A.T. Fomenko
Sayılar Yalana Karşı

Geçmişin Matematiksel Araştırması. Skaliger Kronolojisinin Eleştirisi. Tarihlerin Oynaması ve Tarihin Kısaltılması. Yeni Kronoloji.
Sayılar Yalana Karşı

Ders kitapları (*pdf)

İÇİNDEKİLER

TÜRKÇE YAYIN İÇİN ÖNSÖZ

Türkçe Yayın İçin Önsöz A.N. Şiryayev’ın Önsözü

A.T. Fomenko’nun Önsözü

Sayılar Yalana Karşı Kitabı Hakkında Özet

 

BÖLÜM 1 : TARİHSEL KRONOLOJİNİN SORUNLARI

1- Avrupa Kronolojisinin Temeli Olarak Roma Kronolojisi

2- Skaliger, Petavius ve Diğer Ruhban Kronoloji Uzmanları. M.S. XVI-XVII. Yüzyıllarda Eski Çağ’ın Çağdaş Kronolojisinin Yaratılması

3- Skaliger-Petavius Kronolojisinin Doğruluğundan Şüpheler XVI. Yüzyılda Doğmuştu.

4- “Eski Mısır’ın” Doğru Kronolojisinin Tespit Edilmesindeki Zorluklar

5- “Antik” Kaynakların Tarihlenmesi Sorunu. Tacitus Ve Poggio. Cicero ve Barzizza. Vitruvius ve Alberti.

6- Orta Çağ’da Zaman Ölçümü. Tarihçiler "Orta Çağ Tarihlemelerinin Kaosu" Hakkında Konuşuyorlar. Garip "Orta Çağ Anakronizmleri"

7- İncil Metinlerinin Kronolojisi ve Tarihlenmesi

8- Eski Metinleri Okumadaki Zorluklar Ve Belirsizlikler. Seslendirme Sorunu

9- Skaliger Coğrafyasındaki İncil Olayları ve Onlara Bağlı Sorunlar

10- “Eski Çağ” Olaylarının Coğrafi Lokalizasyonlarının Belirlenmesi ile İlgili Zorluklar

11- Kutsal Kitap’ın Coğrafyasının Çağdaş Analizi

12- Yanlış Skaliger Kronolojisinin Sonucu Olarak Esrarengiz Rönesans Dönemi

13- Arkeolojik Yöntemler En Başından İtibaren Yanlış Skaliger Kronolojisine Dayanmaktaydı.

14- Dendrokronolojinin ve Bazı Başka Tarihleme Yöntemlerinin Sıkıntıları

15- Radyokarbon Tarihlemeleri Güvenilir Mi?

16- Radyokarbon Yönteminin Temelini Oluşturan Hipotezlerin Eleştirel Analizi

17- Radyokarbon Yönteminin Arkeolojide Kullanılmasının Revizyona İhtiyacı Vardır.

18- Nümismatik Tarihleme

 

BÖLÜM 2 : ASTRONOMİK TARİHLEMELER

1- D’’ Parametresinin Ay Hareketi Teorisindeki Muammalı Sıçrayışı

2- “Antikçağ” Ve Orta Çağ Tutulmaları Doğru Tarihlenmişler Miydi?

3- “Antikçağ” Tutulmalarının Tarihlerinin Yukarıya Kaldırılması D’’ Parametresinin Davranışındaki Muammaları Yok Ediyor.

4- Astronomi “Antik” Horoskopları Orta Çağ’a Atıyor.

5- Bazı Mısır Zodyaklarını Kısaca Anlatalım

6- Yeni Ahit’teki Astronomi

 

BÖLÜM 3 : VAHİY’DE TARİF EDİLMİŞ OLAN ASTRONOMİK HOROSKOPLARIN YENİ TARİHLENMESİ

A.T. Fomenko, G.V. Nosovsky.

1- Yöntemin Ana Fikri

2- Vahiy Ne Zaman Yazılmıştı? Genel Bilgiler

3- Vahiy’deki Astronomik Horoskop

4- Vahiy’in Horoskobuna Göre Astronomik Tarihlenmesi

5- Vahiy’in Orijinal İçeriğini Yeniden Yapılandırışımız

 

BÖLÜM 4 : ESKI AHİT’TE ASTRONOMİ

1- Kutsal Kitap’ın Eski Ahit’inin ‘Hezekiel’ Kitabında Orta Çağ Astronomisi

2- Eski Ahit’in “Zekeriya” Kehanetinin Yazıldığı Tarih

3- Eski Ahit’in “Yeremya” Kehanetinin Yazıldığı Tarih

4- Eski Ahit’in “Yesaya” Kehanetinin Yazıldığı Tarih

5- Eski Ahit’in “Daniel” Kehanetinin Yazıldığı Tarih

BÖLÜM 5 : ESKİ OLAYLARIN TARİHLENMESİNDE MATEMATİKSEL İSTATİSTİK YÖNTEMLERİ

1- Lokal Maksimumlar İlkesi

2- Hükümdarların Hanedanlarının Seçilme Ve Tarihlenme Yöntemi. Küçük Hanedan Tahrifatları İlkesi

3- Frekansların Sönüm İlkesi. Tarihî Metinlerin Zamansal Sıralanması Yöntemi

4- Yöntemin Bazı Somut Tarihî Metinlere Uygulanması

5- Olayların Tarihlenme Yöntemi

6- Frekansların Tekrarlama İlkesi. Suretlerin Bulunması Yöntemi

7- Kutsal Kitap’ın İstatistiksel Analizi

8- Kod Anket Yöntemi. Hükümdarların Biyografilerinin İki Uzun Akımının Karşılaştırılması

9- Eski Coğrafi Haritaların Kronoloji Açısından Doğru Sıralanması ve Tarihlenmesi

 

BÖLÜM 6 : KÜRESEL KRONOLOJİ HARİTASININ KURULMASI VE MATEMATİKSEL TARİHLEME YÖNTEMLERİNİN ESKİ TARİHİN SKALİGER VERSİYONUNA UYGULANMASININ SONUÇLARI

1- Bugün Kabul Gören Skaliger-Petavius Tarihlemeleriyle “Eski Çağ ve Orta Çağ Tarihi Ders Kitabı”

2- “Skaliger-Petavius Ders Kitabı” İçerisindeki Esrarengiz Suret Vakayinameler

3- “Skaliger-Petavius Ders Kitabı” İçerisindeki Esrarengiz Suret Hanedanlar

4- Farklı Yöntemler Vasıtasıyla Elde Edilen Sonuçların Uyumlu Hale Getirilmesi

5- “Skaliger-Petavius Ders Kitabındaki” “Tekrarlamaların” Yerleşiminin Genel Tablosu. Esaslı Üç Oynamanın Keşfedilmesi. Hayalet “Sinüsoit”

6- “Skaliger Eski Tarih Ders Kitabı”, Bir Kısa Orijinal Vakayinamenin Dört Suretini Birbirine Yapıştırmıştır.

7- Orta Çağ Orijinallerinin Yansımaları Veya Hayalet Suretleri Olan “Antik” Olayların Listesi

8- “Eski” Kutsal Kitap Tarihinin Orta Çağ Avrupa Tarihini Kaplaması

9- Günümüze Ulaşan Vakayinamelerde Tasvir Edilen Tarih Tahminen Ancak M.S. X. Yüzyıldan Başlıyor. X. Yüzyıldan Önce Olup Biten Olaylara Dair Hiçbir Bilgimiz Yoktur.

10- İnanılabilir Tarih Ancak M.S. XVII. Yüzyıldan İtibaren Başlıyor. XI-XVI. Yüzyıllardaki Tarih Çok Fazla Çarpıtılmıştır. XI-XVI. Yüzyıllardaki Dönemin Birçok Tarihinin Düzeltilmesi Gerekmektedir

11- Bizim Kronolojik Konseptimizin N.A. Morozov’un Konseptinden Köklü Farkı

12- Eski Çağ’ın Tarihi Yazılırken Hatalı Kronolojik Oynamaların Oluşmasının Sebepleri Hakkında

13- XV-XVII. Yüzyıllara Ait Bazı Basılmış Kitap Ve Elyazmalarının Çıkış Tarihleri En Azından Elli Sene Daha Yukarıya Çıkarılmalıdır.

14- İtalya’daki Roma Ne Zaman Kurulmuştu?

15- Bosporus Ve İtalya’daki İki Roma’nın Kuruluş Tarihleri Arasındaki Daha Geç Karışıklık

16- Skaliger Ve Trento Konsili. XVI-XVII. Yüzyıllarda Eski Çağ’ın Skaliger Kronolojisinin Yaratılması

17- XVII. Yüzyılda Yaşayan Orta Çağ Kronoloji Uzmanı Dionisius Petavius’un İki Hayalet “Eski” Yansıması

18- Yeni Astronomik Tarihler Hanedanların Özdeşleştirilmesi İle Uyumlu Hale Gelmiştir

19- Skaliger Tarihinde “Milat’ın Başlangıcı Civarında” Keşfettiğimiz Tuhaf Bir Boşluk, Şimdi Basit Bir Açıklama Kazanıyor.

 

A.T. Fomenko ve G.B. Nosovskiy.

Nosovskiy - Fomenko Yeni Kronolojisinin Ve Ona Karşı Mücadelenin Tarihçesi

 

EKLER

Ek 1. Tarifin Gramer Analizi. Tukididis’in “Tarihindeki” Tutulmalar. (*docx 92 kb)

Ek 2. Yıllık Hacimlerin Tarih Kaynaklarındaki Dağılımı

Ek 3. Kutsal Kitap’taki Adların Ve Paralel Yerlerin Sıklık Matrisleri. V.P. Fomenko, T.G. Fomenko.

Ek 4. İsrail Ve Yehuda Krallarının “Çift Kayıtlı Muhasebesi”. Yehuda Krallığı’nin X-XIII. Yüzyıllardaki Roma İmparatorluğu’nu İktidar Süreleri ve “Biyografi” Hacimleri Açısından Kaplaması.

Ek 5. Ermeni Hanedanı. Güya X-XIII. Yüzyıllardaki Roma İmparatorluğu’nun İmparatorları Sıfatıyla XIV-XVI. Yüzyıllarda Hükmeden Çar-Hanlar, Hem Yehuda Kralları ile Hem De Orta Çağ Ermeni Katolikoslari ile Aynı Kişilerdi

Ek 6. Kralların Hayalet Hanedanları. Skaliger Ders Kitabının Katmanlı Yapısı

KAYNAKÇA

YAZAR HAKKINDA

Sayılar Yalana Karşı Kitabındaki Resim Altı Yazıları. BÖLÜMLER 1, 2, 3. BÖLÜMLER 4, 5, 6