin sonunda, Hildebrand’ın yanında hep Rudolf von Schwaben (Alm.) adlı bir anti- kral bulunmaktaydı [196], 4. cilt, s.185, not 51, [304:2], 2. cilt, s.189-191. Güya “İsa Mesih’in çilesi”nin, res.4.19a’ya bakınız, Hildebrand’ın yaşam öyküsünden Rudolf von Schwaben’ın biyografisine geçtiği ortaya çıkıyor. Ayrıntılar için “Rus’un Vaftiz Edilmesi” kitabımıza bakınız, bölüm 1:9.

# 29b. İSA MESİH. Sonra İnciller, İsa Mesih’in yargılanması ve çarmıha gerilişini, İsa Mesih’in çilesini tarif etmektedir. Yukarıda açıkladığımız gibi, Hildebrand ile Rudolf arasındaki paralellik geçerlidir.

30a. “HİLDEBRAND”. Hain Çençiy’in akıbeti hakkında şunlar bildirilmektedir: “Bu kinci Romalı … ANİDEN GELEN ÖLÜMLE Pavia’da karşılaşıncaya kadar Papa VII. Gregorius’u yakalamak için ard arda komplolar uydurup durmuştur.” [196], 4. cilt, s.170.

# 30b. İSA MESİH. Yahuda İşkariot konusunda şu söylenmektedir: “Yahuda, paraları tapınağın içine fırlatarak oradan ayrıldı.” (Matta 27:5).

31a. “HİLDEBRAND”. “Hildebrand”ın renovationism, Evangelist hareketinin ikinci asıl eylemcisi, “Hildebrand”ın yakın mücadele arkadaşı olan meşhur Petrus Damianus’tur. Güya 1007 yılında doğmuştu ve üstün yetenekleri ile dikkat çekmekteydi [196], 4. cilt, s.84. Artık anladığımız gibi, bu Petrus büyük ihtimalle İsa Mesih’in yakın mücadele arkadaşı olan Havari Petrus’un yansımasıdır. Petrus Damianus güya XI. yüzyılda, Hildebrand’ın döneminde münzevilerin ordusunun başına geçmişti. Münzevilerin etkisi, Petrus’un etkisi gibi BOYUTLARI AÇISINDAN ESRARENGİZDİR ve belki sadece ESKİ AHİT’TE TARİF EDİLMİŞ OLAN PEYGAMBERLERİN etkisinden daha azdır [196], 4. cilt, s. 84-85.

Bu esrarengizlik, Evangelik yükselişini XII. yüzyıldan I. yüzyıla yanlışlıkla götüren Skaliger tarihi sayesinde ortaya çıkmıştı. F. Gregorovius, “Damianus, bu kilisenin (yani Hildebrand’ın kilisesinin – A.F.) yüreği idi” diye devam etmektedir [196], 4. cilt, s. 88-89. Ondan sonra Petrus Damianus’un işine başka bir ünlü Petrus (Petrus Ambianensis) devam etmişti. “O, HALK ŞARKILARININ KAHRAMANI, BİZZAT İSA MESİH’İN (! – A.F.) HAÇLI SEFERİNİN BAŞKANLIĞINA ATADIĞI PEYGAMBER GİBİ BİRİ OLMUŞTUR.” [196], 4. cilt. Bu iki Petros on birinci yüzyıldaki Roma’da Petros adıyla bilinen yegâne kişilerdir. Daha sonra tam da bunların “havari Petrus’un (Simon)” genelleştirilmiş karakteri olarak İncillerde tarif edilmiş olması mümkündür. Simon ve Damianus isimlerin birbirlerine dönüşmüş olması da mümkündür.

# 31b. İSA MESİH. Petrus Simon’un İsa Mesih’ın havarileri arasındaki baş öğrencisi olduğu kabul edilmektedir. Yeni Roma kilisesinin kurucusu denilen kişi tam olarak o’dur. Papaların tahtına resmî olarak Aziz Petrus tahtı derler. Devam edelim. Katolik kilisesinin Petrus’un fikirlerinin üzerinde, “bir kayanın üzerinde kurulmuş gibi (bu, resmi görüştür)” kurulduğu düşünülmektedir.

32a. “HİLDEBRAND”. Rus vakayinamelerine göre, RUS, İSA MESİH’İN DOĞRUDAN ÖĞRENCİSİ OLAN HAVARİ ANDREAS’IN KENDİSİ TARAFINDAN VAFTİZ EDİLMİŞTİR [208], s.121-122. Aynı zamanda Skaliger-Romanov kronolojisine göre, Rus’un vaftiz edilmesi ancak X. yüzyılın sonunda gerçekleşmiştir, yani güya İSA’DAN BİN YIL SONRA. HAVARİ ANDREAS’IN, XII. yüzyılda yaşayan İmparator Andronikos- İsa Mesih’in yansıması olduğu hakkındaki ayrıntılar için “Slavların Kralı” kitabımıza bakınız.

# 32b. ANDRONİKOS-İSA MESİH. İsa’nın havarilerinden biri Andreus idi (Markus 1:16). Res.4.20’ye bakınız. Başka havariler gibi seyahat ederek İsa’nın öğretisini duyurmaktaydı. Skaliger kronolojisine göre I. yüzyılda yaşamıştır. Bu durumda, Rus’u X. yüzyılda nasıl vaftiz etmiş olabilir ki?

Rus’un Havari Andreus’un kendisi tarafından vaftiz edilmesinin güya M.S. X-XI. yüzyıllarla Skaliger-Romanov tarihlenmesi, Havari Andreus’un hayatının birinci yüzyılla yine Skaliger tarihlenmesinden köklü olarak BİN SENE FARKLIdır. Ancak Rus’un Havari Andreus tarafından vaftiz edildiği olgusu, yeni kronolojimiz ile ve 1053 ya da 1153 yıllık kronoloji oynaması ile mükemmel bir şekilde uyuşmaktadır. Gerçekten İncillerde tarif edilmiş olan vakaları hayalet I. yüzyıldan XII. yüzyıla getirerek hemen her şeyi kendi yerine koymaktayız. “Evangelizm” yükselişi ve “vaftizin” parlak devrini niye tam da XII-XIII. yüzyıllarda gördüğümüz anlaşılmış oluyor. Rus’un Hristiyanlığı kabul etmek için BİN YIL beklemeyip onu yeni din XII. yüzyılda ortaya çıktıktan HEMEN SONRA KABUL ETTİĞİ anlaşılmış oluyor. Rus’un Havari Andreus tarafından vaftiz edildiği hakkındaki efsane de yerine geliyor. Bu arada elbette Skaliger-Romanovlar tarihi bize, Rus’un Havari Andreus’un kendisi tarafından vaftiz edildiği hakkındaki efsanenin “Geçmiş Yılların Vakayinamesi”ne “daha sonra eklendiğine” inandırıyor [208], s.121. Her şeye rağmen XVI. yüzyılda, KENDİSİNDEN SONRA ortaya çıkan Skaliger kronolojisini bilmeyen Korkunç İvan, “RUSLARIN HRİSTİYANLIĞI YUNANLILARDAN DEĞİL, HAVARİ ANDREUS’UN KENDİSİNDEN ALDIKLARINI vurgulamaktaydı. Yunanistan’a gönderilen Rahip Arseniy Suchanov yüzyıl sonra aynısına işaret etmişti” [208], s.121.

720 yıllık (yani iki asıl oynama arasındaki fark: 720=1053-333) kronoloji oynamasından sonra “Hildebrand”ın tam ünlü Hristiyan azizi Büyük Basileios’u (ismi çevrildidiğinde Büyük Kral’ı) kapladığı ortaya çıkıyor. Bu arada 1053 yılı aşağıya inip 333 yılına dönüşmekte, çünkü 1053-720=333. AMA SKALİGER’E GÖRE BU, BASİLEİOS’UN TAM (!) DOĞUM YILIDIR.

Bu keyfiyet Morozov’un [544], 1. ciltte işaret ettiği, İsa Mesih ile Büyük Basileios arasında parlak paralelliği açıklamaktadır. Böylelikle XII. yüzyılda yaşayan İmparator Andronikos–İsa Mesih, tarihte hem “Papa VII. Gregorius Hildebrand” şeklinde hem de Aziz Büyük Basileios şeklinde yer almaktadır. Sonuçta, Hildebrand’ın biyografisi ile Büyük Basileios’un (Büyük Kral’ın) biyografisi arasındaki enteresan paralelliği kısaca gösterelim.

Artık söylediğimiz gibi, Büyük Basileios’un yaşam öyküsünde, İncillerde tarif edilmiş olan Kral Hirodes’in sureti olan “günahkâr” Roma İmparatoru Valens ile mücadelesi önemli bir yer tutmaktadır. Güya IV. yüzyılda Büyük Basileios “Valens’i” korkutmuştu ve onu bir şekilde kırmıştı. Hayalet XI. yüzyılda aynı tarihin başka bir “dünyevi izini” görüyoruz. Burada Papa Hildebrand ile Roma İmparatoru Heinrich arasındaki ünlü tartışma söz konusudur. Güya 1077 yılında Canossa’da ortaya çıkan, Hildebrand’ın Heinrich’i “aşağıladığı” meşhur sahneden bahsediyoruz.

Hayalet XI. yüzyılda, Papa VII. Gregorius’un dünyevi iktidarı ile mücadelenin doruk noktasında İmparator Heinrich’i kiliseden aforoz ettiğini hatırlatalım. Papa VII. Gregorius’un çok kudretli Hristiyan hükümdarını mahkûm ettiği “kilise aforozu” konusundaki haber, kulakları sağır edecek bir gök gürültüsü gibi tüm dünyayı sarmıştı. Kilise aforozu hiçbir zaman bu kadar güçlü bir etki bırakmamıştı [196], 4. cilt, s.162. Heinrich, affedilmesi için diz çöküp yalvarmak zorunda kalmıştı. “Zavallı kral, bir itirafçının elbisesini giyip kalenin iç kapısının önünde, ona açılsın diye yalvarıp üç gün boyunca durmuştu” [196], 4. cilt, s.168. “Rahibin (Hildebrand’ın – A.F.) bu kansız zaferinin, insanları hayrete düşürmeye İskender’in bütün zaferlerine kıyasla daha çok hakkı vardır” [196], 4. cilt, s.168. Daha sonra ise Heinrich, “Papa VII. Gregorius”’dan intikamını almıştı.