Anatoliy T. Fomenko
ANTİKÇAĞ ORTA ÇAĞ'DIR

Suretlerin tespit edilme yöntemleri. “Eski” ve Orta Çağ hanedanlarının özdeşleşmesi.
M.S. XIII. yüzyıldaki Truva Savaşı. Yunan-Roma tarihinde kronolojik oynamalar. XII. yüzyıldaki İncil olaylarının XI. yüzyılın tarihine yansıması.

BÖLÜM 5.
TRUVA  SAVAŞI  M.S.  XIII.  YÜZYILDA  GERÇEKLEŞMİŞTİ.
SANAL YANSIMALARI GOT SAVAŞI VE TARQUİN SAVAŞI’DIR.

19. “ANTİK” TROİLOS ORTA ÇAĞ GOT KRALI TOTİLA’DIR. “ANTİK” PARİS “ANTİK” ETRÜSKLÜ PORSENNA’DIR.

80a. TRUVA SAVAŞI. TRUVA KRALI TROİLOS. Viktor-Hektor öldükten sonra, Truvalıların önem açısından ilk sırada bulunan kral-komutanı, yani “bir numaralı kahramanı” Kral TROİLOS olmuştu. Truva vakayinameleri “kralın GENÇ olduğunu” vurgulamaktadır [851], s.218, not 124. TROİLOS adına da dikkat ediniz.

#  80b.  GOT-TARQUİNİUS  SAVAŞI.  GOT  KRALI  OLAN  TOTİLA.  Got  olan Vitiges yenilgiye uğrayıp Yunanlılar-Rumlar tarafından tutuklandıktan sonra Gotlar kendilerine yeni kral olarak TOTİLA’YI seçmişlerdi. Çok cesur olan Totila hemen bir numaralı kahraman olmuştu. Got versiyonu Totila’nın ÇOK GENÇ OLDUĞUNU, genç bir kral olduğunu özel olarak bildirmektedir [196], 1. cilt, s.373-374. TOTİLA’nın adı “antik” TROİLOS’UN ismine çok yakındır.

81a. TRUVA SAVAŞI. “ANTİK” TROİLOS, PRİAMOS’UN OĞLUDUR. Troilos baş TRUVA KRALI PRİAMOS’UN akrabası, daha doğrusu oğludur [851], s.123.

# 81b. GOT-TARQUİNİUS SAVAŞI. GOT TOTİLA, İLDİBAD’IN YEĞENİDİR. Totila, önceki GOT KRALI İLDİBAD’IN akrabası, daha doğrusu yeğenidir [196], 1. cilt, s.373-374.

82a. TRUVA SAVAŞI. TROİLOS’UN CESARETİ. Truva vakanüvisleri Troilos’un cesaretini parlak ifadeler kullanarak anlatmışlardır. Onunla ilgili anlattıkları gayet özeldir. Mesela vakayinamenin bölümlerinden birinin ismi şöyledir: “Troilos’un Fevkalade Gücü Hakkında” [851], s.123. Truvalılar yönetiminde bir sürü parlak zafer kazanmışlardı. “Bugün (yönetiminde Troilos olan – A.F) Truvalıların kılıçlarıyla ne kadar çok Yunanlı ölmüştü” [851], s.123-124. Ancak Truvalı Troilos’un bu parlak başarıları sırasında, düşmanı olan Yunanlı Aşil savaşa KATILMAMIŞTI.

# 82b. GOT-TARQUİNİUS SAVAŞI. KAHRAMAN TOTİLA. Got versiyonu Got Totila’nın cesaretini SON DERECE PARLAK tarif etmektedir. Yunanlılar-Rumlar “yeni Got kahramanı  ortaya  çıkınca  dehşete  düşmüşlerdi...  Savaşçı  halk  (yani  Gotlar  –  A.F.)  yine coşkuya kapılmış ve her şey sanki büyü etkisi ile değişmişti [196], 1. cilt, s.373-374. Gotlar, Totila yönetimindeyken nihayet savaşın gidişatını değiştirmişlerdi. “Totila’ya birçok şehir fethedip... her yere dehşet salmak için bir yıl yeterdi. Herkesin içinde korku uyandıran söylentiler hep önden geliyordu” [196], 1. cilt, s.373-374. Ancak Got Totila’nın başarıları dönemi sırasında Rum Belisarius Got Savaşı’na KATILMAMIŞTI. Zaten İtalya’da bile değildi.

83a. TRUVA SAVAŞI. “ANTİK” PARİS. Troilos’un yanında, ismi sesli harfleri olmadan PRS olan ünlü Truva kralı PARİS savaşmaktadır. Paris Truva Savaşı’na en başından itibaren katıldığı halde, vakanüvisler sadece “Troilos’un yönetimi döneminde” Troilos ve Paris’ten fevkalade bir çift Truva kahramanı olarak bahsetmeye başlamışlardı [851], s.124. Res. 5.69’a bakınız.

# 83b. GOT-TARQUİNİUS SAVAŞI. FARSLAR. Got versiyonuna göre, Got Totila ile aynı anda Roma İmparatorluğu’na, Belisarius’un savaşmak zorunda kaldığı FARSLAR, yani PRS saldırmıştı. FARSLAR Rum İmparatorluğu’nu çoktandır rahatsız ettikleri halde, rolleri Got Totila’nın hükümdarlığı sırasında özellikle göze çarpmaya başlamıştı. Farslar ve Totila o anki Rum İmparatorluğu’nun ve İtalya’nın iki asıl kahramanıdır. Orta Çağ Farslarının–PRS’nin ve “antik” Paris’in–PRS’nin, Got ve Truva vakayinamelerinin sayfalarında AYNI GERÇEĞİN YANSIMASI olduğu fikrini aklımızdan çıkarmak zordur. Burada Farslılar Paris, Paris ise Farslar ya da P-Ruslardır.

Titus Livius, geçen olayları şu şekilde tarif etmişti. Bildiğimiz gibi, anlatımında GOTLAR Tarquiniuslar adını taşımaktadır. Tarquiniusların (yani Gotların) Roma’ya karşı savaşına müttefikleri olan ünlü Kral LARTH PORSENNA’NIN (l-ORDA P-RASENA) tam o anda katıldığı ortaya çıkmıştı. Yani herhalde nam-ı diğer PRS ya da PRSN. Demek ki, Truva versiyonu bize TROİLOS-PARİS çiftini verirken Got versiyonu GOTLAR-FARSLAR çiftini vermektedir. Titus Livius ise TARQUİNİUS-PORSENNA çiftinden bahsetmektedir.   Biz, büyük  bir  ihtimalle  aynı  Orta  Çağ  savaşını  tarif  eden  her  üç  vakayinamenin  çok  iyi uyuştuğunu görüyoruz. Bu üç grup metin farklı vakanüvisler tarafından farklı ülkelerde, farklı dillerde yazılmıştı, ama buna rağmen içerik açısından birbirlerine şaşılacak kadar benzemektedir. Gereken tek şey Skaliger kronolojisinin kösteklerinden kurtulup bütün bu metinlere önyargısız gözlerle bakmaktır.

84a. TRUVA SAVAŞI. PARİS’İN ÖLÜMÜ. Paris ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ [851], s.129. Truva vakanüvislerinin Paris’e, PARİJ ya da Farij dediklerini hatırlatalım. Bunun aynı zamanda Fransa’nın başkenti olan Paris’e (Rusça – Parij’e) ait olmasının mümkün olduğunu söylemiştik. Yani Paris-Parij’in, M.S. XIII. yüzyıldaki Haçlı Seferleri’nin güçlerinden biri olan FRANKların kolektif karakteri olması mümkündü. Ayrıca, Paris’e niye TRUVALI denildiği de anlaşılmaktadır. Sebebi aynıdır: Truvalılar, TRKVN, Franklarla–TRNK ile özdeş olabilir.

# 84b. GOT-TARQUİNİUS SAVAŞI. PORSENNA’YA SUİKAST DÜZENLENMİŞTİR. Titus Livius, Etrüsk (Et-rüsk) kralı Larth Porsenna’ya ciddi bir suikast düzenlendiğini bildirmişti. Romalı Mucius Scaevola, Etrüsklü Porsenna’yı ÖLDÜRMEYE ÇALIŞMIŞTI ama başarılı olamamıştı. Res.5.69a’da Roma kahramanları Brutus, (ateşte kendi elini yakan) Mucius, Scaevola ve Camillus’un eski resmi gösterilmiştir. Yukarıda, Titus Livius’un tarifindeki Porsenna’yı Got Savaşı’nın FRANKLARI ile özdeşleştiren paralelliği göstermiştik. Bu, Truvalı Paris-Parij’i gördüğümüz Truva versiyonu ile ideal bir şekilde uyuşmuştu. Demek ki, Orta Çağ Franklarının, Truvalı ve Truva kökenli olduğunda ısrar ederken herhalde haklı olduklarını tekrarlayalım.

85a. TRUVA SAVAŞI. AŞİL’İN DÖNÜŞÜ. Kral Troilos’un parlak savaş zaferinden sonra, Yunan Aşil’in ismi Truva Savaşı sahnesine birdenbire geri döner. Başarı hemen Yunanlıların tarafına geçer. Troilos’un Truva ordusu art arda gelen yenilgilere uğrar. Troilos büyük bir muharebe sırasında ölür [851], s.126-127. Res.5.70’te, “antik” Aşil’in, savaş işlerinden çekildiği sırada dinlenirken zamanını nasıl geçirdiğini tasvir eden eski minyatür gösterilmiştir. Satranç oynadığı görülmektedir. Aşil’e, onu savaşa çağıran üç şövalye yaklaşmaktadır.

# 85b. GOT-TARQUİNİUS SAVAŞI. BELİSARİUS’UN DÖNÜŞÜ. Got Totila’nın savaş başarıları tam kıvamını bulduğunda Belisarius nihayet İtalya’ya döner. Yönetimindeki Yunanlılar-Rumlar hemen bir sürü parlak zaferi kazanır. Güya M.S. 544 yılında kader yüzünü tümüyle Gotlar’dan çevirmişti [196], 1. cilt, s.377. Totila’nın ve daha sonra onun yerine kısa bir süre için geçen Teya-Teyas’ın Got askerleri ezici bir yenilgiye uğramışlardı. Roma İmparatorluğu savaşı kazanmaya başlamaktadır. Zalim ve kanlı Got Savaşı sona ermek üzeredir [196], 1. cilt, s.398 ve devamı. Totila dev boyutlu son muharebe sırasında ölür. Birkaç ay sonra son Got kralı Teyas de ölmüştür [196], 1. cilt, s.407-408.

20. TRUVA SAVAŞI’NIN SONU

86a. TRUVA SAVAŞI. TROİLOS TRUVA SAVAŞI’NDA NASIL ÖLMÜŞTÜ? Res.5.71’e bakınız. Truvalı Troilos’un ölüm koşulları şunlardır: 1) Meydan savaşı sırasında Yunanlılar tarafından kuşatılmıştır. 2) Troilos mızrakla öldürülmüştür. 3) Troilos’un başı Yunanlılar tarafından kesilmiştir [851], s.127. Bu arada, bu olay Truva Savaşı’ndaki TEK baş kesilmesi olayıdır.

# 86b. GOT-TARQUİNİUS SAVAŞI. TEYAS GOT SAVAŞI’NDA NASIL ÖLMÜŞTÜ? Efsanevi Got kralı Teyas şu şekilde öldürülmüştü. Bu arada Teyas, Totila öldükten sonra kısa süre boyunca, yani ancak birkaç ay hüküm sürdüğü için, son iki Got kralı Totila ve Teyas fiilen bir kişide birleşmektedir. 1) Teyas Yunanlılar-Rumların Gotlar’a karşı son  muharebe  sırasında  Yunanlılar  tarafından  kuşatılmıştır.  2)  Troilos  mızrakla öldürülmüştür. 3) Troilos’un başı Yunanlılar-Rumlar tarafından kesilmiştir. Bu baş kesilmesi olayı YİNE Got Savaşı’nın tarihi için eşsiz bir olaydır [196], 1. cilt, s.411-412. Karşılaştırma yaptığımızda, iki konunun birbirine hemen hemen özdeş olduğunu görüyoruz.

87a. TRUVA SAVAŞI. TRUVA’NIN YANINDAKİ SON MUHAREBELER. Kral Troilos’un yenilgiye uğratılması Truva Savaşı’nın dönüm noktasıdır. Ondan sonra Truvalılar bir  tane  olsun  güçlü  kahraman  çıkaramamışlardır  ve  kısa  süre  sonra  Truva  düşmüştür, res.5.72, res.5.72a, res.5.72b. Truva’nın “antik” tarihi bu şekilde bitmiştir. Troilos’un katıldığı son muharebe ve onun yenilgiye uğratılması, düşmekte olan Truva’nın surlarının yanında gerçekleşmiştir [851].

# 87b. GOT-TARQUİNİUS SAVAŞI. YENİ ŞEHRİN YANINDAKİ SON SAVAŞ. “Onların tarihi Vezüv’ün eteğindeki... meşhur savaş ile,.. son yıllarında yürüttükleri savaş ile bitmiştir. Kahraman halkı burada ölümle yüzleşmişti" [196], 1. cilt, s.411-412. Teyas’ın son savaşı ve yenilgiye uğratılması Yeni Şehrin (Napoli’nin ya da Yeni Roma’nın) surlarının yanında gerçekleşmiştir.

88a.  TRUVA  SAVAŞI.  AŞİL’İN  ÖLÜMÜ.  Bu  olaylardan  sonra  Aşil  ölmüştür. Ölümü, “Aşil’in hıyanetinin” sonucudur. Polyxena ile evlenmeye söz verdiği için Kraliçe Hekabe Aşil’e Truva’ya görüşmeye gelmesini önermektedir. Geldiğinde pek dikkatli olmadığı için haince sırtından yaralanıp öldürülmüştü [851], s.75, 128. AŞİL’İN SAVAŞ SIRASINDA DEĞİL GÖRÜŞMELER SIRASINDA ÖLDÜĞÜNÜ vurgulayalım. “Topuğundan” ya da sırtından yaralanıp öldürülmüştü.

# 88b. GOT-TARQUİNİUS SAVAŞI. BELİSARİUS’UN ÖLÜMÜ. “Antik” Aşil’in sureti olan Belisarius Gotları bozguna uğrattıktan sonra ölmüştü. Üstelik ölümünün koşulları belli değildi. Savaştan uzaklaştırılmasının, gözden düşmesinin, tutuklanmasının, malının müsadere edilmesinin Gotlara taç karşılığında savaşa son vermeyi vadettiği “hıyanetinin” sonucu olduğunu hatırlatalım [196], 1. cilt. BELİSARİUS  serbest bırakıldıktan kısa süre sonra, SAVAŞ SIRASINDA DEĞİL, BARIŞÇI ORTAMDA ÖLMÜŞTÜ. Ama ölümü ile ilgili bilgi bulunmamaktadır.

89a. TRUVA SAVAŞI. KRAL TOAS. Got kralı Totila-Teyas hakkındaki hikâyelerin bir kısmı Truva vakayinamelerinde Truva kralı Troilos hakkındaki efsane şeklinde gösterilmiştir. Ama Truva efsanesinin Orta Çağ Gotu Teyas’a TAM OLARAK AYNI İSMİ

VEREREK onun ile ilgili tüm bilgileri saklı tuttuğu ortaya çıkmıştır. Yani Teyas Truva vakayinamelerinde iki kez tarif edilmiştir. Kendiniz hüküm veriniz. Truva Savaşı’na meşhur kral TOAS katılmıştır [851], s.113, 125, 218, not 126. Kral Toas Yunanlıların tarafında savaşır ama onu Truva’ya getiren Truvalılara defalarca esir düşer.

# 89b. GOT-TARQUİNİUS SAVAŞI. KRAL TEYAS. “Antik” TOAS ismi son Got kralı Teyas’nın ismiyle hemen hemen ÖZDEŞTİR [196], 1. cilt.

21. TRUVA SAVAŞI’NIN DİĞER EFSANELERİ

TRUVA SAVAŞI’NIN HİKÂYESİNİ OLUŞTURAN BÜTÜN TEMEL EFSANELERİ  ANLATTIK.  Geriye,  Orta  Çağ  olaylarının  hayalet  yansımaları  olduğu anlaşılan daha ufak parçaları kalmıştır.

90a. TRUVA SAVAŞI. TRUVALILAR KAÇIP GİTMİŞLERDİ. Truva Krallığı’nın düşüşü, “Truvalıların gitmesi” ile tamamlanmıştır. Truva’nın hayatta kalan sakinleri ülkeden kaçmışlar ve dört bir  yana dağılmışlardır. Truva Savaşı’na SENTÖRLER’in,  yani insan- atların katıldığı bildirilmektedir. Herhalde sentörler, yani ünlü harfleri olmadan KNTVRlar, TRUVALILARIN TRKVN İSMİNİN bir başka versiyonudur [851], s.103, 214-215, not 78.

# 90b. GOT-TARQUİNİUS SAVAŞI. GOTLAR VE TARQUİNİUSLAR KAÇIP GİTMİŞLERDİ. Ost-Got Krallığı’nın düşmesinden sonra Gotlar ve suretleri olan Tarquiniuslar, TRKVN, İtalya’yı ve Rum İmparatorluğu’nu terketmişlerdi. Orta Çağ TRKVN’nin bu gidişi “antik” Truvalılar’ın-TRKVN’nin gidişiyle tam olarak özdeştir. Herhalde “antik sentörler”, KNTVR, TRKVN’nın – Tarquiniusların - Frankların hayalet yansımasıdır.

91a. TRUVA SAVAŞI. “ANTİK” KRAL ROMUS. ROMUS adlı bir kral Truvalılarla birlikte Yunanlılara karşı savaşmaktadır. Günümüzde Romulus ve Romus’un Roma’nın kurucuları olduğu düşünülmektedir. “Truva Savaşı’nın ROMUSU”, “Roma’nın babası” olan aynı ROMUS’UN yansıması olabilir mi? [851], s.109, 229, 216, not 96. Bu Romus’un, sahip olmasının “Truva’nın kaderini” esrarengiz, mistik bir şekilde “etkilediği” atları vardır [851], s.216. Güya Romus “atlara sahip” olduğu müddetçe Truva mağlup edilmeyecektir.

#  91b.  GOT-TARQUİNİUS  SAVAŞI.  ROMA  ŞEHRİ.  ROMA  şehri  ya  da  yeni ROMA – Çar-Grad,   Got-Tarquinius Savaşı’na katılmıştı. Hem Yeni Şehir’de hem de Roma’da, sahipliği, gördüğümüz gibi, Roma Krallığı’nın kaderini etkileyen su kemerlerinin- “atların”  kalıntıları  gerçekten  vardır.  Su  kemeri  Yunanlılar-Rumlar  tarafından  ele geçirilinceye kadar Yeni Şehir sarsılmaz şekilde durmaktaydı.

92a. TRUVA SAVAŞI. ROMUS’UN YA DA RHESOS’UN ATLARI. Herhalde Aşil’in sureti olan Ulisses-Odisseas (yukarıya bakınız) Kral Romus’un atlarını “kaçırmış”, ele geçirmiştir, res.5.73. Atların kaçırılması Truva’nın düşüşüne yol açmıştır, [851], s.216, not

96. Bazı Truva kaynakları, “RHESOS’UN (yani ROMUS’UN, [851], s.216, not 96, ya da RUS’UN  –  A.F.)  ATLARI,  (kıyısında  Truva’nın  bulunduğu  nehir  olan  –  A.F.)  Küçük Menderes (Scamander) Nehri’nden su içseydi Truva ele geçirilmezdi” diye iddia etmektedir [851], s.216, not 96.

#   92b.   GOT-TARQUİNİUS   SAVAŞI.   SU   KEMERİ,   YENİ  ŞEHRİN   “ATI”. Herhalde, burada Got Savaşı’ndaki gerçek bir olay söz konusudur. “At”-su kemeri-su boru hattı sağlam kalsaydı veya suyu Yeni Şehre ulaştırarak “onu normal bir şekilde içseydi”, içinden şehre geçilmesi mümkün olmaz ve başkent sağlam kalırdı.

93a. TRUVA SAVAŞI. ROMUS TRUVA SAVAŞI SIRASINDA ÖLMÜŞTÜ. Kral Romus büyük bir ihtimalle Truva Savaşı sırasında öldürülmüştü. Mızrakla vurulduktan sonra “attan düşmüştü” [851], s.109. Truva Savaşı’nın başlangıcında Kral Romus ünlü amazonlar olayı sırasında ortaya çıkmaktadır. Amazonlar Truvalıların tarafında savaşmaktadırlar [851], s.74, 129-131. Res. 5.74’e bakınız. Herhalde “amazonlar” isminin, biraz çarpıtıldıktan sonra “Amalasunta” ismi olarak görünmesi mümkündür. Ya da tam tersi. Amazonların kraliçesi Truva Savaşı sırasında öldürülmüştü. İsmi Pantesilaya (Antesilaya mi?) idi, res. 5.74a. Yunanlılar tarafından öldürülmüştü [851], res.5.75’e bakınız.

# 93b. GOT-TARQUİNİUS SAVAŞI. ROMUS (ROMULUS TARAFINDAN) ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ.  Roma’nın  kurucusu  olan   Kral  Romus  savaş  sırasında  Romulus tarafından öldürülmüştü [482]. Bu, Roma’nın kuruluşunun en başında, yani Got-Tarquinius Savaşı’nın bir başka hayalet yansımasının içinde yer almıştı. Amalasunta Got Savaşı’nın başlangıcında  Gotların  kraliçesi  idi,  yani  kendisi  Rum  İmparatorluğu’na  düşman  olan TRKVN  soyuna  mensuptur.  Amalasunta  isminin  “amazon  Antesilaya”  şeklinde seslendirilmesi mümkündür. Got Savaşı’nın başlangıcında öldürülmüştü. Güya Rumların rızasıyla [196], 1. cilt.

94a.  TRUVA  SAVAŞI.  “ANTİK”  TEUTRATOS.  Truva  Savaşı’nın  başlangıcında Kral TEUTRATOS Truvalıların tarafında savaşmıştı [851], s.102. Yunanlılar krallığına saldırdıklarında onlarla savaşa tutuşmuştu. Teutratos Truva Savaşı sırasında öldürülmüştü. Frigya (yani Frisia) devletini yönetmekteydi. Frisiya’nın Almanya’yı ya da güya M.S. VI. yüzyılda İtalya’daki Alman-Got Krallığı’nı ya da Osmanlı Türkiyesi’ni kaplaması ile ilgili bilgi almak için yukarıya bakınız.

# 94b. GOT-TARQUİNİUS SAVAŞI. ORTA ÇAĞ TEODAHADI. Got Savaşı’nın başlangıcında Teodahad, krallığına saldıran Rumlarla savaşa tutuşmuştu. Teodahad Got Savaşı’nda öldürülmüştü [196], 1. cilt. Alman-Got Krallığı’nı yönetmişti. Teodahad ve Teutratos isimleri hemen hemen özdeştir.

95a. TRUVA SAVAŞI. “ANTİK” ULİSSES’İN KURNAZLIĞI. Ulisses’in (Aşil’in) kurnazlığı Truva’nın düşüşüne yol açmıştı. Burada bir “at” kullanılmıştı. Ulisses, Aşil’in yerini almış, Truva Savaşı’nın başlangıcında onun yerine gelmişti. Ulisses, “Aşil’in devamı olarak” Truva Savaşı’nı tamamlamıştı [851].

# 95b. GOT-TARQUİNİUS SAVAŞI. BELİSARİUS’UN KURNAZLIĞI. Got Savaşı sırasında, “antik” Aşil’in sureti olan Belisarius’un kurnazlığı, Yeni Şehrin (Napoli’nin ya da Yeni Roma’nın) düşüşüne yol açıyor. Bunun için su kemeri-su boru hattı, ya da tekerlekli kuşatma    kulesi     kullanılmıştı.     Sonra    Belisarius’un     yerini    Narzes    almıştı.    Narzes, “Belisarius’un devamı olarak” Truva Savaşı’nı tamamlamıştı [851].

96a. TRUVA SAVAŞI. “ANTİK” ULİSSES AŞİL’İN YERİNİ ALMIŞTI. Ulisses, Truva Savaşı’nın toplam uzunluğuna kıyasla kısa bir süre için Aşil’in yerini almıştı, res.5.76. Ulisses-Odisseas’ın seyahati ve SEFALETİ hakkındaki “antik” Truva hikâyesi iyi bilinmektedir: “Ulisses, İdomeneas’ın topraklarına vardığında BÜSBÜTÜN YOKSULDU” [851], s.136. “Antik” Yunan kahramanının sefaleti Truva Savaşı’ndaki eşsiz bir konudur. Res.5.77’de Ulisses’in (solda) ve Diomedes’in (sağda) eski resmi gösterilmiştir. Her ikisi de üzerlerinde ağır zırh olan Orta Çağ şövalyeleri olarak tasvir edilmiştir. Diomedes’in başında tipik Orta Çağ askerî teçhizatı olan siperli miğfer vardır.

# 96b. GOT-TARQUİNİUS SAVAŞI. NARZES BELİSARİUS’UN YERİNE GEÇMİŞTİ. Narzes, Belisarius’un yerine, nispeten kısa süre boyunca Got Savaşı’nın en sonunda hüküm sürmüştü, res.5.76. Ünlü kahraman BELİSARİUS – VALERİUS’UN sefaleti hakkındaki hikâye (yukarıya bakınız) Got-Truva Savaşı’ndaki bu tür tek efsanedir [196], 1. cilt. Bundan hem Kayseryalı Procopius hem de “antik” Titus Livius bahsetmektedirler, yukarıdaki paralelliğe bakınız.

97a. TRUVA SAVAŞI. “ANTİK” ULİSSES’İN-ODİSSEAS’İN MEMLEKET MEMLEKET DOLAŞMASI. Truva vakayinamelerinde Ulisses-Odisseas adı altında aynı kahramanın çıktığı isimler şunlar: Odisseas, Urekşiş, Ureksis, Diseves, Nisiotenin, Ulikes, Ulikses, Ulisan, Ulisses [851], s.201,202, not 21, 33. Odisseas’ın ULİKSES ya da ULİCHSES isminin büyük ihtimalle AŞİL isminin hafif değişmiş hali olduğunu hemen söyleyelim. Özetleyelim. Truva Savaşı’nın sonunda kısa zaman için bir çift kahraman Aşil ve Ulisses ortaya çıkmıştı. Bu arada “kısa süreli” kahraman Ulisses, asıl kahraman olan Aşil’in işine devam ediyor. Bu kahramanların isimleri birbirlerine yakındır: HLLS ya da LLS. Ulisses’in Truva Savaşı’ndan sonraki ıstırap içinde memleket memleket dolaşması, Homeros tarafından “Odysseia’da” tarif edilmiştir.

# 97b. GOT-TARQUİNİUS SAVAŞI. NARZES’İN MEMLEKET MEMLEKET DOLAŞMASI. Narzes, Belisarius’un Got Savaşı’ndaki işine “devam ediyor”. Savaşın Got versiyonundaki Narzes isminin farklı versiyonları şunlardır: NARZES, NARSES, NARTSİY, NARTSES. Herhalde burada Ulikes, Ulikses, Ureksis, Uliss isimlerinin varyantları ile karşı karşıyayız. Özet: Got Savaşı’nın sonunda kısa zaman için bir çift komutan Belisarius ve Narzes ortaya çıkıyor. Kısa süreli kahraman Narzes, başkomutan Belisarius’un işine devam ediyor. İsimlerinin birbirlerine yakın olması mümkün: VLZR ve NRZS. Zavallı Narzes’in Got Savaşı’ndan sonraki ıstırap içinde memleket memleket dolaşması [196] kitabında 1. ciltte betimlenmiştir. Titus Livius savaşın Tarquinius versiyonunda herhalde, “Narzes’in bu memleket memleket dolaşmalarını” “antik” Romalı Coriolanus’un memleket memleket dolaşmaları olarak tarif etmişti [482].

98a. TRUVA SAVAŞI. “ANTİK” AŞİL KENDİSİNİ KADIN OLARAK SATMIŞTI. Aşil-“haremağası” hakkındaki şaşırtıcı “antik” hikâyeden bahsedelim. Aşil’in, sarayın kadın odalarında hizmetli olduğu bildirilmektedir. Bu ünlü hikâye “antik” vazolarda ve resimlerde bile  tasvir  edilmektedir.  Aşil’in,  Truva  Savaşı’ndan  önce  harem  ağalığı  görevini  yaptığı düşünülmektedir. Nedense bir zaman boyunca KENDİSİNİ KADIN OLARAK SATMIŞ, KADIN elbisesi giymiş (?!), KADIN İŞLERİ YAPMIŞTI. Güya bir kraliçe ya da bir kral ona bütün bunları yaptırmıştı. “Ve Haran ona (yani Aşil’e – A.F.) KADIN ELBİSELERİNİ GİYDİRDİ VE ONU Kral Lykomedes’e kız olarak verdi (yani Aşil’i, sanki kızmış gibi bir krala hizmet etmeye vermişti – A.F.) Ve orada BÜTÜN BU ZAMANI KIZLARLA BİRLİKTE GEÇİRMİŞTİ...” [851], s.142. Res.5.78’e bakınız.

Truva Savaşı’nın başka bir kahramanı hakkında bunun gibi bir şey bildirilmemiştir. “Büyük kahramanın kadınlara hizmet vermesi” garip ve eşşiz bir olgu olarak hemen dikkat çekiyor. “Antik” kaynakların herhangi bir açıklama önermediğini bildirelim. XVI-XVII. yüzyıllarda yaşayan “antik” yazarların, meselenin ne olduğunu gerçekten anlamadığı duygusu doğmaktadır. Aşil’e boş yere “hadım” demedik. Sonraki kalemde Aşil ile ilgili “kadın olayının”  anlamını  doğru  yapılandırdığımız  görülecektir.  Ama  “antik”  yazarlar  “hadım” sözünü kullanmamışlardı. Bunun sebebi, ya söz konusu olayların ne olduğunu unutmaları ya da bütün bu olayların Orta Çağ mahiyetini saklamak istemeleridir.

# 98b. GOT-TARQUİNİUS SAVAŞI. NARZES HADIM İDİ. Got Savaşı’nın vakanüvisleri ünlü NARZES’İN HADIM OLDUĞUNU bildirmektedirler. Gerçekten Got Savaşı’nın başlangıcından önce Yeni Roma’nın, yani Çar-Grad’ın KADIN odalarında hizmet etmişti [196], 1. cilt. Savaştan sonra onun ile ilgili şunlar bildirilmektedir: Narzes, “İmparatoriçe Sofia’nın, HAREMAĞASINA KADINLAR BÖLÜMÜNDE KADINLAR İLE BİRLİKTE  (!  –  A.F.)  keten  dokutacağını  haber  alınca  Konstantinopolis’e  geri  dönmeye cesaret edememişti...” Efsaneye göre HAREMAĞASI ona, tüm hayatı boyunca çözmek zorunda kalacağı bir ip dokuyacağı cevabını vermişti.” [196], 1. cilt, Kitap 2, s.213-214.

99a. TRUVA SAVAŞI. “HAREMAĞASI” AŞİL KOMUTAN OLMUŞTU. Belirttiğimiz  gibi,  Aşil  (=Ulisses  mi?),  Truva  Savaşı’nın,  kendisinin  “kadınlara  hizmet ettiğini”  anlatan  şaşılacak  kadar  garip  efsanenin  günümüze  ulaştığı  tek  kahramanıdır. “Hadım”  Aşil’in  kral   sarayında  görev   yaptığını  söyleyelim.  Mamafih,  Truva  Savaşı başlayınca “harem ağalığı” görevini bırakıp sahneye artık meşhur kahraman-komutan olarak çıkmıştı  [851],  s.142.  Truva  Savaşı’na  gitmişti:  “Aşil  çağrıyı  duyunca  kadın  giysisini üzerinden çıkarıp hızla Truva’ya gelmişti” [851], s.142. Büyük bir kahraman olmuş ve şimdi artık  anladığımız  gibi,  Ulisses  (Odisseas)  adıyla  Truvalıları  bozguna  uğratarak  Truva Savaşı’nı bitirmişti.

# 99b. GOT-TARQUİNİUS SAVAŞI. “HAREMAĞASI” NARZES KOMUTAN OLMUŞTU. Narzes, Got Savaşı’nın, hakkında HAREMAĞASI görevi yaptığı anlatılan tek mümtaz kahramanıdır. Bu efsane eşsizdir. Narzes-haremağası, İMPARATOR sarayında görev yaptığını söyleyelim. Narzes Truva Savaşı başlayınca harem ağalığı görevini bırakıp Gotlara karşı sefere çıkıyor. Belisarius’un işine devam eden biri olarak büyük  bir komutan olup Gotları ve krallıklarını bozguna uğratarak Got Savaşı’nı başarı ile bitirmişti [196], 1. cilt. Şimdi “antik Aşil”in hayatının bir bölümünü niye “sarayın kadınlar bölümünde” geçirdiğini anlamış olduk. Ünlü Bizans komutanı Narzes-Aşil haremağası idi. Vakanüvislerin Got Savaşı’nın başka herhangi bir kahramanı ile ilgili benzer bir şey bildirmediklerini vurgulayalım. Bu dönemde başka haremağası komutan kaydedilmemiştir.

100a. TRUVA SAVAŞI. TRUVA SAVAŞI SIRASINDA KORKUNÇ BİR VEBA ORTAYA ÇIKMIŞTIR. Vakanüvisler Truva Savaşı sırasında “KORKUNÇ BİR VEBAnın” ortaya çıktığını bildirmektedirler. Truva Savaşı’nın bütün tarihi boyunca bunun gibi tek bir anılma vardır [851], s.73.

# 100b. GOT-TARQUİNİUS SAVAŞI. GOT SAVAŞI SIRASINDA BİR SALGIN HASTALIK ORTAYA ÇIKMIŞTI. Got Savaşı sırasında, askerleri ve nüfusu kırıp geçiren “KORKUNÇ BİR VEBA” patlamıştı. Bu, Got Savaşı sırasındaki bunun gibi tek bildirimdir [695]; [196], 1. cilt, s.357-358.

101а. TRUVA SAVAŞI. TRUVA’NIN ÇEVRESİNDE ROMA MÜLKİYETİNDEKİ TOPRAKLAR. Truva’nın çevresinde Roma mülkiyetindeki topraklar yer almaktaydı [851], s.210, 212.

# 101b. GOT-TARQUİNİUS SAVAŞI. YENİ ROMA YA DA ROMA, RUM-ROMA İMPARATORLUĞU’NUN BAŞKENTİDİR. Yeni Şehir=Napoli, yani Yeni Roma, “Roma mülkünün” merkezidir. Napoli, Roma İtalyası’nda yer almaktadır, Yeni Roma ise Rum-Roma İmparatorluğu’nun başkentidir.

Bu bölümün sonuçlarının özetini res.5.79 ve res.5.80.’te bulabilirsiniz.