Anatoliy T. Fomenko
ANTİKÇAĞ ORTA ÇAĞ'DIR

Suretlerin tespit edilme yöntemleri. “Eski” ve Orta Çağ hanedanlarının özdeşleşmesi.
M.S. XIII. yüzyıldaki Truva Savaşı. Yunan-Roma tarihinde kronolojik oynamalar. XII. yüzyıldaki İncil olaylarının XI. yüzyılın tarihine yansıması.

BÖLÜM 7.
İKİNCİ ROMA İMPARATORLUĞU X-XIII. YÜZYILLARDAKİ KUTSAL ROMA İMPARATORLUĞU'NU VE XIV-XVII. YÜZYILLARDAKİ HABSBURG İMPARATORLUĞU'NU KAPLAMAKTADIR. 1053 YILLIK VE 1400 YILLIK OYNAMALAR.

1. İKİNCİ ROMA İMPARATORLUĞU VE X-XIII. YÜZYILLARDAKİ İMPARATORLUK

Yukarıda, Titus Livius’un Krallık Roması’nın Üçüncü Roma İmparatorluğu’nu kaplamasını tarif etmiştik. Tam da bu “kaplamadan” itibaren Roma’nın Orta Çağ tarihi ile Roma’nın “Antik” Çağ tarihi arasında aşağı yukarı BİN BEŞ YÜZ YIL BOYUNCA UZANAN uzun paralellik başlamaktadır. Şimdi, bu paralelliğin 1053 yıllık oynamadan sonra ortaya çıkan başka bir kısmına geçelim.

Tarihlerin gösterdiğimiz bu oynaması gerçekleşirken, “antik” tarihin Orta Çağ tarihini kaplaması daha sonra da devam etmektedir. Yani, (güya M.Ö. I. yüzyıldan M.S. III. yüzyıla kadar süren dönemdeki) İkinci Roma İmparatorluğu güya 962-1254 yıllarındaki Kutsal Roma İmparatorluğu’nu kaplamaktadır, res.7.1’e bakınız. İki hanedanın yakınlığını ölçen HRKO katsayısının 1,3X10-12’ye eşit olduğunu hatırlatalım. Ayrıntılar için “Sayılar Yalana Karşı” kitabımıza bakınız, 6. bölüm, paralellik 8, res. 6.24, res. 6.25.

X-XIII. yüzyıllardaki Kutsal Roma İmparatorluğu bulduğumuz paralelliğe 1002 ile 1271  yılları  arasındaki  aralıkta  tam  olarak  girmiştir.  Gaius  Julius  Caesar  Octavianus’tan Caracalla’ya kadar süren paralelliğe sadece aşağıdaki dokuz hükümdar girmemiştir: (M.S. 68-69 yıllarında 1 ya da 2 yıl boyunca hüküm süren) Galba, (M.S. 69 yılında 1 yıl boyunca hüküm süren) Otho, (M.S. 96-98 yıllarında 2 yıl boyunca hüküm süren) Nerva, (M.S. 193 yılında 1 yıl boyunca hüküm süren) Pertinax, (M.S. 193 yılında 1 yıl boyunca hüküm süren) Didius Julianus, (M.S. 193-197 yılları boyunca hüküm süren ve bağımsız hükümdar olarak M.S. 193 yılında 1 yıldan az hüküm süren) Clodius Albinus, (M.S. 193-197 yılları boyunca yaklaşık 1 yıl hüküm süren) Pescennius Niger, (M.S. 209-212 yılları boyunca yaklaşık 3 yıl hüküm süren) Geta. Görüldüğü gibi, bunlar “kısa vadeli hükümdarlar” idi. Herhalde bundan dolayı, ikinci plandaki kişiler olarak paralellikten düşmüşlerdi.

Böylelikle, gösterilen zaman aralığında, paralellik hem X-XIII. yüzyıllardaki Kutsal Roma İmparatorluğu’nu TÜMÜYLE kaplamış hem de birkaç “kısa vadeli hükümdar” dışında İkinci Roma İmparatorluğu’nu HEMEN HEMEN TÜMÜYLE kaplamıştır. X-XIII. yüzyıllardaki Kutsal Roma İmparatorluğu’nun her hükümdarının hem Alman kralı hem de Roma imparatoru olduğunu hatırlatalım. Bunun sonucu olarak, taç giyme törenleri ve dolayısıyla hükümdarlık süreleri ikişer tanedir. Biri Cermen, diğeri Roma. Her durumda, bulduğumuz paralelliğe X-XIII. yüzyıllardaki Kutsal Roma İmparatorluğu’nun asıl CERMEN hükümdarlarının  dâhil  olması  önemlidir.  Res.7.2’de  “Roma  imparatoru  suretinde” betimlenmiş olan II. Friedrich’in tasviri gösterilmiştir [643:2], s.285.

HRKO katsayısı 1,3X10-12’ye eşit olduğu için, her iki hanedan yine aynı en üniversal 1053 yıllık katı oynamadan sonra birbirlerini çok iyi kaplamaktadır. Biyografik paralelliği, yani kod anketlerin birleştirilmesini kısaca tarif edelim.

1a. İKİNCİ İMPARATORLUK. İkinci Roma İmparatorluğu’nun toplam uzunluğu aşağı yukarı 299 yılı kapsamaktadır, yani güya M.S. 82 yılından M.S. 217 yılına kadardır. Ayrıntılar için 3. bölüme bakınız. Bu İmparatorluğun “halis Roma” İmparatorluğu olduğu düşünülmektedir. Metropol ülkesi güya İtalya’da bulunmaktaydı.

#      1b.      X-XIII.     YÜZYILLARDAKİ     İMPARATORLUK.     Kutsal      Roma İmparatorluğu’nun toplam uzunluğu aşağı yukarı 292 yılı kapsamaktadır, yani M.S. 962 ya da 965 yılından M.S. 1254 yılına kadardır. Bu Krallık birleşik, Roma-Alman niteliği taşıyordu. Metropol ülkesi güya İtalya’da bulunmaktaydı. Her iki İmparatorluğun 299 ve 292 yıl olan uzunlukları hemen hemen uyuşmaktadır.

2a. İKİNCİ İMPARATORLUK. İkinci İmparatorluğun başlangıcı 1053 yıllık yukarıya doğru oynamadan sonra M.S. 971 yılına denk düşüyor, çünkü Şehrin Kuruluşu’ndan itibaren 671 yılı + 300 yıl = M.S. 971 yılıdır. İkinci İmparatorluğun birinci İmparatoru olan Sulla “Şehri (ya da Evreni veya Devleti) yeniden kuran” unvanına sahiptir.

# 2b. X-XIII. YÜZYILLARDAKİ İMPARATORLUK. Bu İmparatorluğun başlangıcı ya I. Otto’nun Roma’da taç giydiği M.S. 962 yılına ya da I. Otto’nun İtalya’yı ele geçirdiği

965 yılına düşmektedir. Orta Çağ vakayinamelerine göre, Kutsal Roma İmparatorluğu’nun birinci İmparatoru olan I. Otto “Roma İmparatorluğu’nu” YENİDEN KURMUŞTUR [64]. Burada Sulla ile paralellik vardır. I. Otto’nun bu önemli eylemi bazen tarihsel yazıların başlıklarında bile yer almaktadır. Mesela, [64] kitabında şunu görüyoruz: “Paragraf 14. Batı İmparatorluğu’nun   I.   Otto’nun   lehine   YENİDEN   KURULMASI   (962)"   [64],   s.206. Böylelikle karşılaştırılan her iki imparatorluğun başlangıcında hep aynı ve önemli “yeniden doğmuş” “ŞEHRİ (YA DA DEVLETİ) YENİDEN KURAN” unvanı ile karşı karşıya geliyoruz.

3a. İKİNCİ İMPARATORLUK. Yukarıya doğru 1053 yıllık oynamadan sonra İkinci Roma İmparatorluğu’nun sonu M.S. 1270 yılına denk düşmektedir. Caracalla’nın hükümdarlığının sonu, yani güya M.S. 217 yılı buraya kadar “yukarı çıkmıştı”. İkinci Roma İmparatorluğu’nun son imparatoru Caracalla’dan sonra 18 senelik savaş dönemi, yani M.S. III. yüzyıldaki Got Savaşı başlamıştır. Bu dönem güya M.S. 217-325 yıllarını kapsamaktadır. Bu dönemde Julia Maessa ve favoritleri faaliyet göstermişlerdi. Ayrıntılar için 3. bölüme bakınız.

# 3b. X-XIII. YÜZYILLARDAKİ İMPARATORLUK. Savaş Kutsal Roma İmparatorluğu’nun  1252  (ya  da  1254)  yılı  ile  1256  yılı  arasındaki  döneme  denk  düşen sonunun tarihini kısmen “silmişti” [64]. Skaliger kronolojisine göre, 1254 yılının X-XIII. yüzyıllardaki imparatorluğun resmî sonu olduğu düşünülmektedir [64], s.250, tablo. 1254 yılının “uygun tarihe”, yani 1270 yılına yakın olması ilginçtir, ayrıntılar için yukarıya bakınız. Böylelikle, KARŞILAŞTIRILMAKTA OLAN HER İKİ İMPARATORLUĞUN BAŞLANGICININ   VE    SONUNUN   1053    YILLIK   OYNAMADAN   SONRA    İYİ UYUŞTUĞUNU görüyoruz. Sonra, İtalya’da ve Almanya’da, İkinci Roma İmparatorluğu’ndaki gibi 1256 yılından sonra, yani 1256-1273 yılları arasında 17 senelik anarşi ve fetret dönemi başlamıştır [76], tablo 25. Birbirini kaplamış olan her iki “paralel savaşın” sürekliliği, yani 17 ve 18 yıl hemen hemen uyuşmuş oluyor. Dolayısıyla, paralellik oldukça çarpıcı bir şekilde ifade edilmiştir.

4a. İKİNCİ İMPARATORLUK. İkinci İmparatorluk dönemine ait olan “antik” Roma’nın oldukça çok sayıda altın parası bugüne ulaşmıştır [1070], [1163], [1164]. Ayrıntılar için “Sayılar Yalana Karşı” kitabının 1. bölümüne bakınız. Ayrıca güzel bir şekilde basılmış olan bu paraların çoğu, kaliteleri ve üzerinde betimlenmiş konular açısından, M.S. XIV-XV. yüzyıldaki İtalya dâhil olmak üzere, Orta Çağ Avrupası’nda basılmış olan altın paralara yakındır. Bunların gerçekte X-XIII. yüzyıllardaki Kutsal Roma İmparatorluğu’nun, vakanüvislerin yanlışlıkla “uzak geçmişe” getirdikleri altın paraları olması mümkündür.

#  4b.  X-XIII.  YÜZYILLARDAKİ  İMPARATORLUK.  Kutsal  Roma İmparatorluğu’na ait neredeyse hiç altın paranın olmaması çok tuhaftır [1070], [1163], [1164]. Ayrıntılar  için  “Sayılar  Yalana  Karşı”  kitabının  1.  bölümüne  bakınız.  Para  uzmanları tarafından çoktan kaydedilmiş olan bu şaşırtıcı durum para konusundaki literatürde çok sayıda kuramın ortaya çıkmasına yol açmıştır. Büyük ihtimalle, bu madeni paralar gerçekte başka bir ad  altında  mevcuttur  ve  1053  yıllık  oynamadan  sonra  İkinci  Roma  İmparatorluğu’na yanlışlıkla getirilmiştir.

5a. İKİNCİ İMPARATORLUK. Skaliger kronolojisine göre, bu İmparatorluğun sonu yaklaşık M.S. 217 yılına denk düşmektedir. Ondan sonra geçen, güya M.S. III-VI. yüzyıllardaki Üçüncü Roma İmparatorluğu dönemindeki altın para miktarının İkinci İmparatorluğa   kıyasla   CİDDİ   ORANDA   DÜŞMÜŞ   OLMASI   ilginçtir.   Bu   konuda önerdiğimiz açıklama gayet basittir: Bu paraların çoğu “yerlerinde”, yani M.S. XIV-XVII. yüzyıllarda kalmıştır.

# 5b. X-XIII. YÜZYILLARDAKİ İMPARATORLUK. 1252 yılında, güya İtalya’da Skaliger tarihçilerinin hiç beklemedikleri bir sırada tam değerli altın paranın basılmasına başlanmıştır [1070], s.20-21. İkinci Roma İmparatorluğu’nun, yukarıya doğru 1053 yıl oynatıldıktan sonra tam olarak M.S. 1263 ile 1270 yılları arasındaki aralığın yanında son bulduğunu hatırlatalım. Bu tarih M.S. 1252 yılına yakındır. Böylelikle bu her iki imparatorluğun madeni paralar hakkındaki bilgileri 1053 yıllık oynamadan sonra çok iyi uyuşmaktadır.

6a. İKİNCİ İMPARATORLUK. Skaliger tarihinde, bu krallığın çarpıcı cumhuriyet-imparatorluk nitelikleri vardır. İmparatorluk ve cumhuriyet aynı anda yer almaktadır.

# 6b. X-XIII. YÜZYILLARDAKİ İMPARATORLUK. Kutsal Roma İmparatorluğu’nun da çarpıcı cumhuriyet-imparatorluk nitelikleri vardır. İmparatorluk ve cumhuriyet aynı anda yer almaktadır. Meşhur Orta Çağ Roma Cumhuriyeti özellikle güya 1143-1155 yılları döneminde gelişmiştir.

7a. İKİNCİ İMPARATORLUK. Burada bazı imparatorların isimlerinde hep aynı kelime grupları vardır. Mesela, imparatorlar Germanicus, Caligula, Claudius, Neron, Vitellius bunların arasındadır [72]. Ayrıca 3. bölüme bakınız.

# 7b. X-XIII. YÜZYILLARDAKİ İMPARATORLUK. Kutsal Roma İmparatorluğu’nun imparatorları hem Roma imparatorları hem de aynı anda ALMAN Kaiser- Augustus’larıdır [64], s.250. Yani, onların tam isimleri aşağıdaki formülü içermektedir: GERMANİCUS  Julius  Caesar  Claudianus.  Latin  C  harfinin  K  harfine  olağan  ve  sıkça rastlanan geçişinden ötürü Kaiser’in basitçe Sezar olduğunu hatırlatalım.

8a. İKİNCİ İMPARATORLUK. Güya M.S. 79 yılında, Vezüv Yanardağı’nın “antik” Pompeii şehrini yok eden ünlü püskürmesi meydana gelmişti [389]. Bu püskürme Skaliger kronolojisine göre M.S. ilk iki yüzyıl içinde kaydedilmiş olan tek püskürmedir, res.7.3’e bakınız. Manzara tamamlansın diye burada, Vezüv’ün vakanüvisler tarafından son iki bin yıl boyunca kaydedilmiş olan püskürme listesini sunalım. Liste, [389] s.28’dan alınmıştır. “Milat’tan sonraki” Skaliger tarihleri gösterilmiştir.

M.S. 79 yılı, 203, 472, 512, 685, 993, 1036, 1049, 1138, 1139, 1306, 1500, 1631,

1660, 1682, 1694, 1698, 1701, 1704, 1712, 1717, 1730, 1737, 1751, 1754, 1760, 1766, 1767,

1770, 1771, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1786, 1790, 1794, 1804, 1805, 1806,

1810, 1811, 1813, 1817, 1822, 1831, 1833, 1834, 1835, 1839, 1841, 1845, 1847, 1847.

V. Klassovskiy’nin bu konudaki şu mesajı enteresandır: “Bazı bilim adamları (N. Jgnarra, Laporte-du-Theil. v. magasin encycloped. 1803. t.IV. p.145 Sqq.) Vezüv’ün, Gaius Plinius Caecilius Secundus’un ve Claudius Cassius Dio’nun tarif ettikleri 79 yılında meydana gelen püskürmesinin Pompeii şehrini geçen yüzyılda bulunmuş olduğu haline getirmediğini kanıtlamaya çalışıyorlardı.” Gerçekten, Suetonius’un ve Claudius Cassius Dio’nun gösterdikleri gibi, şehir İmparator Titus’un çabaları sayesinde, başına gelen beladan hemen sonra yeniden yapılmış, sonra da Hadrianus ve Antoninlar hüküm sürerken varlığına devam etmiş ve IV. yüzyılda olduğu düşünülen tabula peutingeriana’da bile gösterilmiştir. Ama bundan sonra hiçbir yerde Pompeii’den söz edilmediği için, 471 yılında ortaya çıkan püskürmeden önce yok olmadığı sonucuna kesin olarak varılmıştır [389], s.28-29.

Dolayısıyla, Pompeii’nin 79 yılında değil, güya M.S. 471 yılında ya da 472 yılında, yani DÖRT YÜZ YIL SONRA yıkılmış olması mümkündür. Şimdi, en az 1053 yıllık oynamadan  sonra,  Vezüv’ün bu  iki  “antik” püskürmesinin  orijinalin  Orta Çağ’a ait  olan hayalet yansımaları olup olmadığını anlamaya çalışalım.

#  8b.  X-XIII.  YÜZYILLARDAKİ  İMPARATORLUK.  Res.7.3’te  Vezüv’ün  güya M.S. ilk beş yüzyıldaki üç püskürmesinin (yani 79, 203 ve 472 yıllarının püskürmelerinin) büyük ihtimalle 1138-1139, 1306 ve 1500 yıllarına ait olan Orta Çağ püskürmelerinin hayalet yansımaları  olduğu  iyi  görünmektedir.  DEMEK  Kİ,  “ANTİK”  POMPEİİ  ŞEHRİ HERHALDE EN ERKEN M.S. 1500 YILINA AİT OLAN PÜSKÜRME İLE NİHAİ OLARAK  YOK  OLMUŞTUR.  Yani,  bu  olay  en  erken  XVI.  yüzyılın  başında  ortaya çıkmıştır. Mamafih, aşağıda göstereceğimiz gibi, şehir büyük bir ihtimalle nihai olarak 1631 yılına ait olan püskürme ile yok olmuştur. Pompeii’nin kısmi ilk yok oluşunun ise M.S. 1138-1139 yıllarında ortaya çıkmış olması mümkündür. Sonra bu her iki püskürme 1053 yıllık oynama sonucunda “geçmişe taşınmıştır”. Vezüv’ün 1138 yılındaki püskürmesinin çok güçlü olduğunu kaydedelim [544], 2. cilt, s.106, [389], s.28. “Vezüv Yanardağı’nın 40 gün boyunca ateş püskürdüğü” bildirilmektedir [544], 2. cilt, s.107’den alıntı. Falcone Beneventano’nun vakayinamesi bu püskürmeyi 1139 yılı ile tarihlemektedir. Yukarıya doğru 1053 yıllık oynamadan sonra M.S. 79. yılının M.S. 1132 yılına dönüştüğünü, yani 1138 yılından ancak 6 yıl farklı olduğunu kaydedelim. Bu uygunsuzluk, kronoloji oynamasının bin yıllık değerine kıyasla pek önemsizdir. Res.7.4’te, Vezüv’ün püskürmesini betimleyen eski gravür gösterilmiştir.

“Sayılar Yalana Karşı” kitabımızın 1. bölümünde, “antik” Pompeii’deki arkeolojik buluntuların, tarzları açısından Orta Çağ buluntularına şaşılacak kadar benzer olduğundan bahsetmiştik. Artık her şey yerli yerine oturmaktadır. Pompeii 1500 yılındaki ya da hatta 1631 yılındaki püskürme ile yok olmuşsa, tabii ki, karşımızda geç Orta Çağ dönemine ait olan bir şehir var demektir. Kazı sonucunda, Vezüv’ün taşlaşmış olan külünün altından, M.S. XVI. ya da XVII. yüzyıllarda bir İtalyan şehrindeki hayatın gerçek manzarası ortaya çıkıyor. “Pompeii’nin   ve   Orada   Bulunmuş   Olan   Eski   Eserlerin   Sistematik   Tarifi”   kitabına, Pompeii’nin ve Herculaneum’un eski eserlerinin tasvir edildiği gravürleri yerleştiren V. Klassovskiy şaşırarak kendini tutamayıp aşağıdaki yorumu yapmıştı: “Herculaneum’da bulunmuş  olan  tunç  tencerenin  tasviri,  ELİMİZDEKİ  İLE  KARŞILAŞTIRILMASI  İÇİN XIII.  gravürde (8 numara) görülebilir. ARALARINDA KÜÇÜCÜK BİR FARK BİLE YOK, YALNIZCA BU BİLE BAŞLI BAŞINA İLGİ ÇEKİCİDİR.” [389], s.238. Gerçekten bunda şaşılacak bir şey yok. XVI. yüzyıldaki ya da XVII. yüzyılın ilk yarısındaki “Antik” Pompeii’nin “antik” sakinleri çağdaş tencerelere benzeyen tencereler kullanıyorlardı. Rafaello’nun fresklerinin Pompeii’nin fresklerine “şaşılacak kadar” benzemesinin sebebi anlaşılmış oluyor, ayrıntılar için “Sayılar Yalana Karşı” kitabımızın 1. bölümüne bakınız. Rafaello ve Pompeii’nin “antik” ressamları İtalya’da, AYNI DÖNEMDE yaşamışlardı. Bunun için tablolarını benzer bir tarzda yapmışlardı.

Ünlü astronom Batlamyus’un M.S. II. yüzyılda, yani İkinci Roma İmparatorluğu döneminde yaşadığı düşünülmektedir. Res.7.5’te “antik” Batlamyus’un, A. Dürer’in  güya 1515 yılında çizdiği yıldızlı gökyüzü haritasından alınmış olan portresi gösterilmiştir. “Antik” Batlamyus’un kıyafeti şaşırtıcıdır! Mesela, BAŞINDA, erkeklerin en erken XVII-XVIII. yüzyıllarda takmaya başladığı SİLİNDİR ŞAPKA vardır. Tabii ki, tarihçiler bu olguyu çoktan kaydettiler. Ama bu konudaki yorumları kronolojinin sivri uçlarını yuvarlayarak çok ihtiyatlı bir şekilde yapmaktadırlar. Mesela, “(haritanın – A.F.) sağ üst köşesinde, kıyafeti daha az garip olmayan Batlamyus vardır.” diye ihtiyatla yazıyorlar [515], s.187. Bu arada, “antik” astronom Aratus’un, haritanın sol üst köşesindeki tasviri, “antik kıyafetler” konusunda bize aşılanmış anlayışlara uymadığı için çağdaş tarihçileri sinirlendirmektedir [515], s.187.

Bununla birlikte, bir soru daha ortaya çıkıyor. Dürer’in yıldız haritası ne zaman yaratılmıştır? Bizi inandırdıkları gibi XVI. yüzyılın başlangıcında yaratılmasının şüpheli olduğu ortaya çıkıyor. Büyük ihtimalle, A. Dürer’in eseri en erken XVII. yüzyıla aittir.

X-XIII. yüzyıllardaki Kutsal Roma İmparatorluğu’nun başlangıcına dönelim.  Burada, güya  M.S.  X.  yüzyılda  Truva  Savaşı’nın  =  Tarquinius  Savaşı’nın  =  Got  Savaşı’nın  bir suretinin daha yer aldığı ortaya çıkmıştır. Bu konuyu daha detaylı bir şekilde açıklayalım.